ކ. މާލެ
|
8 އޭޕްރިލް 2017 | ހޮނިހިރު 21:10
އެމްއޯސީ ކޮންގްރެސްގައި އެ ކޮމެޓީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ޝަވީދު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ
އެމްއޯސީ ކޮންގްރެސްގައި އެ ކޮމެޓީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ޝަވީދު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ
އެމްއޯސީ
އެމްއޯސީ އިންތިހާބު
އެމްއޯސީގެ އާދައުރަކަށް ކުރިމަތިލާނެކަން އިއުލާންކޮށް ޝަވީދުގެ މެސެޖް އެސޯސިއޭޝަންތަކަށް
އެމްއޯސީގެ ރައީސްކަމަށް ޝަވީދު އިންތިހާބުވީ 2013 ވަނަ އަހަރު

މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމެޓީގެ އާދައުރަކަށް ކުރިމަތިލައްވާނެކަން އެ ކޮމެޓީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ޝަވީދު އިއުލާންކުރައްވާ އެސޯސިއޭޝަންތަކަށް މެސެޖެއް ދެއްވައިފިއެވެ.

އޮލިމްޕިކް ކޮމެޓީގެ އިންތިހާބުގެ ކުރިން ބޭއްވި ފަހު ކޮންގްރެސްގައި ޝަވީދު ވިދާޅުވީ، އޮލިމްޕިކް ކޮމެޓީގެ އާ އިންތިހާބެއް ބޭއްވުމަށް ދެ ދުވަހެއްގެ ތެރޭގައި ގެޒެޓްގައި ޝާއިރްކޮށް އިއުލާންކުރާނެ ކަމަށާއި، އެ އިންތިހާބުގައި ރައީސްކަމަށް ވާދަކުރުމަށް އޭނާ ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ޝަވީދު ވިދާޅުވީ،މިހާރުވެސް ބައެއް އެސޯސިއޭޝަންތަކުން ޕްރޮކްސީ ދޭނެ ކަމަށް ބުނެ ބައެއް ކަންތައްތައް ކުރުމަށް އެދެމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް ޝަވީދު ވިދާޅުވީ ވޯޓު ދިނުމާ ނުދިނުން އޮތީ އެ އެސޯސިއޭޝަންތަކުގެ އަތްމަތީގައި ކަމަށާއި، އެކަންތައްތައް ނުކޮށްދެވޭނެ ކަމަށް ވަރަށް ހިތާމައާއެކު ދަންނަވާ ކަމަށެވެ.

ޝަވީދު ވިދާޅުވީ އެސޯސިއޭޝަންތަކުގެ އެތެރޭގެ ކަންތައްތަކާ ކުޅުމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން އެދެމުން އަންނަ ކަމަށާއި، އެކަންތައްތައް ކުރަން ބޭނުންނުވާ ކަމަށެވެ.

މީގެއިތުރުން ޝަވީދު ވިދާޅުވީ، އޮލިމްޕިކް ކޮމެޓީގެ މިހާރުގެ އެކްސްކޯއާ އެކު ވޭތުވެދިޔަ ހަތަރު އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހާސިލްކުރެވުނުކަންތައްތައް ތާރީހުގެ ތެރޭގައި ލިޔެވިފައިވާނެ ކަމަށާއި، އެ ހިސާބުތައް އޮޅުވާނުލެވޭނެ ކަމަށެވެ.

އޮލިމްޕިކް ކޮމެޓީއަކީ އެސޯސިއޭޝަންތަކުގެ ބެލެނިވެރި ފަރާތް ނޫންކަމަށް ފާހަގަކުރަމުން ޝަވީދު ވިދާޅުވީ، އޮލިމްޕިކް ކޮމެޓީ އަކީ ހަމައެކަނި އެސޯސިއޭޝަންތަކަށް ކަންތައްތައް މަގުފަހިކޮށްދޭން އޮތް ތަނެއް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެކަންތައްތައް ފޯރުކޮށްދިނުންމަތީ އޮލިމްޕިކް ކޮމެޓީ ދެމި އޮންނާނެ ކަމަށްވެސް އޭނާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ޝަވީދު ވިދާޅުވީ ބައެއް އެސޯސިއޭޝަންތަކުން އެ އެސޯސިއޭޝަންތަކުގެ ދުރު ރާސްތާ ޕްލޭންތައް ހެދުމަށްވެސް އެދިފައިވާ ކަމަށާއި، އެހެން ނަމަވެސް އޮލިމްޕިކް ކޮމެޓީއަކީ އެފަދަ ކަންތައްތައް ކޮށްދޭ ތަނެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ޕިއޯކޮށް ސްޕޯޓްސް އަށް ޑެޑިކޭޓެޑް ބައެއް. އޮލިމްޕިކް ކޮމެޓީ އަކީ ބޭރުން އެ އެސޯސިއޭޝަންތަކަށް ހޯދައިދެވޭނެ ފުރުސަތަކީ ކޮބައިތޯ އަދި އެނޫންވެސް ކަންކަން ކޮށްދޭން ތިބި ބައެއް. އަޅުގަނޑުމެން ނުޖެހޭ ޓީޓީ އަށް 2015 ވަނަ އަހަރުގެ ވޯލްޑްކަޕަށް ޓީޓީ ޓީމު ތައްޔާރުކުރެވޭނެ މަގު ހޯދައިދޭން. މިއީ އަޅުގަނޑުމެން އެސިސްޓްކޮށްދޭންޖެހެނީ" ޝަވީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

ވީބީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް އުފައްދައި އެ ކްލަބް ހިންގެވުމުގައި އިސް ދައުރެއް އަދާކުރެއްވި ޝަވީދު މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީއަށް އިންތިހާބުވެފައި ވަނީ 2013 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައިމަހުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
- ކޮމެންޓް
9 އޭޕްރިލް 2017 | އާދީއްތަ 13:59
އަލީ
ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތަކާއި އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރަން ހުރިއްޔާ ތިމަގާމް ކަށްވަރުވާނެ. އެހެން ނޫނީ ވާނީ އެފް އޭ އެމްގެ ރައީސްކަން ގެއްލުނު ގޮތަށް ތިމަގާމްވެސް ގެއްލޭނީ