ކ. މާލެ
|
7 މެއި 2020 | ބުރާސްފަތި 21:26
އަތްތިލަ
އަތްތިލަ
ދަ ސަން
އަތުގެ ހަން އޮމާން ކުރުން
މަޑުމަޑު އޮމާން އަތްތިލައެއް ބޭނުން ނުވާނީ ކާކު؟
 
ކާށި ތެޔޮ ބޭނުން ކުރެވިދާނެ
 
މާމުއި ބޭނުން ކުރެވިދާނެ
 
ވެސްލިން ބޭނުން ކުރެވިދާނެ

އަތްތިލައިގެ ހަންގަނޑު ރާޅުވެ ކުރަކި ވުމަކީ ވަރަށް ގިނައިން ދިމާވާ މައްސަލައެކެވެ. ބައެއް ފަހަރު މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުގެ ސަބަބުންވެސް އަތުގެ ހަންގަނޑު ކުރަކިވާގޮތް މެދުވެރިވެއެވެ. އަތުން ކުރަންޖެހޭ ބައެއްކަހަލަ މަސައްކަތްތަކުންވެސް ބައެއް ފަރާތްތަކަށް މި މައްސަލަ ދިމާވަމުން ދެއެވެ. މިފަދަ މައްސަލަތައް ދިމާވުމުން ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމުގެ ބަދަލުގައި ގޭގައިވެސް މިކަމަށް ހައްލެއް ހޯދިދާނެއެވެ.

އަތުގެ ހަން އޮމާންކޮށް އަތްތިލަ މަޑުކުރުމަށް މިތަކެތި ބޭނުން ކުރެވިދާނެއެވެ.

- ވެސްލިން

ކޮންމެ ރެއަކުވެސް ނިދުމުގެ ކުރިން ދެއަތުގައި ވެސްލިން ހާކާލާށެވެ. ވެސްލިން ހޭކުމުން ހަންގަޑު މޮއިސްޗަރ ކޮށްދީ ހަންގަޑު މަޑުކޮށްދޭނެ އެއްޗެކެވެ.

- ކާށިތެޔޮ

އަތުގެ ހަންގަޑު މަޑުކުުރުމަށް ކާށިތެލުން އެހީތެރިވެދެއެވެ. ނިދުމުގެ ކުރިން އަތުގައި ކާށިތެޔޮ ހޭކިދާނެއެވެ.

- އޯޓްމީލް

އޯޓްމީލް އަކީވެސް އަތުގެ ހަންގަޑު އޮމާންކުރުމަށް އޮތް ހައްލެކެވެ. އެގޮތުން ހަންގަނޑު ކުރަކިވާނަމަ 1 މޭޒުމަތީ ސަމްސަލުގެ މުގުރާފައި ހުރި އޯޓްމީލްގެ ތެރެއަށް ބައި ސަމްސާ ކާށިތެޔޮ އެޅުމަށްފަހު ރަނގަޅަށް މިކްސް ކޮށްުލާ އަތުގައި ހާކާލާށެެވެ. 10- 15 މިނެޓް ފަހުން އަތް ދޮވެލާށެވެ.

- ކުކުޅު ބިހުގެ ލޮނދި

ބިސް ތަޅާލުމަށްފަހު ބިހުގެ ލޮނދު ވަކިން ނަގައި އަތުގައި ހާކާލާށެވެ. 15- 20 މިނެޓް ހުރުމަށްފަހު އަތް ދޮވެލާށެވެ. އަތުގައި ވަސް ހިފާފައިވާނަމަ އަތް ދޮންނަ އިރު މީރުވަސް ދުވާ މައިލްޑް ސައިބޯންޏެއް ބޭނުން ކުރާށެވެ.

މިގޮތަށް ހަފްތާއަކު ތިންދުވަހު ހަދަމުން ގެންދާށެވެ.

- މާމުއި

މާމުއި އަކީވެސް ހަންގަޑަށް ފަރަށް ފައިދާ ހުރި ބާވަތެކެވެ. އަތުގައި މާމުއި ހާކާލުމަށްފަހު 15- 20 މިނެޓް ވަންދެން ބަހައްޓާލުމަށްފަހު ތާފަނާ ފެނުން އަތް ދޮވެލާށެވެ.

- އަލޯވޭރާ

އަލޯވޭރާގަހުގެ ފަތުގައި ހުންނަ ޖެލްތައް ނެގުމަށްފަހު އަތުގައި ހާކާލާށެވެ. 15-20 މިނެޓް ވަންދެން ހާކައިގެން ހުންނަން ވާނެ އެވެ. މިގޮތަށް ހަފްތާއަކު ދެދުވަހު ހަދަމުން ގެންދާށެވެ. އަތުގެ ހަންޑަނޑު އޮމާންވެ ނަތީޖާ ފެންނާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
40%
40%
0%
0%
0%
20%
ކޮމެންޓް