އާދީއްތަ 05 އޭޕުރިލް 2020
11 ރޭވަ
1441 ޝައުބާން 12
ފަތިސް 04:51
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 18:16
އިޝާ 19:27
ރިޕޯޓު - މަގޭ ރިޕޯޓް

ހިބަޅިދޫއަށް ހަތިޔާރު ގެންދިޔުން: އެވާހަކަ ނިމުނީތަ!؟

  • ހިބަޅިދޫއިން ގިނަ އަދަދެއްގެ ހަތިޔާރާއި ގޮވާތަކެތި ފެނުނު
  • އެ މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ކުރި ހުރިހާ ދައުވާތަކެއް ވަނީ އަނބުރާ ގެންގޮސްފައި
  • މިއީ ފަހުގެ ތާރީހެއްގައި ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަލާމަތަށް ކުރިމަތިވީ އެންމެ ބޮޑު ނުރައްކާ

އަމަން ހަލީމް
soupized

ކ. މާލެ | 16 ފެބްރުއަރީ 2020 | އާދީއްތަ 19:21 | 11,079

ހިބަޅިދޫ ކަނޑު އަޑިއަށް ފައްތާފައި ހުރި ބައެއް ހަތިޔާރުތައް - ގޫގުލް

2015 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހެވެ. އެމްއެންޑީއެފްއާއި ދިވެހި ފުލުހުން ގުޅިގެން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ހާމަކުރި މައުލޫމާތަކީ، ބ. ހިބަޅިދޫ ބޭރުން ކަނޑު އަޑީގެ 42 މީޓަރު އަޑީގައި ފޮރުވާފައި ހުއްޓާ އަތުލައިގަތް ގިނަ އަދަދެއްގެ ހަތިޔާރުތަކުގެ ތެރޭގައި ސިފައިންގެ އާމަރީއަށް ނިސްބަތްވާ ދެ ބަޑިއެއް ހިމެނޭކަމަށެވެ.

މިއީ ފަހުގެ ތާރިހެއްގައި ރާއްޖޭގައި ހިނގައިދިޔަ އެންމެ ބިރުވެރި އެއް ހާދިސާކަމާއިމެދު އެއްވެސް ބޭފުޅަކު ޝައްކު އުފައްދާނެ ޖާގައެއް ނެތެވެ. ފެނުނު ބައެއް ސާމާނުތަކުގެ ތެރޭގައި އެސޯލްޓް ރައިފަލް ބަޑި އަދި ވަޒަން، ފިސްތޯލައާއި އޭގެ ވަޒަން، ސްނައިޕަރ ރައިފަލް އާއި އެއް ވަޒަން، މިލިޓަރީ ގްރޭޑްގެ ދެ ހޭންޑް ގްރެނޭޑް އަދި އައިއީޑީގެ އިތުރުން އެކްސްޕްލޯސިވް ޗަރޖްޒް ހިމެނެއެވެ. ބަޔަކަށް ހަމަލާއެއް ދޭން ބޭނުންވިނަމަ، ހިނދުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި އެތައް ބަޔަކު މަރާލެވޭނެހާ ހަތިޔާރު ފެނުނެވެ.

ފުލުފުލުގައި އޭރު ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވިގެން ދިޔައިރު، އޭރުގެ ސަރުކާރުގެ ވެރިން ރައްޔިތުންނަށް ދެތިން ކަމެއްގެ ޔަގީންކަން އެރުވިއެވެ. އެގޮތުން އޭރު ހޯމް މިނިސްޓަރަކަށް ހުންނެވި އުމަރު ނަސީރު ވިދާޅުވީ، މި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ނުވަތަ މައްސަލައިގައި ޝާމިލްވާ ބައެއް މީހުން ސަސްޕެންޑްކޮށް، ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށް އަދި އެއް ބަޔަކު ހައްޔަރުކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އޭރު އެމްއެންޑީއެފްގެ ބަޑި ގުދަނުގެ ޑެޕިއުޓީ ކޮމާންޑިން އޮފިސަރަކަށް ހުންނެވި، ކެޕްޓަން އަލީ އިހުސާން (ރިޓަޔަރޑް) ވިދާޅުވީ، ސިފައިންގެ ހަތިޔާރު ގުދަނާ ގުޅިގެން މިފަދަ ކަމެއް ދިމާ ނުވާނެކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަގީންކަން ރައްޔިތުންނަށް އަރުވާ ކަމަށެވެ. ސުވާލަކީ އެ ޔަގީންކަން އެބައޮތްތޯ؟ އެވެ.

މި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ހަތް މީހަކު ހައްޔަރުކުރެވުނެވެ. ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަދީބު އާއި އޭރު ބަޑި ގުދަނުގެ ވެރިޔަކަށް ހުންނެވި ކާނަލް އަހުމަދު ފަޔާޒް އަލީ ރިޒާ (ޕާޕާ) ގެ މައްޗަށް ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކެއް ކުރެވި، ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާވެސް ކުރެވުނެވެ. ނަމަވެސް، މިހާރު އެދައުވާތަކަށް ވީނުވީއެއް ނޭނގެއެވެ.

އަނެއްކޮޅުން ހަތިޔާރުތައް ފެނުނު ބ. ހިބަޅިދޫއަކީ، އަދީބާ ގާތްގުޅުމެއް ބޭއްވި އަދި ދައުލަތުގެ ފައިސާއަށް ހިޔާނާތްތެރިވުމުގައި އިސް ރޯލެއް އަދާކުރި މުހައްމަދު އައްލާމް ލަތީފް (މޮހޯ) ގެ ބޮޑު ހިއްސާއެއް އޮތް ކުންފުންޏަކަށް، ރިސޯޓެއް ތަރައްގީކުރަން ދޫކުރެވިފައި އޮތް ރަށެކެވެ. އޭނާއާއި އަދީބުގެ އެހެން ބައިވެރިންގެ އަތެއް މިކަމުގައިވާ ކަމަށްވެސް ފުލުހުންނާއި އެމްއެންޑީއެފްއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި، މައްސަލައިގައި ޝާމިލުވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށް ކުރި ދައުވާތައް ވަނީ އަނބުރާ ގެންގޮސްފައެވެ. ދައުވާތައް އަނބުރާ ގެންގޮސްފައިވާއިރު، މި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން އަދި މިހާތަނަށް އެއްވެސް މީހަކަށް އެއްވެސް ހުކުމެއް ކޮށްފައި ނުވާކަން ފާހަގަކޮށްލާނަމެވެ. އަދި މިހާތަނަށް މި މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު ގޮސްފައިވާ ހިސާބެއްވެސް އަދި މިހާރު މި ތަހުގީގު ކުރިޔަށްދޭތޯވެސް ބަޔަކަށް ނޭނގެއެވެ. މިއީ ހަގީގަތުގައި ރައްޔިތުންނަށް އެނގެން ޖެހޭ މައުލޫމާތެވެ.

ބޮޑެތި ކުށްތަކަށް އަރައިގަނެ، ބޮޑެތި ޖަރީމާތައް ހިންގަން ރޭވިއިރު، އޭރުވެސް އެމްއެންޑީއެފްގެ އިސް މަގާމުތަކުގައި ތިއްބެވި އެތައް ބަޔަކު އަދިވެސް ތިއްބެވީ އެ މަގާމުތަކުގައެވެ. ސީދާ އެއިން ކަމެއް ރޭވުމުގައި ބައިވެރިނުވިއަސް، އަދި ޝާމިލް ނުވިޔަސް، އެމްއެންޑީއެފްގެ ބަޑި ގުދަނުން ހަތިޔާރު ގެއްލި، ރާއްޖެއަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ އަސްކަރީ ގިންތީގެ ގޮވާތަކެއްޗާއި ބަޑި އަދި ވަޒަން އެތެރެވީ އެވެރިން އެތަނުގައި ތިއްބައެވެ. ހަތިޔާރުތައް ބޭރު ވެގެން ދިޔައީ، ސިފައިންގެ ބައިވެރިވުމާއެކީގައިކަން ކަށަވަރެވެ.

މިއީ މިހާ ފަސޭހައިން އެއްގޮތަކަށްވެސް ދޫކޮށްލައިގެން ވާނެ ކަންތައްތަކެއް ނޫނެވެ. ތަހުގީގެއް ކުރިޔަށް ދާނަމަ އެތަހުގީގަކާއި ބެހޭ މައުލޫމާތާއި، ދައުވާއެއް ކުރިނަމަ އެ ދައުވާ ކުރި ބަޔަކުވެސް ރައްޔިތުންނަށް އެނގެން ޖެހެއެވެ. ނަމަވެސް، އެއިން ވާހަކައެއް މިއަދު ދައްކާލާނެ އިދާރާއެއްވެސް ނުވަތަ މުއައްސަސާއެއްވެސް ނެތެވެ. ގައުމީ ސަލާމަތައް ނުރައްކާތެރި ވާނީ މިވަރަކަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.