ހޮނިހިރު 04 އޭޕުރިލް 2020
10 ރޭވަ
1441 ޝައުބާން 11
ފަތިސް 04:51
އިރުއަރާ 06:03
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 18:16
އިޝާ 19:28
ރިޕޯޓު - ޝާހިދުގެ ދަތުރުތަކުގެ ނަތީޖާ

ޝާހިދުގެ މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާ ފެނޭ: އީޔޫ އިން އެކަނިވެސް ބިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާ!

  • އީޔޫއިން ވަނީ ރާއްޖެއަށް 900 މިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާގެ އެހީ ލިބިފައި
  • ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް އާއި ހަކަތަ އުފެއްދުމުގެ ދާއިރާއިން ގިނަގުނަ އެހީތަކެއް ވެދީފައިވޭ

އަމަން ހަލީމް
soupized

ކ. މާލެ 10 ފެބުރުއަރީ 2020 | ހޯމަ 15:41 9,501

ޔޫރަޕިއަން ކޮމިޝަންގެ ނައިބު ރައީސް ފެޑެރީކާ މޮގެރީނީ މިނިސްޓަރ ޝާހިދުއާއެކު - ހާރިޖީ ވުޒާރާ

ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދުގެ މަސައްކަތްޕުޅުން މިދިޔަ އަހަރު ވިލާތުގެ އިއްތިޙާދުން އެކަނިވެސް ބިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާގެ އެހީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ވަނީ ލިބިފައެވެ. ހިލޭ އެހީއާއި ލޯން އެހީ ހިމަނައިގެން މިދިޔަ އަހަރު 900 މިލިއަން ދިވެހި ރުފިޔާގެ އެހީރާއްޖެއަށް ލިބިފައިވާކަން އިއްޔެ ނިމިގެންދިޔަ ރާއްޖެ-އީޔޫ ސީނިއަރ އޮފިޝަލުންގެ ބައްދަލުވުމަށްފަހު ނެރުނު ގުޅިފައިވާ ބަޔާނުގައި ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

އެގޮތުން މިދިޔަ އަހަރު، ވިލާތުގެ އިއްތިޙާދުގެ އޭރުގެ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތާ ބެހޭ އެންމެ އިސްވެރިޔާ އަދި ޔޫރަޕިއަން ކޮމިޝަންގެ ނައިބު ރައީސް ފެޑެރިކާ މޮގަރިނީ ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ޓެރަރިޒަމާ ހައްދުފަހަނައެޅުމާއި ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް ރާއްޖެއަށް 43 މިލިއަން ދިވެހި ރުފިޔާގެ ހިލޭ އެހީ ދެއްވާނެކަން އިއުލާންކުރެއްވިއެވެ. މިއީ އެކަމަނާ ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ކުރިން ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޝާހިދު ބްރަސަލްސްއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ކުރެވުނު މަޝްވަރާތަކަށްފަހު ދެފަރާތުގެ މެދުގައި ވާހަކަ ދެކެވިގެން، އީޔޫއިން ރާއްޖެއަށް ދިނުމަށް ނިންމި އެހީއެކެވެ.

މި އެހީގެ ދަށުން ޔޫއެން އޮފީސް އޮން ޑްރަގްސް އެންޑް ކްރައިމްސް އާއި ރާއްޖޭގެ ކަމާއި ބެހޭ ފަރާތްތައް ގުޅިގެން ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ ހިންގަން ފަށާނެކަން އިއްޔެ އީޔޫ އާއި ރާއްޖެއިން ވަނީ އިއުލާންކޮށްފައެވެ. މިއީ މިދިޔަ އަހަރު ކުރެވުނު މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާއެވެ. ކުރެވުނު ދަތުރުތަކާއ، މަޝްވަރާތަކުގެ ނަތީޖާއެވެ.

ރައީސް ސޯލިޙްގެ ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ވައުދުގެ ތެރޭގައި ހިމެނިގެން ބޭއްވި ޕާޓްނަރޝިޕް ފޯރަމަކީ މިދިޔަ އަހަރު ސަރުކާރުން މިސަރުކާރުން ބޭއްވި އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް ބަދަލުވުމެވެ. ބޭރު ދުނިޔެއާއި ވަކިވެފައި އޮތް ރާއްޖެ، އަލުން ހުޅުވާލެވިފައިވާކަން ބޭރު ދުނިޔެއަށް އަންގައި، ރާއްޖޭގެ ތަރައްގީގެ ބައިވެރިން ހޯދަން ބޭއްވި މި ބައްދަލުވުމުގައި އީޔޫ އަކީ ރާއްޖެއަށް އެންމެ ބޮޑު އެހީތެރިކަމެއް ފޯރުކޮށްދޭނެކަމަށް ބުނި އެއް ޖަމާޢަތެވެ.

ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި އީޔޫއާއި ވަރަށް ބޮޑަށް ދުރުވެ، އީޔޫއަށް ރަތް މަހަކަށް ނުގޮވާ ވަރަށް އެއްޗެހި ގޮވާފައިވަނިކޮށް، ރައީސް ސޯލިޙްގެ ސަރުކާރުގެ އެހާކުރީކޮޅު އެވަރުގެ ބޮޑެތި އެހީތަކެއް ހަމަޖެހިގެން އެދިޔައީ، ވެރިކަމުގެ ކުރީކޮޅު އީޔޫއާއިއެކު އޮންނަ ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަށް ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޝާހިދު ކުރެއްވި މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުންކަން ކަށަވަރެވެ.

ޕާޓްނަރޝިޕް ފޯރަމްގައިވެސް ރާއްޖޭގައި ޑީސަލް ބޭނުންކުރާ މިންވަރު މަދު ކުރުމަށްޓަކައި 85.8 މިލިއަން ދިވެހި ރުފިޔާ ދިނުމަށް ނިންމައި، އެކަން އިއުލާންކުރިއެވެ. އަދި އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތައިގެ ތެރެއިން އިރުގެ އަލިން ހަކަތަ އުފެއްދުމަށްޓަކައި ޔޫރަޕިއަން އިންވެސްޓުމަންޓް ބޭންކް (އީއައިބީ)އިން ރާއްޖެއަށް 771.6 މިލިއަން ދިވެހި ރުފިޔާގެ ލޯނެއް ދޫކުރާނެކަން ޕާޓްނަރޝިޕް ފޯރަމްގައި އިއުލާންކޮށް، 2019 ޖުލައިގައި އެ ލޯން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއެކުރެވުނެވެ.

މިއީ ހައްތަހާވެސް މިދިޔަ އަހަރު ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކުގެ ނަތީޖާއެވެ. ދަތުރުތަކުގެ ނަތީޖާއެވެ. އީޔޫއަކީ ރާއްޖެއަށް ބޮޑު ބިރެއްކަމަށް ޔާމީން ސަރުކާރުން ދައްކަމުން ދިޔަނަމަވެސް، މިއަދު އެކަމެއް ގަބޫލެއް ނުކުރެއެވެ. މިނިސްޓަރ ޝާހިދުގެ ޔޫރަޕް ދަތުރުފުޅުތަކުގެ ނަތީޖާ އެއޮތީ ފެންނާށެވެ. ބިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާގެ އެހީއަކީ ކުޑަ މިންވަރެއް ނޫނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް