ހޮނިހިރު 26 ސެޕްޓެންބަރ 2020
06 އަތަ
1442 ސަފަރު 08
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:02
އަސްރު 15:07
އިރުއޮއްސޭ 18:02
އިޝާ 19:13
ހެރީ ޕޮޓަރ

ކަރަންޓީންވާން ބޭނުމީ ހެރީ ޕޮޓަރގެ ކޮން ކެރެކްޓަރަކާ އެކު؟

  • މި ސުވާލު ހެރީ ޕޮޓަރގެ ރޯލް ކުޅޭ ޑޭނިއަލް ރެޑްކްލިފްއާ އިންޓަވިއުއެއްގައި އަހާފައިވޭ
  • ހެރީ ޕޮޓަރގެ ފުރަތަމަ ފިލްމް ރިލީޒްކުރި އިރު ޑޭނިއަލްއަށް އެންމެ 12 އަހަރު
  • ހެރީ ޕޮޓަރ ފޮތްތަކުގެ އޯޑިއޯ ރިކޯޑިންގތައް އެކި ސެލެބްރިޓީން ދަނީ ހަދަމުން؛ މީގެ ތެރޭގައި ޑޭވިޑް ބެކަމް ހިމެނޭ

ކ. މާލެ | 14 މެއި 2020 | ބުރާސްފަތި 08:50 | 1,960

ހެރީ ޕޮޓަރ ފިލްތަކުގައި މައި ރޯލް "ހެރީ ޕޮޓަރ" ކުޅެފައިވަނީ ޑޭނިއަލް ރެޑްކްލިފް - ގެޓީ އިމޭޖާސް

ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުގައި މީހުން އިޖްތިމާއީ ގައިދުރުކަން ބަހައްޓަމުންދާއިރު، މީގެ ތެރޭގައި މަޝްހޫރު ފަންނާނުންވެސް ހިމެނެއެވެ.

އަދި ގިނަ ފަންނާނުންތަކެއް ދަނީ އޮންލައިން ޝޯވތަކުގައި ބައިވެރިވެ، އެމީހުންގެ "ކަރަންޓީން ސްޓޯރީސް" ކިޔާ ދެމުންނެވެ.

މީގެ ތެރޭގައި މަޝްހޫރު ހެރީ ޕޮޓަރ ފިލްމުތަކުގެ ލީޑް ރޯލުން ފެންނަ، ޑޭނިއަލް ރެޑްކްލިފް ވެސް ހިމެނެއެވެ.

އެގޮތުން، ވަރޗުއަލް އިންޓަވިއެއްގައި އޭނާއާ ހެރީ ޕޮޓަރއާ ގުޅޭ ސުވާލުތަކެއް ވަނީކޮށްފައެވެ. މި އިންޓަވިއުގައި އޭނާއާ ކުރި ސުވާލުތައް ތެރޭގައި "ހެރީ ޕޮޓަރގެ ކޮން ކެރެކްޓަރއާ އަކާއެކު ކަރަންޓީންވާން ބޭނުމީ؟" އަހާފައިވެއެވެ. އަދި އޭނާއަށް ޗޮއިސްތަކެއް ދީފައިވާއިރު، މީގައި ހިމެނެނީ ހެރީ ޕޮޓަރގެ އެންމެ ގާތް ދެ އެކުވެރިންކަމަށް ރޯން ވީސްލީ އާއި ހަރމޮއިނީ ގްރޭންޖަރގެ އިތުރުން ހެރީއަށް އޭނާއަކީ ވިޒަރޑެއްކަން އެންމެ ފުރަތަމަ ހާމަކުރާ ހެގްރިޑް ހިމެނެއެވެ.

މި ސުވާލަށް ޖަވާބު ދެމުން ޑޭނިއަލް، 30، ބުނީ އޭނާ ނަގާނީ ހެގްރިޑްކަމަށެވެ. އަދި އެއީ "ހެގްރިޑްއަކީ ކަމެއް ގޯސްވާއިރު، ކައިރީގައި ހުންނަން ވަރަށް ރަނގަޅު މީހެއް"ކަމަށް ވާތީކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

މި އިންޓަވިއުގައި ދެން އޭނާއާ ކުރި ސުވާލުތަކުގެ ތެރޭގައި ސޯޝަލް ޑިސްޓެންސިންގގައި އޭނާ ބޭނުންކުރަން ބޭނުންވާ "ސްޕެލް"ވެސް އަހާފައިވެއެވެ. އެއަށް ޑޭނިއަލް ދިން ޖަވާބަކީ "ޓެލެޕޯޓް ކުރެވޭ ސްޕެލްއެއް"ކަމަށެވެ. އަދި އޭރުން އިޖްތިމާއީ ގައިދުރުކަން ބަހައްޓަން ޖެހުނު ނަމަވެސް، މީހުން ނޫޅޭ ހިސާބަކަށް "ޓެލެޕޯޓް" ކުރެވޭނެކަމަށާއި އޭރުން ގެއިން ބޭރަށް ނިކުމެލަން ފުރުސަތު ލިބޭނެ ކަމަށެވެ.

ހެރީ ޕޮޓަރ ފިލްމުތަކުގެ މައި ރޯލްކަމަށްވާ "ހެރީ ޕޮޓަރ"ގެ ރޯލް ޑޭނިއަލް ކުޅެފައި ވާއިރު، މީގެ ފުރަތަމަ ފިލްމު ރިލީޒްކޮށްފައިވަނީ 2001 ވަނަ އަހަރެވެ. އޭރު ޑޭނިއަލްގެ އުމުރުން އެންމެ 12 އަހަރެވެ. އަދި އަށްވަނަ އަދި ފަހު ފިލްމް ރިލީޒްކުރި އިރު ޑޭނިއަލްއަށް 20 އަހަރެވެ.

މި ދުވަސްކޮޅު ގިނަ ބަޔަކު ގޭގައި ތިބެން ޖެހޭއިރު، ގޭގައި ތިބެގެން ހެރީ ޕޮޓަރ ފަދަ ފްރެންޗައިސްތަކުގެ ފިލްމުތައް މީހުން ބަލަމުންދާކަން ސޯޝަލް މީޑިއާއިން އިނގެއެވެ. އަދި، ހެރީ ޕޮޓަރ އަކީ ޖޭ.ކޭ ރޯލިންގގެ ކާމިޔާބު ފޮތްތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްފައިވާ ފިލްމުތަކަކަށް ވާއިރު، މި ފޮތްތަކުގެ އޯޑިއޯ ރިކޯޑިންގތައް ބައެއް ސެލެބްރިޓީން މި ދުވަސް ކޮޅު ދަނީ ހަދަމުންނެވެ.

އެގޮތުން، ފުރަތަމަ ފޮތް "ދަ ސޯސަރަރސް ސްޓޯން" ކިޔާފައިވަނީ ޑޭނިއަލްއެވެ. އަދި ބާކީ ހުރި ހަ ފޮތުގެ އޯޑިއޯ ރިކޯޑިންގ ހަދަން ހަމަޖެހިފައިވާ ތަރިންގެ ތެރޭގައި ޑަކޯޓާ ފެނިންގ، އެޑީ ރެޑްމެން އަދި މަޝްހޫރު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ ޑޭވިޑް ބެކަމް ހިމެނެއެވެ.

މި އޯޑިއޯ ރިކޯޑިންގތައް ސްޕޮޓިފައި އިން އަޑު އަހާލެވޭ އިރު، ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ރޯލިންގ ތައްޔާރު ކުރި "ހެރީ ޕޮޓަރ އެޓް ހޯމް" އެޕް އިންވެސް ވީޑިއޯ ރިކޯޑިންގތައް ފެންނާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.