އާދީއްތަ 12 ޖުލައި 2020
12 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 21
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
މާފުށިން ހައްޔަރުކުރި ފަތުރުވެރިޔާ

ޑްރަންކް އެންޑް ޑިސްއޯޑަލީ: މި ހާލަތު ދިމާވުމުން އެހެން ގައުމުތަކުގައިވެސް ބާރުގެ ބޭނުންކުރޭ

  • މާފުށިން ހައްޔަރުކުރި އަންހެން ފަތުރުވެރިޔާ ވަނީ ހަމަ އެރޭ ދޫކޮށްލާފައި
  • އޭނާ ހުރީ މަސްތުގެ ހާލަތުގައި ކަމަށް ބެލެވޭ
  • އާންމުންގެ ތެރެއިން ގިނަ ބަޔަކު އަންނަނީ ފުލުހުންނަށް ތައުރީފްކުރަމުން

ކ. މާލެ | 9 ފެބްރުއަރީ 2020 | އާދީއްތަ 16:05 | 4,956

ފުލުހުންގެ ވެހިކަލެއް - ޕޮލިސް

ދާދި ފަހުން މާފުށީގައި ނިވާކަން ކުޑަކޮށް ހެނދުން އަޅައިގެން ހުރި އަންހެން ފަތުރުވެރިޔަކު ހައްޔަރުކުރަން ފުލުހުން މަސައްކަތް ކުރާ ވީޑިއޯއެއް މީސް މީޑިއާގައި ވައިރަލްވެ، ގިނަ ބަޔެއްގެ ފާޑުކިޔުންތަކެއް އެ ފުލުހުންނަށާއި، މުޅި މުއައްސަސާއަށް ޢަމާޒުވިއެވެ. ފެންމަތިވެގެން އައި ފުރަތަމަ ވީޑިއޯއިން ފެންނަނީ، ޙާލަތާ ނުބައްދަލު ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްގެން ފުލުހުން އޭނާ ހައްޔަރުކުރަން މަސައްކަތްކުރާ މަންޒަރެވެ. ތިމަންނާއަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރަނިއްޔޭ ކިޔާ އަންހެން މީހާ ހަޅޭއްފަޅޭއް ޖަހާއިރު، ގަދަބާރުން ފުލުހުން އޭނާ ހައްޔަރުކުރަން މަސައްކަތްކުރާ މަންޒަރެވެ.

މި ޙާދިސާއާއި ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ ޢަމަލުތަކަށް ފުލުހުންގެ ކޮމިޝަނަރު މުޙައްމަދު ހަމީދު މަޢާފަށް އެދިވަޑައިގަތެވެ. ފަތުރުވެރިކަމުގެ ވުޒާރާއިން އިނގިރޭސި ބަހުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި މިކަން ކުށްވެރިކުރިއެވެ. ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުން މިކަން ކުށްވެރިކޮށް ޓްވީޓްތައް ކުރެއްވިއެވެ. ބައިނަލްއަޤުވާމީ މީޑިއާތަކުގެ ފަލަ ސުރުޚީތަކަށް މި ޚަބަރު އެރިއެވެ.

މި ބަޔާންކުރީ ފުރަތަމަ ފެންމަތިވީ ވީޑިއޯގެ ވާހަކައެވެ. އެ ވީޑިއޯއާ ގުޅިގެން އެއްބަޔަކު އެކަމަށް ތާއީދުކޮށް ވާހަކަދެއްކިއިރު، އަނެއް ބަޔަކު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރިއެވެ. ކަންބޮޑުނުވާންވީ ސަަބަބެއްވެސް ނެތެވެ. ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ފަތުރުވެރިކަމަށް ބަރޯސާވާ ޤައުމަކަށް ވެފައި، ފަތުރުވެރިން ހައްޔަރުކުރުމުގައި ޙާލަތާ ނުބައްދަލު ބާރުގެ ބޭނުންކުރުމަކީ މުޅި ސިނާޢައަތަށް އޭގެ ޒާތުގައި ނޭދެވޭ އަސަރުކުރާނެ ކަމަކަށް ވާތީއެވެ.

އިސްވެ ބަޔާން ކުރީ 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ހިނގައިގެން ދިޔަހާ ކަންކަމެވެ. އަނެއް ދުވަހު ފެންމަތިވީ ވީޑިިއޯތަކުން މުޅި މަންޒަރު ބަދަލުކޮށްލިއެވެ. އެ ވީޑިއޯގައި ފެންނަނީ ފުރަތަމަ ވައިރަލްވީ ވީޑިއޯގެ ކުރިން ހިނގައިދިޔަ ޙާދިސާތައް ދައްކުވައިދޭ ވީޑިއޯއެކެވެ. އޭގެން ފެންނަނީ ނިވާކުރަން ބުނުމުންވެސް، ފުލުހުންނަށް ގަދަ ދައްކައި، އެ އަންހެން މީހާ އިންކާރުކުރާ މަންޒަރެވެ. އަދި ރަސްމީކޮށް އެއްވެސް އިދާރާއަކުން ކަށަވަރު ނުކޮށް ދިން ނަމަވެސް، ބެލެވޭ ގޮތުގައި އޭނާ ހުރީ މަސްތުވެގެންނެވެ.

އޭނާ ނިވާވުމަށް ފުލުހުން ބުނަމުން ދިޔައިރު، އޭނާގެ ފިރިމީހާ ކަމަށް ބެލެވޭ މީހަކު ތުވާލި ގަނޑެއް ހިފައިގެން އެ ފުލުހުން ކައިރީ ޙަރަކާތްތެރިވާ މަންޒަރު އެ ވީޑިއޯއިން ފެނެއެވެ. އަދި ނިވާވާން އިންކާރުކޮށް، އެތަނުން އެއް ފުލުހެއްގެ އައިނުވެސް ޖަހައިގަންނަ މަންޒަރު ފެނެއެވެ. މިއީ ކަން ހިނގައިދިޔަ ގޮތެވެ.

މިކަމުގައި ޙާލަތާ ނުބައްދަލު ވަރަށް ފުލުހުން ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނުމުގެ ކުރިން، ޙާލަތައް ރިޢާޔަތްކުރަން ޖެހެއެވެ. ޚާއްޞަކޮށް ފަތުރުވެރިޔާ ހުރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާއި، ޤަވައިދުތަކާއި ޚިލާފުވެގެން ކަމުގައި ވީހިނދު، އެކަން އިޞްލާޙުކުރަން އޭނާއަށް ފުލުހުން ފުރުޞަތުދޭ ތަންވެސް ވީޑިއޯތަކުން ފެނެއެވެ.

ދުނިޔޭގެ އެހެން ޤައުމުތަކުގައި، ބަނގުރާ ވިއްކަން ހުންނަ އަދި ބަނގުރާ ބުއިން ހުއްދަ ޤައުމުތަކުގައިވެސް، މަސްތުގެ ޙާލަތުގައި ހުރެގެން ފުލުހުންގެ އަމުރަށް ނުކިޔަމަންތެރިވާނަމަ ބާރުގެ ބޭނުންކުރާނެއެވެ. އެއީ އެމީހެއްގެ ސަލާމަތަށާއި މުޅި މުޖުތަމަޢުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކާ، ދުނިޔޭގެ ގިނަ ޤައުމުތަކުން ބަލައިގެންފައިވާ ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސްގެ މިންގަނޑުތަކެވެ.

ތެދެކެވެ. ފަތުރުވެރިންނަށް މިހެން އަނިޔާކުރާކަމަށް ދައްކުވާ ވީޑިއޯތައް ފެންމަތިވުމުން ފަތުރުވެރިކަމަށް އޭގެ ނޭދެވޭ އަސަރު ކުރާނެއެވެ. ނަމަވެސް، ބޮޑު މަންޒަރަށް ބަލާއިރު، އެޤައުމެއްގެ ޘަޤާފަތާއި އާދަކާދައަށް އިޙުތިރާމުކުރުމަކީ ޒިޔާރަތްކުރާ ފަތުރުވެރިންގެވެސް ޒިންމާއެކެވެ. ހެދިފައިވާ ޤާނޫނުތަކައި ޤަވައިދުތަކަށް ބޯލަނބަން ޖެހޭނެއެވެ. ދިވެއްސަކު އެހެން ޤައުމަކަށް ދިޔަ ނަމަވެސް، އެތަންތަނުގެ ޤަވައިދުތަކަށް ބޯލަނބަން ޖެހޭނެއެވެ.

ފަހަރުގައި އެއްވެސް ރަށެއްގައި، ޚާއްޞަކޮށް ފަތުރުވެރިން ގިނައިން ގޮސް އުޅޭ، ލޯކަލް ޓޫރިޒަމްގައި މަޤުބޫލު ރަށްތަކުގައި އަންހެން ފުލުހަކު ނެތުން މިއީ މައްސަލައެކެވެ. އަދި އެކަމުގެ ސަބަބުން ތިން ފިރިހެން ފުލުހަކު އަންހެނެއްގެ ގައިގަައި އޮޅު ލައިގަނެގެން، ބައްދައިގެން އުޅޭ މަންޒަރު ފެނުމުން ހަޑިއެވެ. އެ ނޫން އިތުރު ގޯހެއް މިކަމުގައި ނެތެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.