އާދީއްތަ 16 ޖޫން 2019
14 މިއަހެލި
1440 ޝައްވާލް 12
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:11
އަސްރު 15:34
މަޣްރިބް 18:19
އިޝާ 19:38
ރިޕޯޓު - ރައީސްގެ ހަސަދަވެރިކަން

ހަސަދަވެރިކަމަކީ ބައްޔެއްކަން ރައީސް ޔާމިން ދަންނަންޖެހޭ!

  • ހަސަދަވެރިވެގެން މަޤްބޫލުކަމެއް ނުލިބޭނެ
  • ޤައުމައިގެން ކުރިއަށް ދެވޭނީ ހަސަދަވެރިކަން ނައްތާލައިގެން
  • ޤައުމާއި ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުގައި ދޫދޭންޖެހޭ

އަހުމަދު ފައިރޫޒު
Ahmed_Fairoox

ކ. މާލެ 31 މާރޗް 2017 | ހުކުރު 18:37 5,520

އެމްޑީއޭގެ ޖަލްސާއެއްގައި ރައީސް ޔާމިން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ - ހައިރައިޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް

ރައީސް ޔާމީން މިއަދު މިޤައުމުގެ ވަލިއްޔުލް އަމުރެވެ. ދިވެހިންގެ ޙާކިމާއެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ. އެކަމަށް ދޭންޖެހޭ އިޙްތިރާމް ދެމެވެ. މާނައަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށެވެ. ކާމިނީގޭ އަބްދުﷲ ޔާމިންއަކަށް ނޫނެވެ. ޔާމިންގެ ވެރިކަމަށް ތިން އަހަރުވީ އިރު މުޅިން ފެންނަނީ ވާދަވެރި ހުރަގެއަށް ލަމުންދާތަނެވެ. ހަސަވެރިކަމުގެ ރޫހުގައި ހިނގާކަމެއްގެ ގޮތުގައި ސިފަވާ ހެނެވެ. ހުރިހާ ކަމެއް ހިނގަނީ ނަމުން ޗާޓުގެ އެތެރެއިންނެވެ. ކަން ދެއްކުމަށް އެކަންކުރަނީ ޝަރުޢީ މަރުޙަލާގެ ތެރެއިންނެވެ. ނަމަވެސް ޝަރުޢީ ދާއިރާއަކީ ފާލުންނެއްޓި، ޗާޓުން ބޭރުވެފައިވާ ދާއިރާއެއްކަން ނުދަންނަ އެކަކު ވެސް ނެތެވެ. ފެންނަ ފެނުމަށް މިހުރިހާ ކަމެއް ސިފަކުރެވެނީ ހަސަދަވެރިކަމެއް ފިލުވާލަން ކުރެވޭ ކަންތައްތަކެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

 

ރައީސް ޔާމިންއަށް ފަހަރުގައި އެނގިވަޑައި ނުގަތަސް ހަސަދަވެރިކަމަކީ ވަރަށް ވެސް ނުބައި ބައްޔެކެވެ. އެކަމުން ތިމާ މީހުންނާ ދުރުކޮށް އެންމެ ފަހު ވަގުތު އެކަނިވެރިކޮށްލާ ކަމެކެވެ. ކިތަންމެ އާރާބާރެއް މިހާރު ލިބިފައި ވިޔަސް ހަސަދަވެރިކަމުން ހާސިލް ކުރެވޭނެ އެއްކަމެއް ވެސް ނޯންނާނެއެވެ. ވަކި މީހަކަށް ނުވަތަ ބަޔަކާ މެދު ހަސަވެރިވެގެން ތިމާ އަމިއްލައަށް ހަލާކުވުން ނޫން ކަމެއް ނުވާނެއެވެ. މީހަކަށް ހަސަދަވެރި ވެގެން އެހެން ބަޔެއްގެ ފަރާތުން ލިބޭނެ ލޯތްބެއް އިހުތިރާމެއް ވެސް ނޯންނާނެކަން ހަނދުމަކުރަންޖެހެއެވެ. ހަސަދަވެރިވެގެން އުޅޭ ނަމަ އާޚިރުގައި ރައީސް ޔާމިން ވާނީ އެކަންޏެވެ. ސަނާ ކިޔަން ވަށައިގެން އެނބުރޭ ޕަރުވާނާކޮޅު ވެސް ދަނޑިވަޅު ބަލާފައި ފިލާނެއެވެ.

 

ތިބާއަށްވުރެ އަނެކާ މޮޅުވެދާނެއެވެ. ތިބާ ލިބުމަށް އެދޭ ސިފައެއް ތިބާއަށް ނުލިބި އެހެން މީހަކަށް ލިބިދާނެއެވެ. ދުނިޔޭގެ އާދައަކީ މިއީއެވެ. ތިމާއަށް ނުކުރާ ގަދަރެއް ރައްޔިތުން އެހެން މީހަކަށް ކޮށްފާނެއެވެ. އެވަރަށް ލޯބިވެދާނެއެވެ. މިއީ ދުނިޔޭގެ ޠަބީއަތާއި ދުނިޔެ ދައްކާ ޙަޤީޤަތެވެ. މި ޙަޤީޤަތާ އިންކާރު ކުރުމަކީ ހަސަދަވެރިކަމެވެ. އެކަން އަމިއްލައަށް ވެސް ޤަބޫލުކުރަންޖެހެއެވެ. ރައީސް ޔާމިންގެ ފަރާތްޕުޅުން ހަސަދަވެރިކަމުގެ ސިފަތައް ފެންނަކަމަށް ބުނަނީ ރައްޔިތުންނެވެ. މިނިވަން ޚިޔާލެއް ފާޅުކުރެވޭ ކޮންމެ ތަނެއްގައި އެވާހަކަ ދެކެވެއެވެ. ފަހަރުގައި ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތުން އެހެން ވެދާނެއެވެ.

 

ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ކުރީގެ ރައީސް ނަޝީދާއި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫނާއި، ޖުމްހޫރީޕާޓީގެ ލީޑަރު ޤާސިމްގެ މަޤްބޫލުކަން އިތުރުވުމަކީ އެބޭފުޅުންގެ ކުށެއް ނޫނެވެ. އަދި ކިއެއްތަ އެއީ އެބޭފުޅުން ދެކެ ހަސަދަވެރި ވާންވީވަރުގެ ކަމެއް ވެސް ނޫނެވެ. އޭގެ ބަދަލުގައި އެ މަޤަބޫލުކަމާއި އިހުތިރާމް ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރަންވީއެވެ. ބަދަލުގައި ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާއެއް އަލުން އުފުލައިގެންވާނެ އެއްވެސް ކަމެއް ނޯންނާނެއެވެ. ހަމަ އެގޮތަށް ޕީޕީއެމްގެ ރައީސްގެ އޮފީހުގައި ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ތަޅުއެޅުވުމަކީ ޙައްލެއް ނޫނެވެ. ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ މަސައްކަތް ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫނު ކުރެއްވިޔަ ނުދޭން ހުރަސް އަޅައިގެން ރައީސް ޔާމިން އަށް ލިބޭނެ ގަދަރަކާއި އިއްޒަތެއް ނޯންނާނެއެވެ. ރައްޔިތުންގެ ތެރޭގައި މަޤްބޫލުކަން ގެއްލެމުންދާތީ ޤާސިމްގެ މުދާ ހިފަހައްޓާ ދެއިރު ދެދަޅައަށް ފުލުސް އޮފީހަށް ގެންދިޔުމަކުން ރައީސް ޔާމިންގެ މަޤްބޫލުކަމެއް ކުރިއަކަށް ނާރައެވެ. ކަންހިނގަނީ ދިމާ އިދިކޮޅަށެވެ.

 

ނަޝީދުގެ މައްޗަށްވެ ސް ތިޔަ ދައުވާ އުފުއްލެވީ އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމުގައި "މިހާރުގެ ރައީސް" އަބްދުﷲ ޔާމީން ސިފައިންގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ކ. އާރަށުގައި "ބަންގަލޯ" އެއްގައި ބަހައްޓައިގެންނެވެ. އާއިލާއާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދުނިޔޭގެ ފަރާތްތަކާއި މުޢާމަލާތް ކުރެވުނެވެ. ހުރިހާ އިނާޔަތްތަކެއް ދިނެވެ. ދެން މިހާރު މިފެންނަނީ ހަސަދަވެރިކަން ނޫން ކޮންކަމެއްތޯ ރައްޔިތުން ސުވާލު އުފައްދަނީ އެހެންވެގެނެވެ. ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ކިތަންމެ ދަޢުވާއެއް އުފުލިޔަސް ރައްޔިތުންގެ ހިތުގައި ނަޝީދަށް ދެވިފައިވާ ޤަދަރާ އިޙްތިރާމަކަށް ކުޑަވެސް ބަދަލެއް ނާންނާނެއެވެ. ހަމަ ގިނިކަންޏާ ހުންނަވަންޖެހޭ ހަސަދަވެރިކަން ހިތުއަޅައި ލޮލަށް ނިދިނައިސްގެން އުޅޭ ބަޔެކެވެ.  

 

ވަރަށް ވެސް މަޖައެވެ. ރައްޔިތުން ވެސް ހެނީއެވެ. މަޖާކަމެއް ސަރުކާރަކުން ކުރާތީއެވެ. ސަރުކާރުގައި ހުރި މައްސަލަތައް ހުރިގޮތަށް ބަހައްޓާފަައި އެހެންމީހުން ފަހަތުން ދުވާތީއެވެ. އެއްވެސް ތާކުންތާކު ނުޖެހޭ ކަންކަމުގައެވެ. އަނެކާއާ މެދު ލައިގަނެގެން އުޅޭ ހަސަވެރިކަމެއް ބާލާލާލުމަށް އުޅޭތީއެވެ. ޤައުމެއްގެ ވަލިއްޔުލް އަމުރަކަށް ހުންވާ ބޭފުޅަކު މި ޒާތުގެ ތާކުންތާކުން ނުޖެހޭ ކަންކަން ކުރެއްވުމަކީ ލަދު ކަމެކެވެ. ނަޝީދު ވެރިކަމުގައި ރައީސް ޔާމީން އާރަށުގައި އަރާމުގައި އެއަރކޯން ކޮޓަރީގައި ފޯނުގެ ހިދުމަތް ލިބޭ ގޮތަށް އާއިލާއާ ބައްދަލުވެވޭ ގޮތަށް ބެހެއްޓުމުން އޭގެ ބަދަލުގައި މި އުފުލީ ޓެރަޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާއެވެ. ސަރުކާރާއި ދެކޮޅަށް ޤާސިމް އެއްޗެއް ބުނުމުން ދަމަން ފެށީ ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށެވެ. މިހުންނަނީ ޑިމޮކްރަސީއެއްގައި ލަދުވެތި ކަންކަމެވެ.

 

ޚިޔާލު ތަފާތުވި ހިސާބުން އެއްބަފާ ބޭބޭފުޅު އެކަހެރިކޮށްލެއްވީއެވެ. ރައީސް މައުމޫންގެ ތާޢީދު ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ބޮޑުވުމަކީ އެމަކާ މެދު ހަސަދަވެރިވާންވީ ކަމެއް ނޫނެވެ. ތަބަކަކަށް ލައިގެން ވެރިކަން ޙަވާލުކޮށްދެއްވީ ކޯޓްތައް މެދުވެރިކޮށް ކަމަށް ވިދާޅުވީ އަމިއްލަ ދޫފުޅުންނެވެ. އެހިސާބަށް ދިޔުމަށް މަގު ކޮށްޓަވައިދެއްވީ މައުމޫނެވެ. ޕާޓީއެއްގެ އާންމު މެންބަރުން ގައުމީ ޖަލްސާއަކުން އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ ރައީސަކު ބޭރުކޮށް ކުރަމުން ގެންދިޔަ މަސައްކަތް ހުއްޓުވުމަކީ ހަސަދަވެރިކަމުގެ ލާމަސީލު މިސާލެކެވެ. އެވަރުގެ ތާޢީދެއް ނެތުމުން އެފަދަ އިހުސާސްތައް ކުރެވުމަކީ އިންސާނީ ތޮބީއަތެވެ. ތިމާއަށް ވުރެ ބޮޑަށް އަނެކާއަށް ކުރިއެރުމެއް ނޫނީ އެހެން ބަޔެއްގެ ލޯތްބާއި އިހުތިރާމް ލިބޭނަމަ ބޭއިޚްތިޔާރުގައި ވެސް ހަސަދަވެރިވެވޭނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް