ކ. މާލެ
|
28 މާރޗް 2017 | އަންގާރަ 17:52
ރާއްޖެޓީވީގެ ނޫސްވެރިޔާ މުހައްމަދު ވިސާމް
ރާއްޖެޓީވީގެ ނޫސްވެރިޔާ މުހައްމަދު ވިސާމް
މުހައްމަދު ޝަރުހާން
ނޫސްވެރިންގެ ޝަރީއަތް
ދައުލަތުން ހުށަހެޅި ވީޑިއޯގެ ސައްޚަކަމާމެދު ސުވާލު އުފައްދައި، ވިސާމުގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތެއް ނުވި!
ޒަރީރަށް ހުކުމް ކުރީ އެ ވީޑިއޯއަށް ރިއާޔަތްކޮށްގެން
ދިފާއީ ހެކިންގެ ބަހުން ދައުލަތުގެ ހެކިންގެ ހެކި ބަސް ނަފީކުރޭ
ވީޑިއޯ ފޫޓޭޖްގެ ސައްޚަކަމެއް ކަށަވަރެއް ނުކުރެވޭ

ރާއްޖެޓީވީގެ ނޫސްވެރިޔާ މުހައްމަދު ވިސާމުގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން އުފުލި ފުލުހުންގެ ދައުރަށް ދަތިކުރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ ސާބިތުކުރުމަށް ހުށަހެޅި ވީޑިއޯ ފޫޓޭޖްގެ ސައްޚަ ކަމާމެދު ސުވާލު އުފައްދައި، އެ ދައުވާ އަކީ ވިސާމުގެ މައްޗަށް ސާބިތުނުވާ ދައުވާއެއް ކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހުކުމް ކޮށްފި އެވެ.

 

ވިސާމުގެ މައްޗަށް ދައުވާ އުފުލާފައިވަނީ 2015 ވަނަ އަހަރުގެ މާޗް 25 ވަނަ ދުވަހު އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މާލޭގައި މުޒާހަރާ ކުރަމުންދަނިކޮށް، ފުލުހުން ބަންދުކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދަކަށް ވަދެ ފުލުހުންގެ ދައުރަށް ހުރަސް އަޅާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ އެވެ. ދައުވާ އުފުލާފައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް 5 ވަނަ ދުވަހު އެވެ.

 

ދައުވާ އަށް އިންކާރުކޮށް، ވިސާމް ވަނީ ދިފާއީ ހެކީންގެ ގޮތުގައި ހަތަރު މީހަކު ހުށަހަޅާފަ އެވެ. ވިސާމުގެ މައްޗަށް ދައުވާ ސާބިތުކުރުމަށް ދައުލަތުން ހުށަހެޅީ ދެ ފުލުހުންނާއި ވީޑިއޯ ފޫޓޭޖެކެވެ.

 

އެ މައްސަލައިގައި ހުކުމް ކުރުމަށް އަންގާރަ ދުވަހު ބޭއްވި އަޑުއެހުމުގައި ގާޒީ އަހުމަދު ޝަކީލް ވިދާޅުވީ ވިސާމުގެ މައްޗަށް ދައުވާ ސާބިތުކުރުމަށް ދައުލަތުން ހުށަހެޅި ވީޑިއޯ ފޫޓޭޖްގެ ޗެއިން އޮފް ކަސްޓޮޑީ ރިޕޯޓް ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ ވީޑިއޯގެ ސައްޚަ ކަމާ މެދު ސުވާލު އުފެދޭ ކަމަށެވެ.

 

އަދި އެ ވީޑިއޯ އިން ވިސާމް ހައްޔަރުކުރާ މަންޒަރު ނުފެންނަ ކަމަށާއި، ވީޑިއޯ އިން ފެންނަނީ ވިސާމު ހައްޔަރުކުރި ފަހުން ނަގާފައިވާ މަންޒަރުތަކެއް ކަމަށް ވެސް ގާޒީ ވިދާޅުވި އެވެ.

 

ގާޒީ ވިދާޅުވީ ވިސާމް ހައްޔަރުކުރި ސަރަހައްދުގައި ނޫސްވެރިންގެ ފާސް އަޅައިގެން ތިބި އެހެން ބަޔަކު ވެސް ތިބި މަންޒަރު ވީޑިއޯއިން ފެންނަ ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން އެ ސަރަހައްދުގައި ނޫސްވެރިން ތިބުމަކީ ގާނޫނީ ގޮތުން ބަލާއިރު ފުލުހުންގެ ދައުރަށް ދަތިކުރުން ކަމަށް ނުބެލެވޭނެ ކަމަށެވެ.

 

ގާޒީ ޝަކީލު ވިދާޅުވީ ވިސާމުގެ ދިފާއީ ހެކީންގެ ހެކި ބަހުން، ދައުވާ ސާބިތުކުރުމަށް ދައުލަތުން ހުށަހެޅި ހެކީންގެ ހެކި ބަސް ނަފީ ކުރެވޭ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ފުލުހުންގެ ދައުރަށް ދަތިކުރި ކަމަށް ބުނެ ވިސާމުގެ މައްޗަށް އުފުލި ދައުވާ އަކީ ގާނޫނު އަސާސީގެ 51 ވަނަ މާއްދާގެ 'އ' ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން، އެއްވެސް ޝައްކެތް ނެތް މިންވަރަށް ސާބިތުވާ ދައުވާއެއް ނޫން ކަމަށް ގާޒީ ޝަކީލު ވިދާޅުވި އެވެ.

 

އެ މުޒާހަރާ ކަވަރުކުރަމުން ދަނިކޮށް ރާއްޖެޓީވީގެ ކެމެރާމަން އާދަމް ޒަރީރު ވެސް ހައްޔަރުކުރި އެވެ. ޒަރީރުގެ މައްޗަށް ވެސް ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރުމަށް ދަތިކުރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ އުފުލިއިރު، މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ 27 ވަނަ ދުވަހު 3،000 ރުފިޔާ އިން އޭނާ ޖޫރިމަނާކުރުމަށް ވަނީ ހުކުމް ކޮށްފަ އެވެ.

 

ޒަރީރުގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވާ ކަމަށް ކުރި ހުކުމުގެ އަސާސް ބިނާވެގެން ވަނީ ދައުލަތުން ހުށަހެޅި ވީޑިއޯގެ މައްޗަށެވެ. ވިސާމުގެ މައްޗަށް ހިންގި ޝަރީއަތަށް ވެސް ދައުލަތުން ހުށަހެޅީ، ޒަރީރުއާ ދެކޮޅަށް ހުށަހެޅި ވީޑިއޯ އެވެ. ޒަރީރުގެ ޝަރީއަތުގައި ވެސް ގާނޫނީ ވަކީލު އަބްދުﷲ ހަސީން ވަނީ ވީޑިއޯގެ ޗެއިން އޮފް ކަސްޓޮޑީއާ މެދު ސުވާލު އުފައްދަވާފަ އެވެ.

 

ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރުމަށް ދަތިކުރުމުގެ ދައުވާގައި ވިސާމުގެ މައްޗަށް ސާބިތު ނުވާ ކަމަށް ހުކުމް އިއްވިއިރު، ގާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ މުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތަށް ގަސްތުގައި ހުރަސްއެޅުމުގެ ދައުވާގައި 28،800 ރުފިޔާ އިން އޭނާ ޖޫރިމަނާ ކުރުމަށް ޖެނުއަރީ 24 ވަނަ ދުވަހު ހުކުމް ކޮށްފައިވެ އެވެ.

 

ވިސާމާއެކު ރާއްޖެޓީވީގެ ނޫސްވެރިޔާ ލީވާން އަލީ ނާސިރުގެ މައްޗަށް ވެސް އެ ހުކުމް އިއްވާފައި ވެއެވެ.

 

ރާއްޖެޓީވީގެ ސީއޯއޯ ހުސެއިން ފިޔާޒް މޫސާގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ އަތްލުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާގެ ޝަރީއަތުގައި ދެން އޮތީ ޚުލާސާ ބަޔާން ހުށަހެޅުމެވެ. ނަމަވެސް، އަދި އެ އަޑުއެހުން ތާވަލުކޮށްފައިނުވެ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
- ކޮމެންޓް
28 މާރޗް 2017 | އަންގާރަ 13:44
ސަމްޕަތު
ވީޑިއޯއިން ފެންނަމީހާ ސަމްޕަތުއާ ވައްތަރުތަ؟