ރޯދަ ބަދިގެ 1441
މައިލޯ ކޭކް ވިތް ކޮންޑެންސްޑް މިލްކް އައިސިންގ
 
މި ކޭކަކީ އަޖުމަ ބަލާލަން ރަނގަޅު ޑިޒާޓެއް!
ކ. މާލެ |
މައިލޯ ކޭކް ވިތް ކޮންޑެންސްޑް މިލްކް އައިސިންގ، ދަ ސްވީޓް ރެބެލިއަން
ގޫގުލް

މައިލޯ ކޭކަކީ ގޭގައިހުރި ތަކެތިން ފަސޭހައިން ހަދާލެވޭނެ މީރު ޑިޒާޓެކެވެ.

ކޭކަށް ބޭނުން ވާނެ ތަކެތި:

 • 225 މިލިލީޓަރު ދިޔާ ކިރު
 • 3 ބިސް
 • 2 ޖޯޑު މައިލޯ
 • 2 ޖޯޑު ފުށް
 • 3/4 ޖޯޑު ބަޓަރު (އަންސޯލްޓަޑް)
 • 3/4 ޖޯޑު ހަކުރު
 • 3 ސަމުސާ ކޮކޯ ޕައުޑަރ

އައިސިންގަށް ބޭނުން ވާނެ ތަކެތި:

 • ބައި ޖޯޑު ބަޓަރު (އަންސޯލްޓަޑް)
 • 5 ޖޯޑު އައިސިންގ ހަކުރު
 • 1 ދަޅު ގެރިކިރު
 • 1 ސައި ސަމުސާ ވެނީލާ އެސެންސް
 • 100 މިލިލީޓަރު ދިޔާ ކިރާއި 1/4 ޖޯޑު މައިލޯ އެއްކޮށްފައި ވަކިން ބަހައްޓާ

ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް:

އެންމެ ފުރަތަމަ ބަޓަރާއި ހަކުރު ހޭންޑް މިކްސަރަކުން ގަށާލާށެވެ. ދެން ފަހަރަކު ބިހެއް އެއްކުރަމުން ދާށެވެ. ބިސްތައް އެއްވުމުން މައިލޯ އަޅާފައި އެއްކޮށްލާށެވެ.

ވަކިން ތައްޓެއްގައި ފުށާއި ބޭކިންގ ޕައުޑަރު އެއްކޮށްލާފައި ބަހައްޓާށެވެ. ކޭކު ފުށްގަނޑުތެރެޔަށް ފުށް އަދި ކިރު ބައިބަޔަށް އަޅަމުން އެއްކުރަމުންދާށެވެ.

ދެން ޓްރޭއަކަށް އަޅާލުމަށް ފަހު 35 - 40 މިނެޓް ވަންދެން 180 ޑިގްރީ ސެލްސިއެސްގައި ފިހެލާށެވެ.

ކޭކު ފިހެވޭ ގަޑިގައި އައިސިންގ ތައްޔާރުކޮށްލުމަށް ބަޓަރުކޮޅު ގަށާލާށެވެ. ދެން އައިސިންގ ހަކުރުގެ އެއްބައި އަޅާފައި ގިރާލާށެވެ. އެއަށްފަހު ގެރިކިރުދަޅު އަޅައި، ގަށާލާށެވެ. ދެން ބާކީ ހުރި ހަކުރުކޮޅު އެއްކޮށްލާ، ވެނީލާ އެސެންސްފޮދު އެއްކޮށްލާށެވެ.

ކޭކު ފިހެވުމުން ބޭނުމިއްޔާ 3 ލޭޔަރަށް ކަފާލާފައި، ވަކިން އެއްކުރި މައިލޯ އަދި ކިރު މިކްސްޗަރު ފަހަރަކު ފަށަލައެއްގެ މައްޗަށް އަޅައި، ފޯކޮށްލާށެވެ.

ދެން ފަހަރަކު ފަށަލައެއްގައި އައިސިންގ އުނގުޅުމަށް ފަހު، މަތިމައްޗަށް އަތުރާލާށެވެ.

އެއަށްފަހު ކޭކު ވަށާ އައިސިންގ ޖަހައި، ބޭނުމިއްޔާ މައްޗަށް ހިކި މައިލޯ ކޮޅެއް ބުރުވާލާފައި ފިނިކުރާށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން
9%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
76%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
6%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
9%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved