އަންގާރަ 20 އޮކްޓޯބަރ 2020
03 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 03
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:10
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:05
ރައީސް ޔާމީންގެ އިސްތިއުނާފް މައްސަލަ

ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީއަތް: ރައީސް ނަޝީދުގެ މައްސަލާގައި، ފަނޑިޔާރު ޝަހީދުގެ ގިނަ ސުވާލުތަކެއް!

  • ފަނޑިޔާރު ޝަހީދު ވަނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ރައީސް ނަޝީދު މިނިވަން ކުރުމުން ގިނަ ސުވާލުތަކެއް ދައުލަތާ އަމާޒު ކުރައްވާފައި
  • ޝަހީދަކީ ރައީސް ޔާމީން މައްސަލަ ކުރިން ބެއްލެވި ކުރީގެ ގާޒީ ހައިލަމްއާއެކު ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް އައްޔަން ކުރެއްވި ގާޒީއެއް
  • ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގެ ފަހުކޮޅު ޝަހީދު ވަނީ ހައިކޯޓަށް ބަދަލު ކޮށްފަ

ކ. މާލެ | 29 ޖެނުއަރީ 2020 | ބުދަ 11:33 | 8,870

ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ހުސައިން ޝަހީދު - މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް އިއްވާފައިވާ ޖަލު ހުކުމް ތަންފީޒުކުރުން ފަސްކުރުމުގެ އަމުރަކަށް އެދިފައިވާ މައްސަލައިގެ ތެރެއިން, ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަމުރަކާގުޅޭ ގޮތުން، ސުވާލު އުފައްދަވައި، ދައުލަތުގެ ވަކީލުންނާ ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗުން ގިނަ ސުވާލުތަކެއް އަމާޒު ކޮށްފި އެވެ.

އެ ސުވާލުތައް ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) އޮފީހުގެ ގާނޫނީ ވަކީލުންނާ އަމާޒު ކުރެއްވީ ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތުން ހައިކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްތިއުނާފް މައްސަލަ ބައްލަވާ އެކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ހުސައިން ޝަހީދު އެވެ. ޝަހީދުގެ ސުވާލުތައް އަމާޒު ކުރެއްވީ، އެކެއް ފެބްރުއަރީ 2018 ގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރާ ގޮޅޭގޮތުން ނެވެ. އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވެސް ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް އޭރު ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުންދިޔަ ބައެއް ސިޔާސީ ބޭފުޅުންގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ޖަލު ހުކުމްތައް ތަންފީޒު ކުރުން ފަސްކުރުމުގެ އަމުރެއް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރެފައިވާއިރު، އެކަން ރިވިއު ކުރަން ނުވަތަ އިސްތިއުނާފް ކުރަން ދައުލަތުން ހުށަހެޅިތޯ އޭ ވިދާޅުވެ، ފަނޑިޔާރު ޝަހީދު، ޕީޖީ އޮފީހުގެ ވަކީލުންނާ ސުވާލު ކުރެއްވި އެވެ.

ފަނޑިޔާރު ޝަހީދުގެ އެ ސުވާލާ ގުޅިގެން ޕީޖީ އޮފީހުގެ ވަކީލާ ވިދާޅުވީ، އެކަން ޔަގީންކަމާއެކު ބުނަން ނޭނގޭ ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެމައްސަލަތަކާއި ރައީސް ޔާމީންގެ މި ހިނގަމުންދާ މައްސަލަ ތަފާތު ކަމަށެވެ.

ޕީޖީ އޮފީހުގެ ވަކީލުގެ އެޖަވާބާއެކު ފަނޑިޔާރު ޝަހީދު ވަނީ އިތުރު ސުވާލުތަކެއް ކުރައްވާފަ އެވެ. ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އެ އަމުރުގެ ދަށުން ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރުން ފަސްކުރި މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި ޖިނާއީ ބޮޑު ކުށެއްގެ ގޮތުގައި ހިމެނޭ ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށް ސާބިތުވެފައި ތިބި ބޭފުޅުން ވެސް ހިމެނޭ ނޫންތޯ އޭ ވިދާޅުވެ، ޝަހީދު ސުވާލު ކުރެއްވި އެވެ.

ޕީޖީގެ ވަކީލު ވިދާޅުވީ، އެ މައްސަލަތަކުގައި އިޖްރާއީ ބޮޑެތި ގޯސްތަކެއް ހުރިކަން މަތީ މަރުހަލާގެ ކޯޓުތަކުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އެކަމަކު މި ހިނގަމުންމިދާ ރައީސް ޔާމީންގެ މައްސަލާގައި އެފަދަ ކަމެއް ނެތް ކަމަށް ޕީޖީގެ ވަކީލު ވިދާޅުވި އެވެ.

ޕީޖީ އޮފީހުގެ އެޖަވާބާއެކު އަނެއްކާވެސް ފަނޑިޔާރު ޝަހީދު ސުވާލު ކުރެއްވި އެވެ. ޔާމީނަކީ ނުރައްކާތެރި ކުށްވެރިއެއް ކަމަށް ދައުލަތުން ދެކެނީތޯ އޭވިދާޅުވެ ޝަހީދު ސުވާލު ކުރެއްވި އެވެ.

ޖަވާބުގައި ޕީޖީ އޮފީހުގެ ވަކީލު ވިދާޅުވީ، ވަކި މީހަކީ ނުރައްކާތެރި ކުށްވެރިއެއްތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ބުނަން ނޭނގޭނެ ކަމަށާއި މުޖްތަމައުއަށް ނުރައްކާތެރި މީހެއްތޯ ގާނޫނީ ގޮތުން ބަލާ ފުރަތަމަ މަރުހަލާއަކީ ކުށުގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހުންގެ ބަންދާ މެދު ގޮތެއް ނިންމާއިރު ކަމަށެވެ.

