raajjemv logo
ރޯދަ ބަދިގެ 1441
މައިލޯ ބްރައުނީސް
 
މިއީ ތައްޔާރު ކޮށްލަން ފަސޭހަ މީރު ރެސިޕީއެއް
ޒުނާނާ ޒާލިފް
14,851
ކ. މާލެ |
28 އޭޕްރިލް 2020 | އަންގާރަ 14:32
މައިލޯ ބްރައުނީސް
ޒުނާނާ ޒާލިފް

ބްރައުނީސް އަކީ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި މަޤުބޫލު ކާއެއްޗެކެވެ. މި ރެސިޕީ އަކީ ރޯދަ ވީއްލަން ތައްޔާރު ކޮށްލަން އެހާމެ ފަސޭހަ، މީރު ރެސިޕީއެއް.

ބޭނުނަވާ ތަކެތި:

  • 135 ގުރާމް ޑާރކް ޗޮކްލެޓް
  • 175 ގަރާމް ބަޓަރް
  • 3 ބިސް
  • 350 ގުރާމް ހަކުރު
  • 85 ގުރާމް މައިލޯ
  • 100 ގުރާމް ފުށް
  • 2 ސައިސަމްސާ ވެނީލާ އެސެންސް
  • ޕީނަޓްސް (ކޮންމެ ވައްތަރެއްވެސް ބޭނުން ކުރެވިދާނެ)

ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް:

ތެއްޔަކަށް ފެން ކައްކަން އުދާށެވެ.

ޑާރކް ޗޮކްލެޓް އަދި ބަޓަރ ހީޓް-ޕްރޫފް ތައްޓަކަށް ލުމަށް ފަހު، ފެން ކެކެން ފެށުމުން ތެލި މައްޗަށް ތަށި ލުމަށްފަހު ދިޔާ ވަންދެން ހާވާލާށެވެ. ތަށި ތެރެޔަށް ފެން އެޅުނަ ނުދެއްޗެވެ. ޗޮކްލެޓާއި ބަޓަރ މިކްސް ވުމުން ހިހޫ ކުރަން އެއްފަރާތް ކޮށްލާށެވެ.

ދެން ބިހާއި ހަކުރު އެއްކޮށް ގަށާލާށެވެ.

އެއަށްފަހު ކުރިން ދިޔާކުރި ޗޮކްލެޓް މިކްސް އެއްކޮށްލާށެވެ. (ފިނިވުމުން).

މައިލޯ އަދި ފުށް ވަކިން ތައްޓެއްގައި އެއްކޮށްލުމަށްފަހު މަދު މަދުން ބިހާއި ހަކުރު މިކްސް ތެރެޔަށް އެއްކޮށްލާށެވެ. ހުރިހާ އެއްޗެއް އެއްވުމުން ވެނީލާ ކޮޅު އަޅާފައި ހާވާލާށެވެ. މިހިސާބުން ނަޓްސް ބޭނުންކުރާނަމަ، ނަޓްސްކޮޅު އަޅާލާށެވެ.

ޓްރޭއެއްގައި ބަޓަރ ކޮޅެއް ހާކާލުމަށްފަހު ބަރައުނީ މިކްސް އަޅާލާށެވެ.

އެއަށްފަހު 40 މިނެޓް ވަންދެން އަވަނުގައި، 180 ޑިގްރީ ސެލްސިއަސްގައި ފިހެލާށެވެ. ގަޑިއިރެއް ވަންދެންވެސް ފިހަން ޖެހިދާނެއެވެ.

ފިލާއިރު ދޭތެރެ ދޭތެރޭން ޓްރޭގެ މެދު ފިހެވޭތޯ ބަލަންވާނެއެވެ. މެދު ފިހެވުނީމައި އެހެރީ ނިމިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
50%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
25%
މޮޔަވެއްޖެ
25%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް