ހޯމަ 26 އޮކްޓޯބަރ 2020
09 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 09
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:04
ބޭސްފަރުވާއަށް ފުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ މީހުން

އާސަންދައިގެ ދަށުން ބޭރުން ފަރުވާ ހޯދާ މީހުންނަށް ފުރުމުގެ ހުއްދަ އަދިވެސް ނުލިބޭ: މަބްރޫކް

  • އާސަންދައިގެ ދަށުން ފޮނުވަންޖެހޭ މީހުންގެ ކަންކަމުގައި އެކި ގައުމުތަކާއި އަންނަނީ މަޝްވަރަ ކުރަމުން
  • ބޮޑެތި ބަލިތަކަށް ފަރުވާ ހޯދަން ފުރަން ޖެހޭ 37 މީހަކު އެބަތިބި

ކ. މާލެ | 18 ޖޫން 2020 | ބުރާސްފަތި 12:34 | 2,427

އެންއީއޯސީގެ ތަރުޖަމާނު މަބްރޫކް އަޒީޒު؛ ބޭރަށް ބޭސްފަރުވާއަށް މީހުން ފޮނުވާލުމަށް އަދިވެސް ދަނި މަސައްކަތް ކުރަމުން - އެންއީއޯސީ

އާސަންދަ މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖެއިން ބޭރުން ފަރުވާ ހޯދަމުން އަންނަ ފަރާތްތަކަށް ބޭރު ގައުމުތަކަށް ފުރުމުގެ ހުއްދަ އެ ގައުމުތަކުން އަދިވެސް ނުލިބޭ ކަމަށް ނެޝަނަލް އެމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރ (އެންއިއޯސީ) އިން ބުނެފިއެވެ.

ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އެ ސެންޓަރުގެ ތަރުޖަމާނު މަބްރޫކް އަޒީޒު ވިދާޅުވީ އާސަންދައިން ބޭސްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ބޮޑެތި ހާލަތާއި ބޮޑެތި ބަލިތައް ދެނެގަނެވިފައިވާ ފަރާތްތައް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ކޮންމެހެން ބޭރަށް ބޭސްކުރަން ދާންޖެހިފައިވާ ފަރާތްތަކެއް ތިބި ކަމަށާއި، އެ ބޭފުޅުން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފޮނުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް މިހާ ހިސާބަށް އައި އިރު ވެސް މަޑުކޮށްގެން ތިބެނީ ބޭރު ގައުމުތަކުން މިކަމާއި ގުޅިގެން ދޭންޖެހޭ ހުއްދަތައް ލިބެންދެން ކަމަށް އާސަންދަ އޮފީހުން މައުލޫމާތު ދީފައިވާ ކަމަށެވެ. މީގެ ކުރިން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި މަބްރޫކް ވިދާޅުވީ އާސަންދައިން ދަށުން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދަތުރުކުރަންޖެހޭ 37 މީހަކު އެބަތިބި ކަމަށާއި، އެމިހުން ފޮނުވުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

އާސަންދައިގެ ދަށުން ބޭރުން ބޭސްފަރުވާ ކުރަން ފުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގިނަ މީހުންނަކީ ކެންސަރު ބައްޔަށް ފަރުވާ ހޯދަންޖެހޭ މީހުން ކަމަށާއި، އިންޑިއާއަށް ދަތުރުކުރުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމަށް އާސަންދައިން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

މަބްރޫކް ވިދާޅުވެފައިވަނީ ބަލި މީހުންނާއި ގޮތުން އިންޑިއާ ސަރުކާރާ މަޝްވަރާ ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މިހާތަނަށް އައިއިރު އިންޑިއަ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ފުލައިޓެއް ދަތުރުކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައި ނުވާ ކަމަށާއި، އަދިވެސް އެ މަސައްކަތް ހުއްޓާނުލާ ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށެވެ.

ރާއްޖެއިން އެއްވެސް ގޮތަކަށް ފަރުވާދެވެން ނެތް ބަލިތަކުގެ މީހުން ޞިއްޙީ ފަރުވާއަށް ބޭރަށް ގެންދިޔުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށް އާސަންދަ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ މަރިޔަމް ޝަފީޤް ވަނީ މީގެ ކުރިން ވިދާޅުވެފައެވެ.

މަރިޔަމް ޝަފީޤް ވިދާޅުވީ މާލެ 'ލޮކްޑައުން' ކުރުމާއި ގުޅިގެން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ކޮންމެހެން ބޭސް ފަރުވާއަށް ދާންޖެހޭ މީހުން އާސަންދައިގެ އެހީގައި ގެންދިޔުމާއި ބެހޭ މަޝްވަރާތައް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން، އިންޑިއާ އަދި ސްރީލަންކާ ސަރުކާރާއެކު ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

މަރިޔަމް ޝަފީޤް ވިދާޅުވި، ފަރުވާދޭން ޖެހޭ މީހުންގެ ލިސްޓުގައި މިހާރުވެސް ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މީހުން ތިބިއިރު، އޭގެ ތެރެއިން ބަލި ޙާލަތު ގޯސް ފަރާތްތަކަށް އިސްކަންދީގެން ގެންދިއުމުގެ މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.