ކ. މާލެ
|
7 އޭޕްރިލް 2017 | ހުކުރު 07:39
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޑެޕިއުތީ ލީޑަރު އަމީން އިބްރާހިމް، މުޒާހަރާއެއްގައި ޤާސިމް އިބްރާހިމާއެކުގައި
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޑެޕިއުތީ ލީޑަރު އަމީން އިބްރާހިމް، މުޒާހަރާއެއްގައި ޤާސިމް އިބްރާހިމާއެކުގައި
ވީނިއުސް
ގާސިމް ހައްޔަރުކުރުން
ގާސިމް ހައްޔަރުކުރުމަކީ އަމިއްލަފުޅު ވެރިކަން ހަތިމްކުރެއްވުން: އަމީން
 
ރައީސް ޔާމިން ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކަންތައްތައް ރައްޔިތުންނަށް ސާފުވޭ
 
ގާސިމަކީ އެތައް ބަޔަކަށް ދީލަތި އެހީތެރިކަމެއް ފޯރުކޮށްދެއްވަމުން އަންނަ ފަރާތެއް
 
ގާސިމް ހައްޔަރުކުރީ ކުރާނެ ނުކުރާނެ ދައުވާއެއް ނޭނގިގެން

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު އަދި މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ހައްޔަރުކުރުމަކީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމިން އަމިއްލަފުޅު ވެރިކަން "ހަތިމް ކުރެއްވުން" ކަމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު އަމީން އިބްރާހިމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

 

ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ މ. ކުނޫޒު ސަރަހައްދުގައި އިހުތިޖާޖު ކުރަމުންދިޔަ ވަގުތު ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހުންނަވާ ރާއްޖެޓީވީއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން އަމީން ވިދާޅުވީ ގާސިމް އިބްރާހިމް ހައްޔަރު ކުރެއްވީ އެމަނިކުފާނާ ދޭތެރޭ ކުރައްވާނެ، ނުކުރައްވާނެ ދައުވާއެއް ނޭނގިގެން ކަމަށެވެ.

 

"އަޅުގަނޑު ހިތަށް އަރަނީ މިހާރު ގާސިމަށް ކޮށްފައި ހުރި ތުހުމަތުތަކަށް ބަލާއިރު ދެން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ފެނިގެން ހިނގައްޖެ ދެއްތޯ ރާއްޖޭގެ ވެރިޔަކަށް ހުންނެވި ބޭފުޅެއްގެ "ހޭބުއްދި ފިލައިގެން" އުޅޭތަން، ކުރާނެ ނުކުރާނެ ދައުވާއެއް ނޭނގިގެން ކޮންމެސް ގޮތަކުން ގާސިމް ހައްޔަރު ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ހޯދަން ވެގެން، އެމަނިކުފާނު ހިއްޕުޅަށް އެވަގުތު އެރިއްޔާ އެރި ހުރިހާ އެއްޗެއްހިތަކެއް މިހާރު ތިއޮތީ އެއް ލިސްޓަކަށް ލާފަ، ހަމަ ކޮރަކަލި ތަކެއް މަސް ފައްޗަށް އަމުނާލާ ގޮތަށް އަމުނާލާފަ ތިހުރީ ހުރިހާ ކަމެއް." އަމީން ވިދާޅުވި އެވެ.

 

އަމީން ވިދާޅުވީ މީހަކު މީހަކާ ދޭތެރޭ ނަފުރަތު ކުރިޔަސް އަދި ހަސަދަވެރި ވިޔަސް ނުވަތަ ހިތުގައި ނުބައި ނިޔަތެއް އޮތް ކަމުގައި ނަމަވެސް މިހާރު ކަންތައްތައް މިދަނީ މާ މައްޗަށް ކަމަށެވެ.

 

މި މޭރުމުން ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އަމީން ވިދާޅުވީ ގާސިމް އިބްރާހިމަކީ ރައްޔިތުންނަށް ގެއްލުންތަކެއް ދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ފަރާތެއް ނޫން ކަމަށާއި އަދި އެމަނިކުފާނަކީ އެތައް ބަޔަކަށް ދީލަތި އެހީތެރިކަމެއް ފޯރުކޮށްދެއްވަމުން އަންނަ ފަރާތެއް ކަމަށެވެ. އަދި ހަމަ އެހެންމެ ގާސިމަކީ ރާއްޖޭގެ ގާނޫނާ ހިލާފަށް އެއްވެސް ކަމެއް ކުރައްވާނެ ބޭފުޅެއް ނޫން ކަމަށް އަމީން ވިދާޅުވި އެވެ.

 

އަމީން ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ގާސިމް އިބްރާހިމް ހައްޔަރުކުރީ ރައީސް ޔާމިނަށް މަޖިލީހުގައި އޮތް ސުޕަ މެޖޯރިޓީ އާއި ރައްޔިތުންގެ ތާއީދު ގެއްލި ކުރިއަށް އޮތް ވޯޓުތަކުން އެމަނިކުފާނު ބަލިވާނެކަން ކަށަވަރުވުމުންނެވެ. އެހެން ކަމުން މިވަގުތު ރައީސް ޔާމިން ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކަންތައްތައް ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ސާފު ވަމުންދާ ކަމަށް އަމީން ވިދާޅުވި އެވެ. އަމީން ވިދާޅުވީ މިހާރު ކަންތައްތައް މިދާގޮތުން އިސްލާހީ މަސައްކަތުގައި އުޅުއްވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއް ހިފާ ހައްޔަރު ކުރާނެ ކަމަށާއި އެގޮތުން ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް މާލެ ވަޑައިގަންންވާ ހިސާބުން އެމަނިކުފާނު ވެސް ހައްޔަރުކުރައްވަން މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ.

 

އަމީން ވަނީ ރައީސް ޔާމިން ކަންތައްތައް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މަސައްކަތްޕުޅަށް ޖޯކު ޖައްސަވައި އެމަނިކުފާނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑު ވިދާޅުވެފަ އެވެ. އަދި އެމަނިކުފާނަކީ ވެރިކަން ކުރެއްވުމުގެ އެއްވެސް ހަމައެއް އެނގިވަޑައިނުގެން ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްގެން ވެރިކަން ދިފާއު ކުރައްވަން މަސައްކަތް ކުރައްވާ ބޭފުޅެއް ކަމަށް އަމީން ވިދާޅުވި އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
7 އޭޕްރިލް 2017 | ހުކުރު 16:08
ކުއްޖާފުޅު
ކަލޯ ޚަތިމު ކުރުމަކީ އެންމެ ފުރިހަމަކޮށް ނިންމާލުމެވެ. . އެކަމަކު، މިތާނގައި މިލަފުޒު ބޭނުންކޮށްފައި މިވަނީ މަހިތުން އެހެން މާނައެއްގައެވެ.