ހުކުރު 21 ފެބުރުއަރީ 2020
ހިޔަވިހާ 8
1441 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 27
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:39
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34
ކުޅިވަރު - އިންޓަ އޮފީސް ހޭންޑް ބޯލް މުބާރާތް

5 ވަނަ އިންޓަ އޮފީސް ހޭންޑް ބޯޅަ މުބާރާތުގެ މެއިން ސްޕޮންސަރ އަކަށް ހިޓާޗީ

  • މި މުބާރާތް ކުރިޔަށްދާނީ ދެ ޑިވިޝަނަށް ބަހައިލައިގެން
  • މި މުބާރާތް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ފެބްރުއަރީ 2 ގައި

އަތޫފް އާތިފް
AthifAthoof

ކ. މާލެ 27 ޖެނުއަރީ 2020 | ހޯމަ 19:44 3,401

އެސްޓީއޯގައި ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން - ރޭޑިއޯ މިރާޔާ

5 ވަނަ އިންޓަ އޮފީސް/ ކޮމްޕެނީ ހޭންޑް ބޯޅަ މުބާރާތުގެ މެއިން ސްޕޮންސަރ އަކަށް އެސްޓީއޯ އިން ވިއްކަމުންގެންދާ ބްރޭންޑް ހިޓާޗީ ހަމަޖައްސައި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކޮށްފިއެވެ.

އެސްޓީއޯގެ ހެޑް އޮފީހުގައި ހޯމަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތުގައި އެސްޓީއޯގެ ފަރާތުން ސޮއި ކުރެއްވީ އެެ ކުންފުނީގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ މަރިޔަމް ޕަރްވީން އެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ މި މުބާރާތަކީ ވަރަށް ގިނަ އޮފީސްތަކުން ބައިވެރިވަމުން އަންނަ މުބާރާތެއް ކަމަށާއި މި މުބާރާތުގެ ސަބަބުން އޮފީސްތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ އެއްބައިވަންތަކަން ފެނިގެންދާ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ޕަރްވީން ވިދާޅުވީ އެސްޓީއޯއަކީ ޒުވާނުންނާއި ކުޅިވަރު ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކުންފުންޏެއް ކަމަށާއި އެސްޓީއޯއިން މި ނޫންވެސް މުބާރާތްތައް ކުރިޔަށް އޮތްތާ ސްޕޮންސަރ ކުރާނެކަމަށެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަ ދައްކަމުން ހޭންޑް ބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަނުގެ ހަޒާންދާރު އަހުމަދު ސަލީމް ވިދާޅުވީ މުބާރާތް އެސްޓީއޯއިން ސްޕޮންސަރ ކޮށްދެއްވި ކަމަށްޓަކައި އެސްޓީއޯއަށް ވަރަށް ހާއްސަ ޝުކުރެއް ދަންނަވާކަމަށެވެ.

މި މުބާރާތް ކުރިޔަށްދާނީ ފެބްރުވަރީ މަހު 1 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 27 ފެބްރުއަރީގެ ނިޔަލަށެވެ. މުބާރާތުގެ ކުޅުން ކުރިޔަށްދާނީ ނެޝަނަލް ހޭންޑްބޯލް ގްރައުންޑުގައެވެ.

މި މުބާރާތް ކުރިޔަށްދާނީ ދެ ޑިވިޝަންއަކަށް ބަހައިލައިގެންނެވެ. މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަން (ފިރިހެން) ބައިގައި ހަތަރު ޓީމެއް ވާދަކުރާ ގޮތައް ކުރިން އޮތް ނަމަވެސް ގުރުނެގުމަށްފަހު މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓުއަރިޒަމް އިން ވަނީ މުބާރާތުގައި ބައިވެރި ނުވާން ނިންމައިފައެވެ. އެހެން ކަމުން މި ބައިގައި ބައިވެރިވާނީ ތިން ޓީމެވެ. އެއީ މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯރސް (އެމްއެންޑީއެފް)، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސް އަދި މޯލްޑިވްސް ޕޯރޓްސް ލިމިޓެޑެވެ.

މުބާރާތުގެ ދެވަނަ ޑިވިޝަން (ފިރިހެން) މެޗުތައް ކުޅެވިގެންދާނީ ތިން ގްރޫޕަކަށް ބަހައިލައިގެންނެވެ. މި ޑިވިޝަނުގައި 14 ޓީމު ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. މި ޑިވިޝަނުގެ ގްރޫޕް އެކެއްގައި ވާދަކުރާ ޓީމުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް، ހަބީބް ބޭންކް، ކޮމާޝަލް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް، ޕަބްލިކް ސާރވިސް މީޑިއާ، އަދި މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ އެވެ. ގްރޫޕް 2 ގައި ހިމެނޭ ޓީމުތަކަކީ މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް، މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާރވިސް، ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލް، ކްރިމިނަލް ކޯޓު އަދި އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް އެވެ. ގްރޫޕް 3 ގައި ވާދަކުރާ ޓީމު ތަކަކީ އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑް، ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ (ސްޓެލްކޯ)، ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން (އެސްޓީއޯ) އަދި މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސާވިސް އެވެ.

މުބާރާތުގެ ދެވަނަ ޑިވިޝަން (އަންހެން) މެޗުތައް ކުޅެވިގެންދާނީ ހަ ގްރޫޕަކަށް ބަހައިލައިގެންނެވެ. ގްރޫޕް 1 ގައި ވާދަކުރާނެ ޓީމުތަކަކީ ޕީޕަލްސް މަޖިލީސް، ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އަދި ސިވިލް ކޯޓެވެ. ގްރޫޕް 2 ގައި ހިމެނޭ ޓީމުތަކަކީ މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯރސް، މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ، ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލް އަދި މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް އެވެ. ގްރޫޕް 3 ގައި ހިމެނޭ ޓީމުތަކަކީ ނެޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ، ހައި ކޯޓު، މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމް ސާރވިސް އަދި ކްރިމިނަލް ކޯޓެވެ. ގްރޫޕް 4 ގައި ހިމެނޭ ޓީމުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް، ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން، އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް އަދި ޑިޕާޓްމެންޓް އޮފް ނެޝަނަލް ރެޖިސްޓްރޭޝަން އެވެ. ގްރޫޕް 5 ގައި ހިމެނޭ ޓީމުތަކަކީ ކޮމާޝަލް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް، ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން، މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާރވިސް އަދި ޕަބްލިކް ސާރވިސް މީޑިއާ އެވެ. ގްރޫޕް 6 ގައި ހިމެނޭ ޓީމުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓުއަރިޒަމް، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސް، އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑް، މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް އަދި މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް