ކ. މާލެ
|
30 އޭޕްރިލް 2020 | ބުރާސްފަތި 11:51
ޗިކަން ވިތް ކްރީމް މަޝްރޫމް ސޯސް
ޗިކަން ވިތް ކްރީމް މަޝްރޫމް ސޯސް
ޔޫޓިއުބް
ރޯދަ ބަދިގެ 1441
ޗިކަން ވިތު ކްރީމް މަޝްރޫމް ސޯސް
 
މާގިނަ ބާވަތްތައް ބޭނުންނުކޮށް ތައްޔާރުކޮށްލެވިދާނެ
 
ކްރީމީ ޗިކަން ކާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ކަމުދާނެ ރެސިޕީއެއް

ޗިކަން ވިތު ކްރީމް މަޝްރޫމް ސޯސް

ބޭނުންވާތަކެތި:

1. 1/2 ކިލޯ ޗިކަން ބްރެސްޓް (ތުނިކޮށް ކޮށާފައި)

2. 250ގ މަޝްރޫމް (ސްލައިސްކޮށް ކޮށާފައި)

3. ހަތް މަޝްރޫމް ނުކޮށައި

4. އެއް ޖޯޑާ ބައި ކުކިންގ ކްރީމް

5. އެއް ކުޑަ ސަމުސާ އަސޭމިރުސް

6. އެއް މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ޕެޕްރިކާ

7. ލޮނު (ރަހަލާވަރަށް)

8. ދެ މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ބަޓަރ

9. ލޮނުމެދު (ޗަސްކޮށްފައި)

10. އެއް ފިޔާ ( ކިއުބްކޮށް ކޮށާފައި)

11. ތިން މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ފުށް

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް:

ފުރަތަމަ ކޮށާފައިވާ ކުކުޅުގެ ތެރެއަށް ރަހަލާވަރަށް އަސޭމިރުސް، ލޮނު، ޕެޕްރިކާ އެޅުމަށްފަހު ރަނގަޅަށް ކުކުޅުގައި ހާކާލާށެވެ. އެއަށްފަހު ތަވައެއްގެ ތެރެއަށް ބަޓަރު އަޅާ ހޫނުކޮށްލާށެވެ. ބަޓަރުކޮޅު ދިޔާވަމުން އޭގެތެރެއަށް ކުކުޅު ލުމަށްފަހު ދެފުއް ރަނގަޅަށް ފިހެވުމުން، ކުކުޅުގެ މައްޗަށް ޗަސްކުރި ލޮނުމެދު އަޅާލާށެވެ. ކުކުޅުގެ %75 ފިހެވުމުން ތަވާއިން ނެގުމަށްފަހު ވަކި ތައްޓެއްގައި ބަހައްޓާށެވެ. ތަވާގެ ތެރޭގައި ހުރި ލޮނުމެދާއެކު ކުކުޅުގެ ދިޔަކޮޅު ވަކިން ތައްޓަކަށް އަޅާލުމަށްފަހު، އެ ތަވާގެ ތެރެއަށް ފިޔާ، ފުށް އެޅުމަށްފަހު ރަނގަޅަށް އެއްކޮށްލާފައި އޭގެ ތެރެއަށް މަޝްރޫމް އަޅާލާށެވެ. ފިޔާ، މަޝްރޫމް ވަޅޯވުމުން އޭގެ ތެރެއަށް ކުކިންގ ކްރީމް އެޅުމަށްފަހު ކައްކާލާށެވެ. އެއަށްފަހު އޭގެތެރެއަށް ކުކުޅާއި ކުރިން ނަގާފައިވާ ކުކުޅުގެ ދިޔައާއި ލޮނުމެދު، ލޮނު އަދި އަސޭމިރުސްކޮޅެއް އެޅުމަށްފަހު ރަނގަޅަށް ކައްކާލާށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް