ކ. މާލެ
|
7 އޭޕްރިލް 2017 | ހުކުރު 21:35
ގާސިމް މިނިވަންކުރަން ގޮވާލައި ހުކުރު ދުވަހު މުޒާހަރާ ކުރަނީ
ގާސިމް މިނިވަންކުރަން ގޮވާލައި ހުކުރު ދުވަހު މުޒާހަރާ ކުރަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
ގާސިމް ހައްޔަރުކުރުން
ބަންދުގެ މުއްދަތު ޖެހުމަށް ގާސިމް ކޯޓަށް ހާޒިރުކޮށްފި
 
ހެކި ނައްތާލުމަށް މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރޭ
 
މަޖިލީހުގެ ނައިބް ރައީސް މޫސަގެ މައްޗަށް ބެގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވޯޓަށް ނުފޫޒް ފޯރުވާ ކަމަށް ތުހުމަތު ކޮށްފައިވޭ
 
ގާނޫނީ ގޮތުން އުފެދިފައިވާ ސަރުކާރު ގާނޫނާއި ހިލާފަށް ވައްޓާލުމަށް ހިއްވަރު ލިބޭފަދަ އަމަލުތައް ގާސިމް ކުރައްވާ ކަމަށް ތުހުމަތު ކޮށްފައިވޭ

ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ރޭ ފުލުހުން ބަންދުކޮށްފައިވާ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމްގެ ބަންދަށް މުއްދަތު ޖެހުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހާޒިރު ކޮށްފިއެވެ.

ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ މުއްދަތު ޖެހުމަށްޓަކައި އެންމެ ފުރަތަމަ ކޯޓަށް ހާޒިރު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައި އޮތީ މިއަދު މެންދުރު ފަހު 3:00 އަށެވެ. ނަމަވެސް ފަހުން ވަނީ ގަޑި ބަދަލުކޮށް 4:00 އަށް ހަދާފައެވެ.

ގާސިމް ކޯޓަށް ހާޒިރު ކޮށްފައިވާއިރު ކްރިމިނަލް ކޯޓު ހުންނަ ސަރަހައްދު ފުލުހުން ވަނީ ބަންދުކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން އެ ސަރަހައްދަށް އާންމުންގެ އިތުރުން ނޫސްވެރިންނަށް ވެސް ވަނުމުގެ ފުރުސަތު ފުލުހުން ދީފައެއް ނުވެއެވެ.

ގާސިމް އިބްރާހީމް ހައްޔަރު ކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސް އިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ގާސިމް އިބްރާހީމް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައި ވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހު މުހައްމަދު އިތުބާރު ނެތްކަމަށް މާޗް 27 ވަނަ ދުވަހު އެޖެންޑާކޮށް ވޯޓް ނެގުމުގެ ވަގުތު ކައިރިވެފައި ވަނިކޮށް ގާސިމް އިބްރާހީމް ބޭނުންވާ ވަކިގޮތަކަށް އެ ވޯޓް އަނބުރާލުމަށްޓަކައި މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނަށް ރިޝްވަތު ދިން ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭތީ ކަމަށެވެ.

ފުލުހުންގެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައި ވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މޫސާ މަނިކްގެ މައްޗަށް ނެގުމަށް އުޅޭ ވޯޓަށް ނުފޫޒް ފޯރުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކަމަށް ގާސިމްގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ގާސިމް ހައްޔަރު ކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ފުލުހުން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނެފައި ވަނީ ދައުލަތުގެ ސަލާމަތީ ބާރުތަކަށް ނުފޫޒް ފޯރުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކަމަށް ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ކަމަށާއި އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ގާނޫނީ ގޮތުން އުފެދިފައިވާ ސަރުކާރު ގާނޫނާއި ހިލާފަށް ބަދަލުކުރުމަށް ހިތްވަރުލިބޭ ފަދަ އަމަލުތައް ކުރާ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ކަމަށެވެ. އަދި މައްސަލައިގެ ހެއްކަށް ނުފޫޒް ފޯރުވައި ހެކި ފޮރުވަން ގާސިމް އިބްރާހީމް މަސައްކަތް ކޮށްފާނެ ކަމަށް ފެންނާތީ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގާސިމް އިބްރާހީމް ގެންދިޔައީ ކަމަށް ފުލުހުންގެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ،

ގާސިމް ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމާ ގުޅިގެން މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ކުރަމުންދާ އިހްތިޖާޖުތައް ހުއްޓުވުމަށް، ފުލުހުން ބާރުގެ ބޭނުންކޮށް، ނޫސްވެރިންނާއި ސިޔާސީ ބޭފުޅުންގެ މޫނަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ޕެޕާ ސްޕެރޭ ވަނީ ޖަހައިފަ އެވެ. ގާސިމް ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރިއިރު، މުޅި ސަރަހައްދު ބަންދުކޮށްފައި އޮތްއިރު، އާންމުން އެންމެ ގިނަ އަދަދަކަށް އެއްވެފައި އޮތީ ސަލްސާ ރޯޔަލް ކަންމައްޗަށެވެ. ނަމަވެސް އެއްވެފައި ތިބި މީހުން ދުރަށް ޖައްސަމުން ގެންގޮސް، ކުރިން ގަޑި ބުރު ހުރި ހިސާބަށް ވަނީ ޖައްސައިފަ އެވެ. 

 

 

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް