އާދީއްތަ 27 ސެޕްޓެންބަރ 2020
07 އަތަ
1442 ސަފަރު 09
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:02
އިޝާ 19:13
ސަލްމާންގެ "ތެރެ ބިނާ" ރިލީޒްކޮށްފި

ސަލްމާންގެ "ތެރެ ބިނާ" ރިލީޒްކޮށްފި

  • މި ލަވަ ޝޫޓްކޮށްފައިވަނީ ސަލްމާންގެ ފާރމްހައުސްގައި
  • މި ލަވަ ކިޔާފައިވަނީ ސަލްމާންގެ އަޑުން
  • މިއީ މިހާތަނަށް ކުރި އެންމެ ޚަރަދުކުޑަ މަސައްކަތްކަން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައި

ކ. މާލެ | 12 މެއި 2020 | އަންގާރަ 14:17 | 4,413

ސަލްމާން ޚާން އާއި ޖެކޮލިން ފެނާންޑޭޒް - ޔޫޓިއުބް

ބޮލީވުޑް ސުޕަރ ސްޓަރ ސަލްމާން ޚާން އާއިި ޖެކުލިން ފެނާންޑޭޒް ކުޅެފައިވާ ލަވަ "ތެރެ ބިނާ" ރިލީޒްކޮށްފިއެވެ.

މި ލަވަ ރިލީޒްކޮށްފައިވަނީ ސަލްމާންގެ ޔޫޓިއުބް ޗެނަލްގައި އަންގާރަ ދުވަހުއެވެ.

ލޮކްޑައުންގެ ސަބަބުން ޕާންވެލް ފާރމް ހައުސްގައި ތާށިވެފައި ތިބެ ޝޫޓް ކޮށްފައިވާ ލޯބީގެ މި ލަވައިގެ ޅެން ހަދާފައިވަނީ ޝާބިރު އަހުމަދުއެވެ. ލަވައިގެ މިއުޒިކް ހަދާފައިވަނީ އަޖޭ ބާޓިއާއެވެ.

ސަލްމާން ޑައިރެކްޓް ކޮށް އޭނާގެ އަޑުން ކިޔާފައިވާ މި ލަވައިގައި ގައި ފާރމް ހައުސްގައި އުޅޭ ދެލޯބިވެރިއެއްގެ ދިރިއުޅުން ދައްކުވައިދެއެވެ. އެގޮތުން އަސްދުއްވާ މަންޒަރުން ފެށިގެން ގޮސް ކެނޑްލް ލައިޓް ޑިނަރ ވެސް ފެނިގެންދެއެވެ. އެހެންކަމުން މި މިލަވަ އަކީ ދެ ލޯބިވެރިން ބަލާލުމަށް ވަރަށް ހިތްގައިމު ލަވައަކަށް ވެގެންދެއެވެ.

ސަލްމާން ވަނީ މީގެ ކުރިންވެސް އޭނާގެ ޔޫޓިއުބް ޗެނަލްގައި "ޕިޔާރު ކަރޯނާ" މި ލަވަ ރިލީޒް ކޮށްފައެވެ. ސަލްމާން އާއި ޖެކޮލިން އެކުގައި މީގެ ކުރިން ވަނީ "ކިކް" އާއި "ރޭސް3" އިން ފެނިގެން ގޮސްފައެވެ. މިދެތަރިންގެ ކެމިސްޓްރީ ވަރަށް ގުޅޭ ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ގަބޫލުކުރެއެވެ.

"ތެރެ ބިނާ" މި ލަވައަކީ އަނެއްކާވެސް މިދެތަރިންގެ ފޭނުންނަށް ދެތަރިން އެކުގައި ބަލައިލުމަށް ލިބިގެންދިޔަ ފުުރުސަތެކެވެ. ސަލްމާންގެ ފާރމް ހައުސްގައި މި ލަވަ ޝޫޓްކޮށްފައިވުމުން، ލަވައިގައި ފެންނަ ގުދުތަރީ ރީތި މަންޒަރުތަކުން ލަވައަށް އިތުރު ފުރިހަމަކަމެއް ވަނީ ގެނެސްދީފައެވެ.

ސަލްމާން ކުރިން ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި ބުނެފައިވަނީ މި ލަވަ އޭނާގެ ވިސްނުމުގައި އިންނަތާ ދުވަސްކޮޅެއް ވެފައިވާ ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެއްވެސް ފިލްމަކަށް ލަވަ ފިޓްނުވާ ކަމަށެވެ. މި ލޮކްޑައުން އަކީ ލަވަ ރިލީޒް ކުރުމަށް އެންމެ ރަނގަޅު ވަގުތު ކަމަށް ދެކޭ ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ޕަމްވެލްގައި ހުންނަ މި ފާމް ހައުސްގައި ލަވަ ޝޫޓްކޮށްފައިވަނީ އެންމެ ތިން މީހުން ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ. ލަވަ ޝޫޓް ކުރުމަށްފަހު ސަލްމާން ބުނެފައިވަނީ މިއީ މިހާތަނަށް އޭނާގެ އެންމެ ޚަރަދު ކުޑަ ޕްރޮޑަކްޝަން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މި ލަވަ ޝޫޓް ކުރުމަށް މޭކަޕް އާޓިސްޓުންނާއި ހެއަރ ސްޓައިލިސްޓުންވެސް ބޭނުން ކޮށްފައި ނުވާކަން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

މި ލަވަ ޝޫޓް ކުރުމުގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ދަސްވިކަން ފާހަގަކޮށް ސަލްމާން ބުނީ ލަވަ އެއްކޮށް ޝޫޓްކޮށް ނިންމާފައިވަނީ ހަތަރު ދުވަހުން ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.