އަންގާރަ 07 ޖުލައި 2020
07 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 16
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
ގޭގައި ކަރަންޓީންވާން ހުއްދަ ދިނުން

24 ދުވަހު ކަރަންޓީނުގައި ތިބެންޖެހޭގޮތަށް، މާލޭގައި ތާށިވި ފަރާތްތަކަށް ރަށަށް ދެވޭގޮތް ހަމަޖައްސައިފި

  • އެކަމާ ގުޅޭ އުސޫލު މިހާރު ވަނީ އާންމުކޮށްފައި
  • ގޭގައި ކަރަންޓީން ކުރާނީ 24 ދުވަހަށް
  • ރަށަށް އެނބުރި ދިއުމުގެ ދަތުރުފަތުރުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސާނީ ސަރުކާރުން

ކ. މާލެ | 6 ޖޫން 2020 | ހޮނިހިރު 18:45 | 10,839

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތު މައިމޫނާ އަބޫބަކުރު - ހެލްތު މިނިސްޓްރީ

މާލެ ސިޓީގެ ފުރަބަންދަށް ފަހު، އެނބުރި ރަށްރަށަށް ދާ މީހުން ރަށަށް ދިއުމަށްފަހު ގޭގައި ކަރަންޓީން ކުރެވޭގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)އިން ބުނެފިއެވެ.

ރަށްރަށަށް ދާ ފަރާތްތައް ގޭގައި ކަރަންޓީން ކުރެވޭނެ އުސޫލު ހޮނިހިރު ދުވަހު އެޗްޕީއޭއިން ވަނީ އާންމު ކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން އުސޫލުގައި ބުނެފައިވަނީ މާލޭގައި ފުރަބަންދުވެފައިވާ ފަރާތަތައް އެނބުރި ރަށަށް ދިއުމަށްފަހު، ގޭގައި ކަރަންޓީނު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 24 ދުވަހަށް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މާލެއިން ގެންދާ ފަރާތްތަކަކީ ކޮވިޑް-19 ގެ އެއްވެސް އަލާމާތެއް ނެތް މީހެއްތޯ ކަށަވަރު ކުރުމަށްފަހު، އެ ފަރާތްތައް ރަށަށް އެނބުރި ދިއުމުގެ ދަތުރުފަތުރުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސާނީ ސަރުކާރުން ކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ބުނެއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، މި އުސޫލާ އެއްގޮތަށް ރަށްރަށަށް ދިއުމަށް ކައުންސިލުގައި އެދިފައިވާ ފަރާތްތައް ކަރަންޓީންވާ ބޭނުންވާ ގެއަކީ އުސޫލަށް ފެތޭ ގެއެއްތޯ ބަލާނީ އެރަށެއްގެ ޕަބްލިކް ހެލްތް ޔުނިޓާއި ގުޅިގެން ރަށު ކައުންސިލުން ކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ބުނެއެވެ. އަދި އެއަށްފަހު ކައުންސިލުންއުސޫލުގައިބަޔާންކޮށްފައިވާ ފޯމު ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ)އަށް ހުށައެޅުމުން އެ ތަރުތީބުން ރަށްރަށަށް ދެވޭގޮތް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ހަމަޖައްސަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

ކަރަންޓީން ކުރާ ގޭގެ ޝަރުތުތައްވެސް އުސޫލުގައި ވަނީ ބަޔާން ކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން އެ ގޭގައި 60 އަހަރުން މަތީގެ މީހެއް އުޅެގެން ނުވާނެ ކަމަށާއި، މާބަނޑު މީހަކު ދިރިއުޅޭ ގެއަކަށް ވެގެން ނުވާނެ ކަމަށް އެޗްޕީއޭގެ އުސޫލުގައި ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި ނޭވާ ހިއްލުން، ކިޑްނީގެ ބަލިތައް، ހަކުރު ބަލި އަދި ހިތުގެ ބަލި ފަދަ ބޮޑެތި ބަލިތައް ތަޙައްމަލު ކުރަމުންދާ ފަރާތެއް އުޅޭ ގެއެއް ނަމަވެސް، ކަރަންޓީން ކުރުމަށް ބޭނުން ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ކަރަންޓީން ކުރާ މީހުން ބަހައްޓަންވާނީ ގޭގައި ދިރިއުޅޭ އެހެން މީހުންނާ ވަކި ކޮޓަރިއެއްގައި ކަމަށާއި، އެއް ކޮޓަރިއެއްގައި އެކަކަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ކަރަންޓީން ކުރާނަމަ، ދެ އެނދު ދޭތެރޭގައި މަދުވެގެން 3 ފޫޓު ހުންނަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި އެ ފަރާތްތައް ބޭނުން ކުރަން ވަކި ފާޚާނާއެއް ހުރުންވެސް ވަނީ ލާޒިމުކޮށްފައެވެ.

އެޗްޕީއޭއިން ބުނީ، ގޭގައި ބަޔަކު ކަރަންޓީން ކޮށްފައި ތިބިނަމަ، އެ ގެއަކަށް އިތުރު ބަޔަކު ވަނުން މަނާ ވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ގޭގައި އުޅޭ މީހުންވެސް ބޭރަށް ދިއުން މަނާވާނެ ކަމަށާއި، އެކަންކަން ރަށު ކައުންސިލާއި ޓާސްކްފޯހުން ކަށަވަރު ކުރަން ޖެހޭނެކަން ބަޔާން ކޮށްފައިވެއެވެ.

އެޗްޕީއޭއިން ބުނީ، އެ ފަރާތްތައް 24 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ގޭގައި ކަރަންޓީން ކުރުމަށްފަހު، ޓެސްޓު ހަދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ނަތީޖާއަށް ބެލުމަށްފަހު ކަރަންޓީނުން ދޫކޮށްލާނެކަންވެސް ފާހަގަ ކޮށްފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.