ކ. މާލެ
|
8 އޭޕްރިލް 2017 | ހޮނިހިރު 00:53
މެޗަށް ފަހު ބޭއްވި ޕްރެސް ކޮނަފްރެންސްގެ ތެރެއިން
މެޗަށް ފަހު ބޭއްވި ޕްރެސް ކޮނަފްރެންސްގެ ތެރެއިން
ރާއްޖެއެމްވީ
މާލެ ލީގު
އުންމީދު ކުރިވަރަށް ވުރެން ރަނގަޅަށް ޓީމު ކުޅުނު، ނަމަވެސް ޓާގެޓް ހާސިލެއް ނުވި: އިބްރާހިމް ހަސަން
ޓީސީ ވަނީ ތާވަލުގެ އެއްވަނައަށް ޖެހިލާފައި
ޔޫވީ އޮތީ ތާވަލުގެ އެންމެ ފުލުގައި

ޓާގެޓް ހާސިލު ނުވި ނަމަވެސް، އުންމީދު ކުރި ވަރަށް ވުރެން ރަނގަޅަށް ޓީމު ކުޅުނު ކަމަށް ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީގެ އެސިސްޓަންޓް ކޯޗް އިބްރާހުމް ހަސަން ބުނެފިއެވެ.

އެސްޓީއޯ މާލެ ލީގުގައި ހުކުރު ދުވަހު ހަވީރު ޓީސީ އަތުން ބަލިވި މެޗައްފަހު ވާހަކަ ދައްކަމުން ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީގެ އެސިސްޓަންޓް ކޯޗް އިބްރާހިމް ހަސަން ބުނީ، އުންމީދު ކުރި ވަރަށްވުރެ ރަނގަޅަށް ޓީމު ކުޅުނު ކަމަށާ ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި ކުޅުންތެރިން ދެއްކި ކުޅުމާ މެދު ހިތްހަމަ ޖެހޭ ކަމަށެވެ. މެޗަށް ނިކުތީ މަދުވެގެން އެށް ޕޮއިންޓަށް ޓާގެޓުކޮށްގެން ކަމަށާ، ޓާގެޓަށް ވާސިލުވާން ފުރުސަތު ވެސް ލިބުނު ކަމަށެވެ.

އޭނާ އިތުރަށް ބުނެފައި ވަނީ، ކުޅުންތެރިންގެ ފަރާތުން ފެނިގެން ދިޔައީ އާތި ކޯޗުގެ މަަސައްކަތް ކަމަށާއި ޕްރެކްޓިހުގައި ވެސް ބޭނުންކުރީ އާތި ކޯޗު ދީފައިވާ އިރުޝާދު ކަމަށެވެ.

ކުޅުނު ތިން މެޗުން ވެސް ބަލިވެ ތާވަލުގެ އެންމެ ފުލުގައި ޔޫވީ އޮތް އިރު، ޓީމުގެ ހާލަތަށް އަލި އަޅުވާލަމުން އޭނާ ބުނީ ކުޅުންތެރިންގެ މޯޓިވޭޝަން ރަނގަޅު ކުރުމަށް މެނޭޖްމަންޓުގެ ފަރާތުން ވަރަށް ބޮޑަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން، ކުޅުންތެރިންނާއި ވާހަކަ ދައްކައިގެންނާއި އަދި އެނޫން ވެސް ގޮތްގޮތުން ވެސް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

އެހެން ކުލަބްތަކާ އަޅާ ބަލާއިރު ޔޫވީގެ މެނޭޖްމަންޓުގެ ތެރޭގައި ވެސް މައްސަލަތަކެށް އުޅޭ ކަމަށާއި އެކަންތައްތައް ރަނގަޅުކޮށް އާ ކޯޗަކު ޓީމާ ހަވާލުވެ މަސައްކަތް ފެށުމުން ޓީމު ހަމައަކަށް އެޅޭނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

މެޗުގެ ކުރިން ރާއްޖެ އެމްވީ އާއި ވާހަކަ ދައްކަމުން ޓީމުގެ އިސް ބޭފުޅަކު ވިދާޅުވީ ހުކުރު ދުވަހުގެ މެޗަށް ފަހު އާ ކޯޗަކު ޓީމާ ހަވާލު ވާނެ ކަމަށެވެ. ބެލެވޭ ގޮތުގައި ޓީމާ ދެން ހަވާލުވާނީ ވިކްޓަރީގެ ކުރީގެ ކޯޗް މުހައްމަދު ނަޒީހު އެވެ.

ހުކުރު ދުވަހު ކުޅުނު މެޗުގެ ފަހު ވަގުތު ކޮޅުގެ ތެރޭގައި ޔޫވީގެ ބިދޭސީ ޑިފެންޑަރު ވުކޮބްރަތު ޑޯރްޖޭގެ ކުޑަހުޅަށް ލިބުނު އަނިޔާއަކާ ގުޅިގެން އޭނާ ވަނީ ބާލާފަ އެވެ. ނަމަވެސް ރާއްޖެ އެމްވީއަށް މަޢުލޫމާތު ދެމުން އޭނާ ބުނެފައި ވަނީ އަނިޔާ އެހާ ސީރިއަސް ނޫން ކަމަށެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
- ކޮމެންޓް