އަންގާރަ 07 އޭޕުރިލް 2020
13 ރޭވަ
1441 ޝައުބާން 14
ފަތިސް 04:50
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:12
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:27
ރާއްޖެ - ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން

ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ކަނޑާލި މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ނެގުން ހުއްޓުވައިފި

  • ވަކިކުރި މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާއަށް އިތުރު ފަރާތްތަކެއް ނަގަން އިއުލާނެއް ނުކުރޭ
  • މުވައްޒަފުން ނެގުން ހުއްޓުވާ އަމުރު ނެރުނީ ޓްރައިބިއުނަލްއިން ވަކިގޮތެއް ނިމެންދެން
  • މައްސަލަ ހުށައެޅީ ޓްރާންސްޕޯތް އޮތޯރިޓީގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ނުވަ މުވައްޒަފަކު

އަމަން ހަލީމް
soupized

ކ. މާލެ | 20 ފެބްރުއަރީ 2020 | ބުރާސްފަތި 13:31 | 4,892

ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރު އައިޝަތު ނަހުލާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީގައި - ޓްވިޓަރ

ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީން ކަނޑާލި މުވައްޒަފުންގެ މަގާމުތަކަށް އިތުރު ބަޔަކު ނެގުން، ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްއަށް ހުށައަޅާފައިވާ މައްސަލަ ވަކިގޮތަކަށް ނިމެންދެން މަޑުޖައްސާލުމަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ސީއެސްސީ) އަށް އަންގައިފިއެވެ.

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްއިން ނެރުނު ވަގުތީ އަމުރުގައި ވަނީ، އެޓްރައިބިއުނަލްއިން ނިންމާ ނިންމުމެއްގެ ގާނޫނީ ބާރު ނެތިދާފަދަ ނުވަތަ ތަންފީޒުކުރުމަށް ހުރަސްއެޅިދާނެފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރުމަށް ސިީއެސްސީގެ މައްޗަށް އަމުރުކޮށްފައެވެ. މި މައްސަލަ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްއަށް ހުށައަޅާފައިވަނީ ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާ ނުވަ މުވައްޒަފެކެވެ.

މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ހައިސިއްޔަތުން ސީއެސްސީއިން ވަނީ، ހުސްވެފައިވާ މަގާމުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާނެ މުވައްޒަފުން ނެތުމުން ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ހިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ހުރަސްތަކެއް ކުރިމަތިވެދާނެކަން ފާހަގަކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް، ޓްރައިބިއުނަލްއިން ނިންމީ ހުސްވެފައިވާ މަގާމުތަކަށް ދާއީމީ މީހުން ނުނަގައިވެސް ދެމުންގެންދާ ހިދުމަތްތަކަށް ބުރޫނާރާނެ ފަދަ ގޮތަކަށް މަސައްކަތްތައް ރޭވުމުގެ އިޙްތިޔާރު ސީއެސްސީއަށް ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ.

މިހާތަނަށް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނު ފަރާތްތަކުގެ މަގާމުތަކަށް ބަޔަކު ނެގުމަށް އިއުލާންކޮށްފައި ނުވާކަންވެސް ސީއެސްސީން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ. ހުސްވެފައިވާ ވަޒީފާތަކަށް ބަޔަކު ނެގުމަށް އިއުލާންކޮށްފައި ނުވީނަމަވެސް، ވަގުތީ އަމުރު ނެރުނީ އެ މަގާމުތަކަށް އިތުރު ފަރާތްތަކެއް އައްޔަނުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮތަތީ ކަމަށް ޓްރައިބިއުނަލްގެ އަމުރުގައި ވެއެވެ.

ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުންތަކެއް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާ ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވަނީ މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައެވެ. 11 މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާއިރު، އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ހާޒިރީ ރަނގަޅު ނޫން މުވައްޒަފުންނާއި، ޕަރފޮމަންސް ވަރަށް ދަށް މުއައްޒަފުންކަމަށް އެ އޮތޯރިޓީން މައުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް ނޯޓިސް ދީފައިވަނީ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤަވައިދުގެ ތެރެއިން ކަމަށް އެ އޮތޯރިޓީން ތަކުރާރުކޮށް ބުނެފައިވެއެވެ. އެއެންމެންވެސް ވަކިކޮށްފައިވަނީ އިސްތިއުފާ ދިނުމަށް ފުރުސަތު ދިނުމަށް ފަހުގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.