ހުކުރު 21 ފެބުރުއަރީ 2020
ހިޔަވިހާ 8
1441 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 27
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:39
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34
ރާއްޖެ - ތިމާވެށި

އިވްނިންގ ކެފޭއިން ދުވަހަކުވެސް ބިރިޔާނީއެއް ނުކަން، ރަށްގިރުމުގެ މައްސަލަ ބަލާ ފިޔަވަޅު އަޅާނަން: މިނިސްޓަރ

  • ރ އާއި ބ އަތޮޅަށްވެސް ވަޑައިގަންނަވާނެކަމަށް މިނިސްޓާރ ވިދާޅުވި
  • ކޮންމެ އަހަރެއްގެވެސް އިރުވައި މޫސުމާއި ދިމާކޮށް ރާއްޖޭގެ ރަށްތައް ގިރަމުންދޭ

އާއިޝަތު ޝިއުރާ
@schewra

ކ. މާލެ 27 ޖެނުއަރީ 2020 | ހޯމަ 16:14 20,110

ރ ފައިނަށް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ރަށްގިރުމުގެ މައްސަލަ ދިމާވެފައި - ފައިނު

މި އިރުވައިގައި ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ގިރާކަމަށާއި، އެކަން ބަލާ ފިޔަވަޅު އަޅުއްވާނެކަމަށް އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓަރ ޑރ. ހުސައިން ރަޝީދު ހަސަން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ބ. ދަރަވަންދޫގެ ރަށްގިރުމާއި ގުޅޭގޮތުން މީޑިޔާގައި ޖަހާފައިވާ ސުރުޚީއެއްގެ ސްކްރީން ޝޮޓާއެކު މީހަކު މިނިސްޓަރ ޓެގްކޮށް ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓެއްގައި ވަނީ ކްލައިމެޓް ޑިޒާސްޓަރ އޭ ކިޔަ ކިޔާ އިވްނިންގް ކެފޭ އިން ބިރިޔާނީ ކާން އިނަކަސް ކަމަކުނުދާނެ ކަމަށެވެ. މިވާގޮތް ބަލާ މިކަމާ އުޅޭނީ ކޮށްދުވަހަކުންތޯ އެމީހާ ވަނީ ސުވާލުކޮށްފައެވެ.

އެސުވާލަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން މިނިސްޓަރ ކުރެއްވި ޓްވީޓްގައި ވިދާޅުވީ މިހާރު އުޅުއްވަނީ ހއ، ހދ، ށ އަދި ނ އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ ގިރާ ޞަރަޙައްދުތައް ބެލުމުގެ ދަތުރެއްގައި ކަމަށެވެ. އަދި ރ އާއި ބ އަތޮޅަށްވެސް ވަޑައިގަންނަވާނެކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި ޓްވީޓްގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ އިވްނިންގ ކެފޭއިން ދުވަހަކުވެސް ބިރިޔާނީ ފަރިއްނުކުޅައްވާ ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވި އެވެ.

ކޮންމެ އަހަރެއްގެވެސް އިރުވައި މޫސުމާއި ދިމާކޮށް ރާއްޖޭގެ ރަށްތައް ގިރަމުންދެއެވެ. ނަމަވެސް މިއަހަރު މިމައްސަލަ އާދަޔާ ޚިލާފަށް ދިމާވަމުންދާކަން ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފަ އެވެ. އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ސޯޝަލް މީޑިޔާގައި ޢާންމުންނާއި އެ ރަށްރަށުގެ މީހުންވެސް އަންނަނީ ފާޅުކުރަމުންނެވެ. އަދި މީގެތެރެއިން ބައެއް ރަށްރަށުގެ ގިރާ ޞަރަޙައްދުތައް ބެލުމަށް އީޕީއޭ އާއި އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީގެ ޓީމުތަކުން ގޮސްފައިވެސްވެއެވެ.

އެގޮތުން ރ ފައިނުގެ، ގިރާ ޞަރަޙައްދު ބެލުމަށް މިނިސްޓްރީގެ ޓީމެއް އެރަށަށް ގޮސްފައިވެއެވެ. ރ އަތޮޅާއި ބ އަތޮޅުގެ ރަށްތަކަށް ރަށްގިރުމުގެ މައްސަލަތައް އާދަޔާ ޚިލާފަށް ދިމާވެގެން އެވާހަކަ ރައްޔިތުން އަންނަނީ ދައްކަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް