ޕީޕިއެމް/ޕީއެންސީ
ބޭރުގެ ނުފޫޒު ވަނުމަށް ސަރުކާރުން ފުރުސަތުދޭތީ ކަންބޮޑުވޭ: ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ
 
ޔާމީން ބަންދުކޮށްފައި ހުރުމަކީ ރައްޔިތުން ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް: ޕީޕިއެމް/ޕީއެންސީ
 
ރައީސް ޔާމީން މިނިވަން ކުރުމަށް ގޮވާލި
 
އެހެން ދީންތަކަށް ފުރުސަތު ހޯދައިދިނުމަށް ބަޔަކު މަސައްކަތް ކުރަކަމަށް ބުނި
ކ. މާލެ |
އިދިކޮޅުން، ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާއެއްގެ ތެރެއިން
ޔޫސުފް ސޮފްވާން ރަޝީދު

ބޭރުގެ ނުފޫޒު ވަނުމަށް ސަރުކާރުން ފުރުސަތުތައް ތަނަވަސްކޮށްދޭ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރަމުން, އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފިއެވެ.

ހުރަވީ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަނުން ނެރެފައިވާ ބަޔާނެއްގައި ބުނީ، ދޮންބަންޑާރައިން ފަދަ ޤައުމީ ބަތަލުން ކުރެއްވި މިންނަތް މަސައްކަތްޕުޅުތަކުގައި ކޮޅުފައިންޖަހާ، އެބޭފުޅުންނަށް ގޮންޖަހާ މިގައުމަށް އިސްލާމް ދީން ނޫން އެހެން ދީންތަކަށް ފުރުސަތު ހޯދައިދިނުމަށް ބަޔަކު މަސައްކަތް ކުރަމުން ދާކަމަށެވެ.

އެކަމަކު އެއީ ކޮންބައެއް ކަމެއް އެ ބަޔާނުގައި ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. އެކަމާއި ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުން އިދިކޮޅުން ބުނީ، އެފަދަ މަސައްކަތްތައް ހުއްޓުވުމަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އެއްވެސް މިންވަރަކަށް މަސައްކަތް ނުކުރައްވާކަމީ އެ ކޯލިޝަނުން ނުހަނު ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ. އަދި ހަމައެފަދައިން މިގެ ކުރިން އައިސްފައިނުވާ ވަރަށް ބޭރުގެ ނުފޫޒު ވަނުމަށް ސަރުކާރުން ފުރުޞަތުތައް ތަނަވަސްކޮށްދެމުން ގެންދާތީވެ އެކަމާއި ނުހަނު ކަން ބޮޑުވާކަމެއް ކަމަށް ޕްރޮގްރެސިވް ކޮންގެރެސް ކޯލިޝަނުން ބުންޏެވެ.

އެފަދަ ނުފޫޒުތައް ވަނަނުދީ ގައުމުގެ އިސްލާމްދީން ރައްކާތެރި ކުރުމާއި އެކު ގައުމަށް ބޮޑެތި ތަރައްޤީ ގެނެސްދެއްވި ކުރީގެ ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ނުޙައްގުން އަނިޔާދީ އެމަނިކުފާނު ޖަލުގައި ބަންދުކޮށްފައިހުރި ހުރުމަކީވެސް ދިވެހިރައްޔިތުން ނުހަނު ބޮޑަށް ހިތާމަ ކުރާކަމެއް ކަމަށް އިދިކޮޅުން ބުންޏެވެ. އެމަނިކުފާނު މިނިވަން ކޮށްދެއްވުމަށް އިދިކޮޅުގެ ބަޔާން ނިންމާލަމުން ވަނީ ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކަށް ގޮވާލާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް
100%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved