ކ. މާލެ
|
8 އޭޕްރިލް 2017 | ހޮނިހިރު 05:35
ވެލެންސިއާގެ ކޯޗު އަހުމަދު މުޖުތަބާ (ފެސްކޯ)
ވެލެންސިއާގެ ކޯޗު އަހުމަދު މުޖުތަބާ (ފެސްކޯ)
ރާއްޖެއެމްވީ
މާލޭ ލީގު
ނިއު މެޗަކީ މާލޭ ލީގުގައި ވެލެންސިއާ ކުޅުނު އެންމެ ރަނގަޅު މެޗު: ފެސްކޯ
މެޗަށް ނިކުތީ ތިން ޕޮއިންޓް ހޯދަން، ޕޮއިންޓެއްވެސް ނުލިބުމުން ދެރަވޭ: ފެސްކޯ
ރަނގަޅު ފުރުސަތުތަކެއްވެސް ވެލެންސިއާ އަށް ލިބި ބޭކާރުވި: ފެސްކޯ

ނިއުރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބާ ދެކޮޅަށް ވެލެންސިއާ ކުޅުނު މެޗަކީ މި ސީޒަނުގެ މާލޭ ލީގުގައި ވެލެންސިއާ އެންމެ ރަނގަޅަށް ކުޅުނު މެޗު ކަމަށް އެޓީމުގެ ކޯޗު އަހުމަދު މުޖުތަބާ (ފެސްކޯ) ބުނެފި އެވެ.

މެޗަށް ފަހު ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ފެސްކޯ ބުނީ ލިބުނު ބޮޑު ބްރޭކާއެކު ޓީމުގެ ކުޅުން ރަނގަޅުވެއްޖެ ކަމަށާއި، މެޗުގައި ރަނގަޅު ފުރުސަތުތަކެއް ވެސް ވެލެންސިއާ އަށް ލިބި ބޭކާރުވި ކަމަށެވެ.

މެޗަށް ނިކުތީ ތިން ޕޮއިންޓް ހޯދަންކަން ފާހަގަކުރަމުން ފެސްކޯ ބުނީ ޕޮއިންޓެއް ވަރު ވެސް ނުލިބުމުން އެއީ ވަރަށް ދެރަވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން 0-1 ގެ ނަތީޖާއިން ވެލެންސިއާ ބަލިވަމުންދިޔައިރު ވެސް ލަނޑު ޖަހަން ފުރުސަތުތަކެއް ލިބުމަކީ ޓީމުގައި ކަންތައްތައް ރަނގަޅަށް ހުރިކަން ކަށަވަރުވެގެންދާ ކަމެއްކަމަށް ވެސް އޭނާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ފެސްކޯ ބުނީ ލިބޭ ކޮންމެ ފުރުސަތަކީ ވެސް ބޭނުންކުރެވޭނެ ފުރުސަތެއް ނޫން ކަމަށާއި، އެގޮތުން ރިލްވާންގެ ކުޅުމާ މެދުވެސް ހިތްހަމަނުޖެހޭ ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ފެސްކޯ ބުނީ ރިލްވާން ފަދަ ކުޅުންތެރިޔެއް އަތުން އެފަދަ ހުސްފުރުސަތުތަކެއް ބޭކާރުވުމަކީ އޭނާ އެދޭ ގޮތް ނޫން ކަމަށެވެ.

މެޗަށް މުހިންމު ހަތަރު ކުޅުންތެރިންނާ ނުލާ ކުޅެން ޖެހުމުން ގޮންޖެހުންތަކެއް ކުރިމަތިވިކަން ފާހަގަކުރަމުން ފެސްކޯ ބުނީ މާލޭ ލީގު ކުޅެމުންދަނިކޮށް ބައެއް ކުޅުންތެރިން އެ ކުޅުންތެރިން ވަޒީފާ އަދާކުރާތަނަށް ފުޓްސަލް ކުޅެން ދާކަމަށެވެ. އެގޮތުން އޭގެތެރެއިން ބައެއް ކުޅުންތެރިންނަށް އަނިޔާގެ މައްސަލަތައް ވެސް ކުރިމަތިވެފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މާލޭ ލީގަށް ބުރުނާރާ ގޮތަށް ފުޓްސަލް މުބާރާތްތައް ރާވަން އެފްއޭއެމް އިން ބާރުއަޅަންޖެހޭ ކަމަށް ފާހަގަކުރަމުން ފެސްކޯ ބުނީ އޭގެ ސަބަބުން ބައިވަރު ކްލަބްތަކަށް މައްސަލަތައް ކުރިމަތިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މިކަންތައްތައް އެހެންގޮތަކަށް ރާވަން ޖެހޭ ކަމަށް ވެސް ފެސްކޯ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
- ކޮމެންޓް