ޕީޖީ އޮފީހުގެ އެޖަވާބާއެކު ފަނޑިޔާރު ޝަހީދުގެ ފަހު ސުވާކަށްވީ، ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކުރިން ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ނިންމި ނިންމުންތަކާ ގުޅިގެން ބައެއް ފަނޑިޔާރުންނަށް ފިޔަވަޅު އެޅިއިރު، ބައެއް ބޭފުޅުންގެ ޖަލު ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރުން ފަސްކުރި މައްސަލާގައި އެއްވެސް ފަނޑިޔާރަކާ މެދު ފިޔަވަޅު އެޅިތޯ އޭ ވިދާޅުވެ ކުރެއްވި ސުވާލެވެ.

ޖަވާބުގައި ޕީޖީ އޮފީހުގެ ވަކީލު ވިދާޅުވީ، އެކަމާ މެދު އެއްޗެއް ބުނަން ނޭނގޭ ކަމަށެވެ.

ފަނޑުޔާރުންގެ ސުލޫކީ މައްސަލަތައް ބެލުމާއި ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ޒިންމާ ގާނޫނުން މަތިކޮށްފައި ވަނީ ޖުޑީޝަލް ސާރވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އާ އެވެ. އެއީ ޕީޖީ އޮފީހުން ކުރާކަމެއް ނޫނެވެ.

ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ޝަހީދު މައިގަނޑު ސުވާލުތައް އަމާޒު ކުރައްވާފައި އެވަނީ، ރައީސް ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ސާބިތުބާކަމަށް ނިންމި 13 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމް ހިމެނޭގޮތަށް، އޭރު ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރަމުން ގެންދިޔަ ބައެއް ސިޔާސީ ބޭފުޅުންގެ ހުކުމް ތަންފީޒުކުރުން ފަސްކުރަން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރާ މެދުގަ އެވެ. އަދި އެމުރާ ގުޅިގެން ފަނޑިޔާރު ޝަހީދު ސުވާލު އުފައްދަވާ، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަމުރަކާމެދު އެއަށްވުރެ ދަށު ކޯޓަކުން ޗެލެންޖްކޮށް، ސުވާލު އުފެދޭ ގޮތަށް ވާހަކަ ދެއްކުމަކީ ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫންކަމަށް ބައެއް ގާނޫނީ ވަކީލުން ވިދާޅުވެއެވެ. އިޖުރާއީ ބޮޑެތި ގޯސްތަކެއް ހަދާފައިވާ، އަދި މަތީ މަރުހަލާގެ ކޯޓުތަކުންވެސް އެ މައްސަލަތަކުގައި ބޮޑެތި ގޯސްތަކެއް ހުރިކަން ފާހަގަކޮށް، ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރުން ފަސްކުރުމުގެ އަމުރެއް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރެފައިވާ ކަމަށް ބުނެ، އެބޭފުޅެއްގެ ވެރިކަމުުގައި އެހުރިހާ ބޭފުޅުން ޖަލަށްލެއްވި، ރައީސް ޔާމީންގެ މައްސަލައެއް ކުރިއަށްދާއިރު، އެފަދަ ގޮތަކަށް ދައުލަތުގެ ވަކީލުންނަށް ސުވާލު އަމާޒުކޮށް، އެމައްސަލަ ބައްލަވާ ފަނޑިޔާރު އެފަދަގޮތަކަށް އަމަލު ކުރެއްވުމުން، އެ ފަނޑިޔާރުގެ ނިޔަތާއިމެދު ސުވާލު އުފެދޭކަމަށްވެސް ޤާނޫނީ ވަކީލުން ވިދާޅުވެއެވެ.

ރައީސް ޔާމީންގެ މަނީ ލޯންޑަރިންގ ދައުވާ ކްރިނަލް ކޯޓުން ސާބިތުވާ ކަމަށް ނިންމާފައިވަނީ، އެމަނިކުފާނުގެ އެންމެގާތް ބޭފުޅުން ކޯޓުގައި ދެއްވާފައިވާ ހެކިބަހަށާއި ޝަރީއަތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކިތާބީ ހެކިތަކަށް ރިއާޔަތް ކޮށެވެ. ނަމަވެސް ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ޖަލަށްލެއްވި ރައީސް ނަޝީދުއާއި އެހެނިހެން ސިޔާސީ ބޭފުޅުން ޖަލަށްލެވިއިރު، އިޖުރާއީ ގޮތުން ބޮޑެތި ގޯސްތައް ހަދާފައިވާއިރު، ރައީސް ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާކޮށް 13 އަހަރަށް ޖަލަށްލުމަށް ހުކުމް ކުރެއްވީ، ޖަލުގައި ހައްޔަރުކޮށް، އެކަށީގެންވާ ފުރުސަތާއި ވަސީލަތްތައް ނުލިބި، އެންމެ 19 ދުވަހުގެ ތެރޭގަ އެވެ.

ފަނޑިޔާރު ޝަހީދަކީ، ރައީސް ޔާމީނުގެ ވެރިކަމުގައި، ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ޢައްޔަނުކުރި އެކޯޓުގެ ކުރީގެ އިސް ގާޒީ އަދި ރައީސް ޔާމީނުގެ މަނީ ލޯންޑަރިންގ މައްސަލަ ކުރިން ބެއްލެވި އެކޯޓުގެ ކުރީގެ ގާޒީ އަޙްމަދު ހައިލަމް އާއެކު ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ޢައްޔަނު ކުރެއްވި ގާޒީއެކެވެ. އަދި ރައީސް ޔާމީނުގެ ވެރިކަމުގެ ފަހުކޮޅު ޝަހީދު ވަނީ ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް ޢައްޔަނު ކުރައްވާފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.