ހުކުރު 03 އޭޕުރިލް 2020
09 ރޭވަ
1441 ޝައުބާން 10
ފަތިސް 04:52
އިރުއަރާ 06:03
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:13
މަޣްރިބް 18:16
އިޝާ 19:28
ރިޕޯޓު - ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލުގެ 35 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް:

ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލުގެ 35 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް: ބޮޑުވެގެންވާން ބޭނުންވަނީ ކާކަށް؟

  • މި ސްކޫލަކީ ސަރުކާރުގެ ސްކޫލުތަކުގެ ތެރެއިން ހުޅުވުނު ދެވަނަ ޕްރައިމަރީ ސްކޫލް
  • 1990 ވަނަ އަހަރު މި ސްކޫލްގެ ނަން ޖަމާލުއްދީން ޕްރައިމަރީ ސްކޫލުން "ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލަށް" ވަނީ ބަދަލުކުރެވިފައި

ސިމާހާ ނަސީމް
sim_kamana

ކ. މާލެ 16 ފެބުރުއަރީ 2020 | އާދީއްތަ 18:34 3,232

ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލުގެ ކުދިން - ރާއްޖެއެމްވީ

ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލަކީ މީގެ 35 އަހަރު ކުރިން ހުޅުވި ސްކޫލެކެވެ. މި ސްކޫލަކީ ސަރުކާރުގެ ސްކޫލުތަކުގެ ތެރެއިން ހުޅުވުނު ދެވަނަ ޕްރައިމަރީ ސްކޫލެވެ. މި ސްކޫލް ހުޅުއްވައިދެއްވީ ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މައުމޫން އަބްދުލް ޤައްޔޫމެވެ. 1990 ވަނަ އަހަރު މި ސްކޫލްގެ ނަން ޖަމާލުއްދީން ޕްރައިމަރީ ސްކޫލުން "ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލަށް" ވަނީ ބަދަލުކުރެވިފައެވެ. އަދި އެއަށްފަހު 1998 ވަނަ އަހަރު މި ސްކޫލްގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ގްރޭޑް 6 އަކުން ފެށިގެން ކިޔަވައިދޭން ވަނީ ފަށާފައެވެ. އެއަށްފަހު 6 ފެބްރުއަރީ 2000 ވަނަ އަހަރު މި ސްކޫލްގެ ކިޔެވުން ޒަމާނީ ވަސީލަތްތަކަށް ބަދަލުކޮށް، އައު އިމާރާތުގައި ވަނީ ކިޔަވައިދޭން ފަށާފައެވެ.

މި ސްކޫލަށް 35 އަހަރު ފުރުން މިވަނީ ވަރަށް ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ސްކޫލްގެ ބޭރު ގޭޓުން ފެށިގެން މުޅި ކޮމްޕައުންޑް ވަނީ ވަރަށް ރީތިކޮށް ޒީނަތްތެރިކޮށްފައެވެ. ސްކޫލަށް 35 އަހަރު ފުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވީ ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމެވެ.

ނައިބު ރައީސް އާއި ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލް

މިއަހަރުގެ ދިރާސާ އާ އަހަރު ފެށުނުއިރު މި ސްކޫލްގައި 2122 ކުދިން ކިޔަވަމުންދާއިރު މި ސްކޫލް ފާހަގަވެގެން ގޮސްފައިވަނީ ރަނގަޅު ނަތީޖާ ނެރޭ ކުދިންނަށް އުނގަންނައިދިނުމުގައި ހީވާގި މުވައްޒަފުންތަކެއް ހަރަކާތްތެރިވާ ސްކޫލެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އެގޮތުން ފާއިތުވެދިޔަ ތިން އަހަރު އޯލެވެލްގައި ފަސް މާއްދާއިން ފާސްވި ކުދިންގެ އަދަދަށް ބަލާލިޔަސް އެކަން ހާމަވެގެންދެއެވެ. 2017 ވަނަ އަހަރު އޯލެވެލްގެ ފަސް މާއްދާއިން 93 އިންސައްތަ ކުދިން ފާސްވެފައިވާއިރު 2018 އަހަރު 100 އިންސައްތަ ކުދިން އޯލެވެލްގެ ފަސް މާއްދާއިން ވަނީ ފާސްވެފައެވެ. އަދި 2019 ވަނަ އަހަރު 99 އިންސައްތަ ކުދިން އޯލެވެލްގެ ފަސް މާއްދާއިން ފާސްވެފައިވާއިރު 17 ދަރިވަރުން ވަނީ ޤައުމީ ގަދަ 10 އެއްގައި ހިމެނިފައެވެ.

ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލަށް 35 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށްޓަކައި މި ސްކޫލްގައި ވަނީ އެތައް ތަފާތު ހަރަކާތްތައް ހިންގާ، ހާއްސަ އެސެންބްލީއެއް ބޭއްވުމުގެ އިތުރުން އެކި މަޤާމުތަކަށް ހޮވުނު ދަރިވަރުން މަޤާމުގެ ހުވާކޮށް އިޤުރާރުގައި ސޮއިކޮށްފައެވެ. މި މަޤާމުތަކުގެ ތެރޭގައި ސްކޫލް ކެޕްޓަނާއި ވައިސް ކެޕްޓަންގެ މަޤާމުވެސް ހިމެނެއެވެ. އެ ދެ މަޤާމަށް ހޮވުނު ދެ އަންހެން ދަރިވަރުން ވެސް ވަނީ ސްކޫލަށް ތައުރީފުކޮށް ވާހަކަ ދައްކާފައެވެ. އަދި ސްކޫލުން އެކުދިންނަށް ކޮށްދޭ ކަންތައްތަކަށް ޝުކުރު އަދާކޮށްފައެވެ.

ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލްގެ 35 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށްޓަކައި ތަފާތު އެކި ހަރަކާތްތައް ހިންގާފައިވާއިރު އެންމެ ތަފާތުކަމެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަވެގެންދިޔައީ އެކި ކަހަލަ ހެދުން އަޅައިގެން ތިބި ކުދިން ކްލާސްރޫމްތަކުގައި އާއި ކޮމްޕައުންޑްގައި ތިބި މަންޒަރެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ސިފައިންނާއި ފުލުހުންނާއި ނަރުހުންނާއި ޑޮކްޓަރުންގެ އިތުރުން ޕައިލެޓުންނާއި ފުޓްބޯޅަ ކުޅޭ މީހުންގެ ހެދުން އަޅައިގެން ތިބި ކުދިން ވެސް ފެނިގެންދިޔައެވެ.

ސްކޫލުގެ ޕްރިންސިޕަލް ހަސަން މުހައްމަދާއި ވާހަކަ ދެއްކުމުން ވިދާޅުވީ މިއަހަރު ސްކޫލްގެ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ތީމެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވަނީ "މައި ޑްރީމް ޕްރޮފެޝަން" ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އެކުދިން ބޮޑުވެގެން އިހްތިޔާރު ކުރަން ބޭނުންވާ ދާއިރާއެއްގެ ޔުނީފޯމްތައް ނުވަތަ ހެދުން ލައިގެން ސްކޫލުން މިއަދު އައިސްފައިވާ ކަމަށެވެ. ހަސަން މުހައްމަދު އެ ސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލް ކަމުގައި މަޤާމުގައި ހުންނަވާތާ 15 އަހަރުވެފައިވާއިރު އޭނާ ވިދާޅުވީ އެ ސްކޫލަކީ ނަތީޖާ ދެމެހެއްޓުމުގެ ސަޤާފަތެއް އޮންނަ ސްކޫލެއް ކަމަށެވެ.

ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލުގެ ކުދިން

އެކި ހެދުންތައް އަޅައިގެން ތިބި ކުދިންނާއި ވާހަކަ ދައްކާލުމުން ބައެއް ކުދިން ބުނީ ބޮޑުވެގެންވާން ބޭނުންވަނީ އެ ހެދުން ނުވަތަ ޔުނީފޯމް އަޅައިގެން ތިބި މީހުންނަށް ކަމަށެވެ. އަދި ގިނަ ކުދިން ބުނީ 35 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށްޓަކައި ބޮޑުވެގެން އިހްތިޔާރު ކުރާނެ ދާއިރާއެއްގެ ހެދުން އަޅައިގެން އަންނަ ޖެހުމުން ވަރަށް އުފާވި ކަމަށެވެ.

ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލުން އެންމެ ދެކެން ބޭނުންވާ ދުވަހަކީ އެ ސްކޫލްގެ ކުދިންނަށް ވަށާ ޖެހޭ ތައުލީމެއް ފޯރުކޮށްދެވި، ކުރިމަގުގައި ސްކޫލްގެ ކިޔެވުން އެއް ދަންފަޅިއަށް ބަދަލުވެގެންދިޔުމެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް