ބުރާސްފަތި 27 ފެބުރުއަރީ 2020
ފުރަބަދުރުވަ 1
1441 ރަޖަބު 04
ފަތިސް 05:05
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:37
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34
ރާއްޖެ - ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މައްސަލަ

ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މައްސަލަ: ދަންޖެއްސުމަށް ބާރުއެޅުމަށް، މަޖިލީހުގެ ކުއްލި ޖަލްސާއަކަށް ޖާބިރު ގޮވާލައްވައިފި

  • ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ ފަރާތްތައް "ރައްޔިތުންގެ ކުރިމަތީގައި ދަންޖައްސާ މެރުން" ކަމުގައި ހެދުމަށް ބޭނުންވޭ
  • ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ އަނިޔާދޭ މައްސަލަތައް ހުށަހެޅޭލެއް އިތުރު
  • އެކަން ހައްލުކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅުތަކެއް މިހާތަނަށް އެޅިފައެއް ނެތް

މުހައްމަދު ފަޒީން
IamFazeen

ކ. މާލެ 21 ޖެނުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 14:38 2,218

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު - ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ ފަރާތްތަކަށް ދޭ ޢަދަބެއްގެ ގޮތުގައި އެފަދަ މީހުން ދަންޖެއްސުމަށް ގޮވާލާ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޚާއްޞަ ޖަލްސާއެއް ބާއްވައި ދެއްވުމަށް ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުﷲ ޖާބިރު އެދިވަޑައިގަންނަވައިފި އެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް، ޑީއާރްޕީގެ ލީޑަރު އަދި މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިޔާ، ޖާބިރު ފޮނުއްވި ސިޓީގައި ވަނީ، ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ ފަރާތްތަކަށް ދޭ ޢަދަބެއްގެ ގޮތުގައި "ރައްޔިތުންގެ ކުރިމަތީގައި ދަންޖެއްސުމަށް" ކަނޑައަޅާ، ކަމާބެހޭ ޤާނޫނުތައް އިޞްލާޙު ކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައި ދެއްވުން އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ.

ޖާބިރު ފޮނުއްވާފައިވާ އެސިޓީގައި ވިދާޅުވެފައި ވަނީ، ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ސައްތައިން ސައްތަ މުސްލިމް ޤައުމެއްކަމަށާއި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަކީ އިސްލާމްދީނުގައި އަންގަވާފައިވާ ރިވެތި އަޚުލާޤު ހިފަހައްޓަންޖެހޭ ބަޔަކަށްވާން އެބަޖެހޭ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރާ މައްސަލަތައް އިންތިހާއަށް އިތުރުވެފައިވާއިރު، ޝަރީޢަތުން ގިނަ ފަހަރު އެފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ކުށް ސާބިތު ނުވާކަމަށް ނިންމާ، ނުވަތަ ކުށް ސާބިތުވިޔަސް، ކުޑަ ދުވަސްކޮޅަކު ޖަލުގައި އުޅެފައި އަނެއްކާ އެނބުރި މުޖުތަމަޢުގައި އެޅެމުންދާކަމީ ދެބަސްވެވެން ނެތް ހަޤީޤަތެއް ކަމަށެވެ.

ޖާބިރު ވިދާޅުވީ، ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރާ މައްސަލަތައް ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި، މިހިނދުން މިހިނދަށް ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށާއި ދިވެހި ދައުލަތުގެ މައްޗަށާއި އަދި ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ އެންމެހާ އިދާރާތަކުގެ މައްޗަށް ހަރުއަޑުން (އަސަރާއެކު) ގޮވާލައްވާ ކަމަށެވެ.

ޖާބިރު ވިދާޅުވީ، ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރާ މައްސަލަތައް ހުއްޓުވެން އޮތީ، ޤާނޫނުއަސާސީއަށާއި އަދި މިހާރު ހެދިފައިވާ ޤާނޫނުތައް ބަދަލުކޮށްގެން ކަމަށް ވީނަމަވެސް، އެކަން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރުން މިހާރަށް ފައްޓަވައި، ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ އަނިޔާކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށް ކަނޑައަޅާ ޢަދަބަކީ "ރައްޔިތުންގެ ކުރިމަތީގައި ދަންޖައްސާ މެރުން" ކަމުގައި ހެދުމަށް ބޭނުންވާތީ، މިކަން މިގޮތަށް ކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެންމެހާ މެންބަރުން ތާޢީދުކޮށްދެއްވުމަށް އެބޭފުޅުން އަރިހުން އާދޭހާއެކު އެދޭ ކަމަށެވެ. އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ނިންމަންޖެހޭ އެންމެހާ ކަންކަން ނިންމުމަށް މިހިނދުން މިހިނދަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޙާއްޞަ ޖަލްސާއެއް ބާއްވަވައި ދެއްވުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްއަށް ދަންނަވާ ކަމަށްވެސް ޖާބިރުގެ އެސީޓިގައި ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް