ހޯމަ 01 ޖޫން 2020
13 ރޯނު
1441 ޝައްވާލް 09
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:30
އިރުއޮއްސޭ 18:16
އިޝާ 19:34
ކޮވިޑް-19

ކުނި ބަންދުކުރާއިރު ކުނިއަޅާފައިވާ ކޮތަޅު އިތުރު ކޮތަޅަކަށްލާ، ބަންދުކުރުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި

  • ލީކް ނުވާނެފަދަ ގޮތަކަށް ކޮތަޅު ބަންދުކުރުމަށް ސަމާލުކަންދިނުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފައިވޭ
  • ކޮތަޅުގައި ކުނި ބަންދުކުރާއިރު، ކޮތަޅުގެ 2/3 އަށް ކުނިއެޅުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފައިވޭ

ކ. މާލެ | 27 މާރޗް 2020 | ހުކުރު 00:26 | 3,585

ވެމްކޯ - މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ކުނި ބަންދުކުރާއިރު ކުނިއަޅާފައިވާ ކޮތަޅު އިތުރުކޮތަޅަކަށްލާ، ބަންދުކުރުމަށް ސަމާލުކަންދިނުމަށް ވެމްކޯއިން އިލްތިމާސްކޮށްފިއެވެ.

މިގޮތަށް އިލްތިމާސްކޮށް ވެމްކޯއިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ވަނީ ކުނި ނެގުމަކީ ޒަރޫރީ އާންމު ހިދުމަތަކަށް ވުމުން، ގައުމަށް ދިމާވެފައިވާ މިފަދަ ޙައްސާސް ދަނޑިވަޅެއްގައި އެ ކޯޕަރޭޝަންއިން ފޯރުކޮށްދޭ ހިދުމަތްތަކަށް ބަދަލު ގެނައުމަށް ގަސްތުނުކުރާކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެޗްޕީއޭއިން އާންމު ކޮށްފައިވާ "މުނިސިޕަލް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން" ގައިވާ ކަންކަމަށް ޙިދުމަތް ހޯއްދަވާ ކަސްޓަމަރުން ސަމާލުކަން ދިނުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފައިވެއެވެ.

ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ކުނި ބަންދުކުރާއިރު ކުނިއަޅާފައިވާ ކޮތަޅު އިތުރުކޮތަޅަކަށްލާ، ބަންދުކުރުމަށް ސަމާލުކަންދިނުމުގެ އިތުރުން ވެމްކޯއިން ވަނީ ކުނި ބަންދުކުރުމުގައި ލީކުވާނެ ފަދަ އެއްޗެއްވާނަމަ، އެފަދަ އެއްޗެއް ލީކް ނުވާނެފަދަ ގޮތަކަށް ކޮތަޅު ބަންދުކުރުމަށް ސަމާލުކަންދިނުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ. އަދި މީގެއިތުރުން، ކުނި ކޮތަޅަށް އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ކުނިއެޅުމަށް ސަމާލުކަން ދިނުމަށް ވެސް އެ ކޯޕަރޭޝަން އިން އިލްތިމާސްކުރިއެވެ. އެގޮތުން ކޮތަޅުގައި ކުނި ބަންދުކުރާއިރު، ކޮތަޅުގެ 2/3 އަށް ކުނިއެޅުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފައިވެއެވެ.

ވެމްކޯއިން ބުނީ ހޯމް ކަރަންޓީންގައި ހުރި ފަރާތެއް ދިރިއުޅޭ ގޭބިސީ އެއްނަމަ ކުނިކޮތަޅު ގޭބިސީގެ ބޭރުން ނެގޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށެވެ.

ވެމްކޯއިން ބުނީ އެ ކޯޕަރޭޝަންގެ އެންމެ އަގުބޮޑު ރައުސްމާލަކީ މިކޯޕަރޭޝަންގެ އިންސާނީ ވަސީލަތް ކަމަށާއި ކުނިނެގުމުގެ މަސައްކަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ވެމްކޯގެ ހީވާގި ވެށިފާރަވެރިންނަކީ ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް 27،000 އަށްވުރެ ގިނަ ގޭބިސީތަކަށް ޙިދުމަތް ދެމުންގެންދާ މުވައްޒަފުންތަކެއް ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.