ކ. މާލެ
|
7 އޭޕްރިލް 2017 | ހުކުރު 09:42
ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި އަބްދުﷲ ރިޔާޒް
ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި އަބްދުﷲ ރިޔާޒް
މުހައްމަދު ޝަރުހާން
ޤާސިމް ހައްޔަރުކުރުން
ޤާސިމް ހައްޔަރުކުރީ ސަރުކާރުން، މަޖިލީހުގެ ވޯޓުތަކަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމުގެ ގޮތުން: ރިޔާޒް
 
ޤާސިމް ހައްޔަރުކުރުމުގައި ސުވާލު އުފެދޭ ކަންތައްތަކެއް އެބަހުރި
 
ގުޅިފައިވާ ޕާޓީ ތަކާއެކު ޖޭޕީން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް ހުއްޓާ ނުލައި ކުރިއަށް ގެންދާނެ
 
މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްގެންދެވެން އޮތީ ރިޔާސަތު ބަދަލުކޮށްގެން

ޖުމްހޫރީ ޕާޓިގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ހައްޔަރުކޮށް، ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ މަޖިލީސް މެމްބަރުންނަށް ސަރުކާރުން ބިރުދައްކަމުންގެންދަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ކުރިއަށްހުރި ވޯޓުތަކަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމުގެ ގޮތުންކަމަށް ޖުމްހޫރީ ޕަޓީގެ ނައިބް ލީޑަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

 

ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ނައިބް ލީޑަރުކަން ކުރައްވާ ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒް ވިދާޅުވީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ނުދާކަމަށެވެ. އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްގެންދެވެން އޮތީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތު ބަދަލުކޮށްގެންކަމަށް ރިޔާޒް ވިދާޅުވި އެވެ.

 

"ކުރިއަށް މި އޮތް ވޯޓުތަކަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރުން ހިންގަވާ އަމަލެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑު ދެކެނީ." އަބްދުﷲ ރިޔާޒް ވިދާޅުވި އެވެ.

 

ރިޔާޒު ވިދާޅުވީ ގާސިމް އިބްރާހީމް ހައްޔަރުކުރި ނަމަވެސް އަދި ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީ ތަކަށް ނިސްބަތްވާ އެހެން ބޭފުޅަކު ހައްޔަރުކުރި ނަމަވެސް ގުޅިފައިވާ ޕާޓީ ތަކާއެކު ޖޭޕީން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް ހުއްޓާ ނުލައި ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ދެއްވާ ކަމަށެވެ. ރިޔާޒް ވިދާޅުވީ ގާސިމްއާ މެދު ތުހުމަތުކުރި މައްސަލައެއް ތަހުގީގުކޮށްފައި ޕީޖީ އޮފީހަށް ފޮނުވުމަށްފަހު އަނބުރާ ފުލުހުންގެ އެދުމަށް ގެނެސް، ހައްޔަރު ކުރުމުގެ އަމުރެއްގައި އޭނާ ގެންދެވުމުން އެކަމާ މެދު ވަރަށް ބޮޑު ސުވާލުތަކެއް އުފެދިފައިވާ ކަަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަޒުމޫން އަހުމަދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް