ކ. މާލެ
|
9 އޭޕްރިލް 2017 | އާދީއްތަ 23:12
ޤާސިމް: ބަންދުގެ މުއްދަތަށް 6 ދުވަސް ވަނީ ޖަހައި
ޤާސިމް: ބަންދުގެ މުއްދަތަށް 6 ދުވަސް ވަނީ ޖަހައި
މުހައްމަދު ޝަރުހާން
ޤާސިމްގެ އިސްތިއުނާފް
ޤާސިމްގެ އިސްތިއުނާފް މައްސަލަ ބަލައިނުގަނެ ބޭރުކޮށްލައިފި
 
ޤާނޫނީ ޓީމުން މިހާރު ވަނީ އެމައްސަލަ ޕީޖީއަށް ހުށަހަޅާފައި
 
ޤާސިމް ހައްޔަރު ކުރުމަށް ނެރުނު އަމުރަކީ ޤާނޫނާ ޚިލާފް އަމުރެއް
 
މެމްބަރަކު ހައްޔަރުކުރުމަށް އަމުރެއް ނެރެދިނުމަށް އެދެވޭނީ ޕީޖީއަށް

ދޫނިދޫ ޖަލުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައި ހުރި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމް ހައްޔަރުކުރުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރު އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ ބަލައި ނުގަނެ ބޭރުކޮށްލައިފިއެވެ.


ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ ގާނޫނީ ވަކީލުންގެ ޓީމުން އާދީއްތަ ދުވަހު ނެރުނު ނޫސްބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރަކު ހައްޔަރުކުރެވޭނީ ފުލުހުން އެކަމަށް އެދި ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ހުށަހެޅުމުން، އެފަދަ އަމުރެއް ނެރެދިނުމަށް އެދި ސުޕީރިއާ ކޯޓަކަށް ޕީޖީ ހުށަހެޅުމުން ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒުތަކާއި ބާރުތަކުގެ ގާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. ގާނޫނުގައި މިގޮތަށް ބަޔާންކޮށްފައި ވަނިކޮށް، މަޖިލީހުގެ މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ގާސިމް އިބްރާހީމް ހައްޔަރުކުރުމުގެ އަމުރު 6 އޭޕްރީލް 2017 ގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނެރެފައިވަނީ ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާގެ އެދުމަކަށް ކަމަށް ވަކީލުންގެ ބަޔާނުގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ގާނޫނީ ވަކީލުންގެ ޓީމުން ބުނީ އެމަނިކުފާނު ހައްޔަރުކުރުމުގެ އަމުރަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި އެދިފައިވަނީ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ނޫން ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އެއަމުރަކީ ގާނޫނާ ޚިލާފު އަމުރަކަށް ވާތީ، ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލާ އެއްގޮތަށް އެ އަމުރު އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށްޓަކައި އާދީއްތަ ދުވަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުން، އެ މައްސަލަ އިސްތިއުނާފު ނުކުރެވޭނެ ކަަމަށްބުނެ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ކައުންޓަރުން އިސްތިއުނާފީ މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ބަލައިގަންނަން އުޒުރުވެރިވެފައިވާ ކަމަށް ގާނޫނީ ޓީމުން ބުނެއެވެ.

އެޓީމުން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ  ގާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޖުރާއަތްތަކާ ކަނޑައެޅިގެން ޚިލާފަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނެރުނު މިއަމުރުގެ މައްސަލަ އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް ހުށަހެޅުމުން، އެ މައްސަލަ ބަލައިގަތުމަށް ކޯޓުން އިންކާރުކޮށްފައިވުމީ އޮނަރަބަލް ގާސިމް އިބްރާހީމް އިންސާފު ހޯއްދެވުމަށް ކުރައްވާ މަސައްކަތްޕުޅަށް ހުރަސްއެޅޭ އަދި އެކަމާމެދު އެމަނިކުފާނު އިންތިހާއަށް ކަންބޮޑުވެވަޑައިގަންނަންވާ މައްސަލައެއް ކަމަށެވެ


މީގެ އިތުރަށް ޝަރީއަތަށް މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުމުގެ ކުރީގައި، މީހަކު ހައްޔަރުކޮށް ނުވަތަ ބަންދުކޮށް ނުވަތަ މިނޫންވެސް ގޮތަކުން މީހެއްގެ މިނިވަންކަން ހިފެހެއްޓޭނެ ހާލަތްތަކާއި ޝަރުތުތައް މުތާލިއާ ކުރުމާއި މުރާޖައާކުރަމުން ގެންދިއުމާއި، އެ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރަމުންދޭތޯ ބެލުމަކީ ގާނޫނުއަސާސީގެ 223 ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ގެ ދަށުން ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަދާކުރައްވަންޖެހޭ ޒިންމާތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެއްކަން ގާސިމްގެ ގާނޫނީ ވަކީލުންގެ ޓީމުން ފާހަގަކޮށްފައި ވެއެވެ. އެހެންކަމުން ގާސިމް އިބްރާހީމް ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ މައްސަލަ ބައްލަވައި، އެކަމުގައި ގާނޫނީގޮތުން ފިޔަވަޅު އަޅުއްވައިދެއްވުން އެދި ޕީޖީއަށް މިހާރު ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށްވެސް ގާނޫނީ ޓީމުން ވިދާޅުވިއެވެ.


މީގެ އިތުރަށް ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ ބަންދަށް 6 ދުވަސް އިތުރުކޮށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރުގެ މައްސަލަ ވެސް ގާނޫނީ ޓީމުން ވަނީ އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހަޅާފައެވެ. އާދީއްތަ ދުވަހު މި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހެޅުމުން އެމައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ކޯޓުން ވަނީ ބަލައިގެންފައެވެ. އެ މައްސަލަ ވީހާވެސް އަވަހަށް ބަލައިގަނެ، ގާނޫނީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން އިންސާފު ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް ގާސިމް އިބްރާހީމް އުންމީދުކުރައްވާ ކަމަށް އެމަނިކުފާނުގެ ގާނޫނީ ޓީމުން ވިދާޅުވިއެވެ.

 
 

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް