ކ. މާލެ
|
9 އޭޕްރިލް 2017 | އާދީއްތަ 21:28
ޖޭޕީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް
ޖޭޕީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް
މުހައްމަދު ޝަރުހާން
ވިލާ ކޮލެޖް
ވިލާ ކޮލެޖު ހިންގަނީ ރީތި ނަމެއް ހޯދާކަށް ނޫން: ގާސިމް
 
ވިލާ ކޮލެޖު ޔުނިވަރސިޓީއަކަށް ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ކަމެއް ނިމިއްޖެ

ވިލާ ކޮލެޖަކީ މީހެއްގެ ފަރާތުން ބޭނުންވާ ރީތި ނަމަކަށް ނުވަތަ ޝަރަފުވެރި ބަހަކަށް ހިންގާ ތަނެއް ނޫން ކަމަށް، އެ ކޮލެޖްގެ ބާނީ ގާސިމް އިބްރާހިމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ވިލާ ކޮލެޖުގެ ދަސްވެނިވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ ބަޔާން އިއްވަވާ ދެއްވާފައި ވަނީ އޭނާގެ ދަރިކަނބަލުން ސަނާ ގާސިމެވެ.

ގާސިމް ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި ތިބެގެން، ރަގަޅު ފެންވަރުގެ ތައުލީމު ހޯދާ ދިނުމަކީ، ވިލާ ކޮލެޖު އުފެއްދުމުގެ އެންމެ ބޮޑު ބޭނުން ކަމަށެވެ. އަދި މިއީ އެމަނިކުފާނަށް ނުލިބުނު ފުރުސަތުތަކެއް ދިވެހި މި ޖީލުގެ ދަރިންނަށް ހޯދާދިނުމަށް ކުރާ ކަމެއް ކަމަށް ގާސިމް ވިދާޅުވި އެވެ. އެގޮތުން ދިވެހި ރާއްޖެއަށް މިހާރު އެންމެ ބޭނުންވާ ދާއިރާތައް ބަލާ އެ ދައިރާތަކުން ކޯސްތައް ހިންގުމަކީ މިއަދު ވިލާ ކޮލެޖުން އެންމެ އިސްކަމެއް ދީގެން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތް ކަމަށް އޭނާގެ ބަޔާނުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެ އެވެ.

"މި ލޮބުވެތި ރާއްޖެއަކީ އަޅުގަނޑުގެވެސް އަދި ތިޔަކުދީންގެ ގައުމު. ގައުމަށް ރީތި ނަމާއި ޝަރަފު ހޯދާ ދޭން ތިބީވެސް ހަމަ އަޅުގަނޑުމެން،" ގާސިމް ވިދާޅުވި އެވެ. 

ގާސިމް ވަނީ އޭނާގެ ހަޔާތުގެ ކުރީ ދުވަސްކޮޅު އުޅެންޖެހުނު ގޮތް ހިއްސާކޮށްފަ އެވެ. މީގެ އިތުރުން، ވިލާ ކޮލެޖުން މަސައްކަތް ކުރަނީ، ބޭރު ގައުމުތަކުގެ ކުދިން އައިސް ކިޔަވާ ފެންވަރުގެ ކޮލެޖަކަށް ހެދުމަށް ކަމަށާއި އެކަންވެސް ކާމިޔާބު ވަމުން އަންނަ ކަމަށް ގާސިމްގެ ބަޔާނުގައި ބުނެ އެވެ.

ގާސިމް ވިދާޅުވީ، ކަމެއް ކާމިޔާބު ކުރެވޭނީ، ގަދަ ހިތްވަރާ، އަޒުމާއެކު މަސައްކަތް ކޮށްގެން ކަމަށެވެ.

"އަޅުގަނޑު  މަސައްކަތްކުރީ ތިމާގެ އަމިއްލަ ގައުމުތަކުގައި ތިބެގެން، އޮފީސްތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރުމުން މަތީ ތައުލީމުގެ ކުރިބޯއްޓާ ހަމައަށް ވާސިލުކޮށްދިނުން. އެކަމަށްޓަކައިވެސް ވަރަށް ދަތި އުނދަގޫ މަގުތަކެއްގައި ހިނގިން. އަދިވެސް ދަނީ ހިނގަމުން. ވަރަށް ގިނަ އޮއިވަރުތަކުގައިވެސް ޖެހުނު. މޫސުމީ ބަނަކަމާއި ތަފާތު އެކި ކަންކަމާވެސް ދިމާވި." ގާސިމްގެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެ އެވެ.

ވިލާ ކޮލެޖު ޔުނިވަރސިޓީއަކަށް ބަދަލު ކުރުމުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރެވިފައިވާކަމަށާއި އެކަން ކުރެވޭނެ ކަމުގެ ވަރަށް ބޮޑު އުންމީދެއް ވެސް އެބަ އޮތް ކަމަށް ގާސިމް ގެ ބަޔާނުގައި ބުނެ އެވެ. މިއީ ރާއްޖޭގެ ތައުލީމީ ދާއިރާއަށްވެސް ލިބިގެންދާނެ ވަރަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ކަމަށް ގާސިމްގެ ބަޔާނުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެ އެވެ. އެހެން ކަމުން އަވަސް މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ވިލާ ކޮލެޖު ޔުނިވަރސިޓީއަކަށް ވެގެންދާނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް