ކ. މާލެ
|
7 އޭޕްރިލް 2017 | ހުކުރު 06:13
ގާސިމް ހައްޔަރުކުރުމާއި ގުޅިގެން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ވަނީ މަގުތަކަށް ނުކުމެފައި
ގާސިމް ހައްޔަރުކުރުމާއި ގުޅިގެން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ވަނީ މަގުތަކަށް ނުކުމެފައި
ރާއްޖެއެމްވީ
ގުލްޝަންކިނާރާ ފާސްކުރުން
މއ. ގުލްޝަންކިނާރާ ބަލާ ފާސްކޮށްފި!
 
މއ. ގުލްޝަންކިނާރާ ފާސްކުރީ ވޯޓަށް ނޫފުޒު ފޯރުވުމަށް ރިޝްވަތު ހުށައަޅަމުންދާކަމުގެ ތުހުމަތުގައި

ކޯޓް އަމުރެއްގެ ދަށުން މއ. ގުލްޝަންކިނާރާ ގެ ފުލުހުން ބަލާފާސްކޮށްފިއެވެ.

 

އެގެ ބަލާ ފާސްކުރުމަށް ކްރިމިނަަލް ކޯޓުން ނެރެފައިވާ އަމުރުގައި ބުނެފައިވަނީ، މއ. ގުލްޝަންކިނާރާ ގެ ބަލާ ފާސްކުރީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް ގެ އިތުބާރުގެ މައްސަލައާއި ގުޅޭގޮތުން ނެގުމަށް ތާވަލްކޮށްފައިވާ ވޯޓަށް ނޫފުޒު ފޯރުވުމަށް ރިޝްވަތު ހުށައަޅަމުންދާކަމުގެ މަައުލޫމާތު ލިބިފައިވާތީ ކަމަށާއި، ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްފަދަ މިނިވަން މުއައްސަސާއަކަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމަށް ސިޔާސީ ފަރާތްތަކަށް ބައްދަލުކޮށް، އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް ފައިސާ ހަވާލުކުރުމުގައި އެންމެ އިސްދައުރެއް އަދާކުރާ ފަރާތެއްގެ ގޮތުގައި، ފާހަގަ ކުރެވިފައިވަނީ، މއ. ގުލްޝަންކިނާރާ އިބްރާހިމް އަފްރާތުކަމަށް ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބިފައިވާ މައުލޫމަތަކާއި ގުޅިގެންކަމަށެެވެ.

 

މއ. ގުލްޝަންކިނާރާ އިބްރާހިމް އަފްރާތަަށް ފައިސާ ފޯރުކޮށްދެނީ، ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުންކަމަށާއި، އެ ފައިސާ އެ ފާރާތްތަކާއި ހަވާލުކުރުމަށް ގުލްޝަން ކިނާރާ ގޭގައި ރައްކާކޮށްފައި ހުރިކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާތީ، މައްސަލައާއި ގުޅުން ހުރި ހެކި އަދި ގަރީނާ ހޯދައި މައްސަލައާއި ގުޅުން ހުރި ތަކެތި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނައުމަށް އެގެ ބަލާ ފާސްކުރުމަށް ނެރެފައިވާ އަމުރުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

 

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް