ކ. މާލެ
|
3 މެއި 2020 | އާދީއްތަ 13:50
ކްރަންޗީ ޗިކަން މޯމޯސް
ކްރަންޗީ ޗިކަން މޯމޯސް
ޔޫޓިއުބް
ރޯދަ ބަދިގެ 1441
ކްރަންޗީ ޗިކަން މޯމޯސް
 
މޯމޯސް ގެ އެކި ވައްތަރުހުރޭ، ކުކުޅުގެ ބަދަލުގައި ބީފް ވެސް އެޅިދާނެ

މިއީ ސޯސްއާއި ޖަހައިގެން ކާލަން ވަރަށް މީރު އެއްޗެކެވެ.

ފުއްގަނޑު މޮޑުމަށް ބޭނުންވާނެ ތަކެތި:

 • 1 ޖޯޑު ފުށް
 • 1 ސަމުސާ ތެޔޮ
 • 2/1 ސަމުސާ ލޮނު
 • ފެން (ބޭނުންވާ ވަރަށް)

ކުކުޅު ތައްޔާރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި:

 • 1 ޖޯޑު ޗިކަން ( ކުދިކޮށް ޗަސްކޮށްފައި)
 • 1 ފިޔާ ބޮޑު (ކޮށާފައި)
 • 1 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ކޮރިއަންޑަރ ޕައުޑަރ
 • 1 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ފޮނިތޮށި ޕައުޑަރ
 • 1 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ޗިލީ ޕައުޑަރ
 • 1 ސަމުސާ ލޮނު
 • 2/1 ސަމުސާ ޗިލީ ފްލޭކްސް
 • 4/1 ސަމުސާ ރީނދޫ
 • 1 ފެހި ކުލައިގެ ދިގު މިރުސް (ކޮށަފައި)
 • 1 ޓޮމާޓޯ (ކުދިކޮށް ކޮށާފައި)
 • 1 ސަމުސާ އިނގުރު ލޮނުމެދު ޕޭސްޓް
 • 1 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ގްރީން ކޮރިއަންޑަރ
 • 2 ސަމުސާ ތެޔޮ

ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް:

ފެން، ތެޔޮ، ލޮނު އެއްކުރުމަށްފަހު ފުއްގަނޑު މޮޑެފަ ތައްޓަކަށްލާ މަތިޖެހުމަށްފަހު އެއްފަރާތުގައި ބަހައްޓާށެވެ. އެއަށްފަހު ތަވައަކަށް ކުޑަ ތެޔޮ ފޮދެއް އެޅުމަށްފަހު ކޮށާފައި ހުރި ފިޔައިން އެއްބައި އަޅާލުމަށްފަހު ވަޅޯކޮށްލާށެވެ. އެއަށްފަހު، ޖިންގަރ ގާލިކް ޕޭސްޓް، ރީނދޫ، ލޮނު، ރެޑް ޗިލީ ޕައުޑަރ، ޗިލީ ފްލޭކްސް، ފޮނިތޮށި ޕައުޑަރ، ކޮރިއަންޑަރ ޕައުޑަރ އެޅުމަށްފަހު އެއްކޮށްލާށެވެ.

އެއަށްފަހު ޓޯމާޓޯ، ފެންފޮދެއް އެޅުމަށްފަހު މަޑު ގިނީގައި 3 މިނިޓްވަންދެން ކައްކާލާށެވެ. ދެން ކުކުޅާއި، އެއް ޖޯޑު ފެން އެޅުމަށްފަހު ހަނާކޮށްލާށެވެ. މިގޮތަށް މަތިޖެހުމަށްފަހު، މަޑު ގިނީގައި 10 މިނިޓް ކުކުޅު ރޯފިލަންދެން ކައްކާލާށެވެ. އަދި ކުރިން ބެހެއްޓި ފިޔާ، ގްރީންޗިލީ، ގްރީން ކޮރިއަންޑަރ އޭގެ މައްޗަށް އެޅުމަށްފަހު މަސްގަނޑު އެއްކޮށްލާށެވެ. މިގޮތައް އެއްކޮށްލުމަށްފަހު މަޑު ގިނީގައި 5 މިނިޓްވަންދެން މަތިޖަހާފައި ބަހައްޓާށެވެ. 5 މިނިޓްވުމުން ތަވާގައި ހުރި ކުކުޅު މަސްގަނޑު ތައްޓަކަށް ނަގާލާށެވެ.

އެއަށްފަހު ކުރިން މޮޑުނު ފުށްގަނޑުން ގުޅަޖެހުމަށްފަހު ރޮށި ދަމާހެން ކުދިކޮށް ދަމާލާށެވެ. ދެން އޭގެ ތެރެއަށް ކުކުޅުމަސް ލުމަށްފަހު، ޕެޓީޒް ހުންނަހެން ރީތިކޮށް ކައިރިފަށް ބައްދާލާށެވެ. ދެން ބިސް ގިރާ ނިމުމުން ބިހުގެ ތެރެއަށް މޯމޯސް ލުމަށްފަހު ކޯންފްލެކްސް އަށްލާށެވެ. ތެޔޮގަނޑު ހޫނުވުމުން ތައްޔާރު ކުރި މޯމޯސްތައް ލާ ތެލުލާށެވެ. ތެލުލާ ނިމުމުން ސޯސްއާއި އެކު ޖަހައިގެން ކާން ވަރަށް މީރުވާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް