ކ. މާލެ
|
8 އޭޕްރިލް 2017 | ހޮނިހިރު 22:31
ޔޫތް މިނިސްޓަރު އިރުތިޝާމް އާދަމް
ޔޫތް މިނިސްޓަރު އިރުތިޝާމް އާދަމް
ޓްވިޓަރ
އެމްއޯސީ ކޮންގްެސް
ރާއްޖެ އަށް އެންމެ ގިނަ މެޑަލް ލިބުނީ މިދިޔަ އަހަރު، މިއީ އުފާކުރަންޖެހޭ ކަމެއް: އިރުތިޝަމް
ކުޅިވަރު ކުރިއެރުވުމަށް އޮލިމްޕިކްސް ކޮމެޓީން އަންނަނީ ބުރަކޮށް މަސައްކަތް ކުރަމުން: އިރުތިޝާމް
ރާއްޖޭގެ ތާރީހުގައި އެންމެ ގިނަ މެޑަލް ހޯދުނު އަހަރަކީ 2016 ވަނަ އަހަރު: އިރުތިޝަމް

މިދިޔަ އަހަރަކީ ރާއްޖޭގެ ތާރީހުގައި އެންމެ ގިނަ މެޑަލް ލިބުނު އަހަރު ކަމަށާއި، މިއީ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން އުފާ ފާޅުކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް ޔޫތް މިނިސްޓަރު އިރުތިޝާމް އާދަމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.  

އޮލިމްޕިކް ކޮމެޓީގެ އާންމު ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އިރުތިޝާމް ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ތާރީހުގައި އެންމެ ގިނަ މެޑަލް ހޯދުނު އަހަރަކީ 2016 ވަނަ އަހަރު ކަމަށާއި، މިއީ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން އުފާ ފާޅުކުރަންޖެހޭ އަހަރެއް ކަމަށެވެ.

ރާއްޖޭގައި ކުޅިވަރު ކުރިއެރުވުމަށް އަދި އޮލިމްޕިކްސް ކުރިއެރުވުމަށް އޮލިމްޕިކްސް ކޮމެޓީން އަންނަނީ ބުރަކޮށް މަސައްކަތް ކުރަމުން ކަމަށާއި، މިކަންތައްތައް ކުރުމަށް އޮލިމްޕިކް ކޮމެޓީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ޝަވީދު އަދި އެކްސްކޯގެ މެމްބަރުންގެ މަސައްކަތް ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށްވެސް އިރުތިޝާމް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތްއާ ގުޅިގެން އޮލިމްޕިކް ކޮމެޓީން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވާކަން ފާހަގަކުރައްވަމުން އިރުތިޝާމް ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގެ އެތުލީޓުންނަށް ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް ހޯދައިދިނުމާއި، ބައިނަލްއަގުވާމީ މުބާރާތްތަކުގައި ރަންވަނަ ހޯދުމަށް އެތުލީޓުންނަށް އޮލިމްޕިކް ކޮމެޓީން ފުރުސަތު ހޯދައިދެމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އޮލިމްޕިކް ކޮމެޓީގެ މަސައްކަތަށް ޝުކުރު އަދާކުރާކަމަށް އިރުތިޝާމް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އިރުތިޝާމް ވިދާޅުވީ، ފާއިތުވެދިޔަ އަހަރަކީ ކުޅިވަރު އެސޯސިއޭޝަންތައް މަދުން ނަމަވެސް އެއްފުރާޅަކަށް ގެނެވުނު އަހަރެއް ކަމަށާއި، މިކަން އެންމެ އެދެވޭ ގޮތުގައި ކުރެވިއްޖެ ނަމަ ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރު ކުރިއެރުވުމަށް އިތުރު ހިތްވަރެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

މީގެއިތުރުން އިރުތިޝާމް ވިދާޅުވީ، ކުޅިވަރު އެސޯސިއޭޝަންތަކުގެ ލަނޑުދަނޑިތައްވެސް ހާސިލްވެގެންދަނީވެސް މިފަދަ އެއްބާރުލުންތައް ދެއްވާތީ ކަމަށާއި، އެކަމަށް އެސޯސިއޭޝަންތަކަށް ހާއްސަ ޝުކުރެއް ރައްދުކުރާ ކަމަށެވެ.

ކުޅިވަރު ކްލަބްތައް އަދި އެސޯސިއޭޝަންތަކަށް މާލީ ގޮތުން އެހީވުމަށް ތަފާތު ގޮތްގޮތުން މަސައްކަތްކުރައްވާފައިވާނެ ކަމަށް ފާހަގަކުރައްވަމުން އިރުތިޝާމް ވިދާޅުވީ، އެސޯސިއޭޝަންތަކުން ހުށަހެޅުއްވި ބަޖެޓު ހަމަޖެއްސޭނެ އިންތިޒާމު މިއަދު ސަރުކާރުން ވާނީ ހަމަޖައްސާފައި ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މިއީ ތާރީހުގެ ތެރެއިންވެސް ވެފައިވާ ކަމެއް ނޫންކަން އިރުތިޝާމް ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
- ކޮމެންޓް