ހޮނިހިރު 25 ޖެނުއަރީ 2020
7 ހުވަން
1441 ޖުމާދަލްއޫލާ 30
ފަތިސް 05:04
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:22
އަސްރު 15:42
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:33
ރާއްޖެ - ރައީސް ސޯލިހު

ކުޅުދުއްފުށީ ޓަރޝަރީ ހޮސްޕިޓަލް ތަރައްގީކުރާނީ އާ އިމާރާތެއްގަ: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

  • ކުޅުދުއްފުށީގައި ނުނިމި ހުރި ފުލެޓްތައް ނިންމާ ވަރަށް އަވަހަށް ހަވާލުކުރާނަން
  • އިގްތިސާދީ ހަބެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީކުރުމަށް ނިންމާ އެ ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ދަނީ ކުރެވެމުން

ހުސެއިން މަޚްތޫމް
@makhuthoom

ކ. މާލެ 15 ޖެނުއަރީ 2020 | ބުދަ 22:56 2,589

ކުޅުދުއްފުށީ ޖަލްސާގައި ރައީސް ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ - ރާއްޖެއެމްވީ

ސަރުކާރުން ކުޅުދުއްފުށީގައި ތަރައްޤީ ކުރާ ޓަރޝަރީ ހޮސްޕިޓަލަށް އާ ޢިމާރާތެއް އަޅުއްވައިދެއްވާނެ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު އިޢުލާން ކުރައްވައިފިއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިކަން އިޢުލާން ކުރެއްވީ "އެޖެންޑާ 19 ރަށަށް: ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ" ގައި ބާއްވާ ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުންނެވެ. ރައީސް ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމުގެ ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ އަށް ގެންނަން ޖެހޭ ބައިވަރު ކަންކަން އެބަހުރި ކަމަށެވެ. އަދި ތިލަދުންމަތީގެ ތަރައްޤީއަށް ވެސް ކުރަންޖެހޭ ބައިވަރު ކަންކަން އެބަހުރި ކަމަށެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ ތިލަދުންމަތީގެ ތަރައްޤީއަށްޓަކައި ކުރާ މަސައްކަތުގައި މި ޞަރަޙައްދުގައި އިޤުތިޞާދީ މަރުކަޒެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީކުރުމަށް ނިންމާފައި އޮތީ ކުޅުދުއްފުށީގައި ކަމަށާއި، އެ ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެ ޞަރަޙައްދުގައި ޞަރަޙައްދީ ބަނދަރެއް ހެދިގެން ދާއިރު އެ ޞަރަޙައްދުގެ ޓަރޝަރީ ހޮސްޕިޓަލް އެންމެ ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ޚިދުމަތްތައް ލިބޭ ގޮތަށް ތަރައްޤީ ކުރައްވާނެކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

މިހާރު ހުރި ހޮސްޕިޓަލަކުން އެއްގޮތަކަށް ވެސް އެކަމެއް ނުވާނެ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެކަން އިނގޭ. އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ވިސްނުމަކީ މިރަށުގައި އަލުން ހޮސްޕިޓަލެއް އަޅާ ތިބޭފުޅުން ބޭނުންވާ ހިދުމަތްތައް އެތަނުން ލިބޭގޮތަށް ބަދަލުކުރުން. މި ހޮސްޕިޓަލް ވެގެންދާނީ ހަމައެކަނި މިރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ހިދުމަތްދޭ ތަނަކަށް ނޫން. ތިލަދުންމައްޗާ މި ހިސާބުގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް އެތަނުގެ އެހީއާއި ހިދުމަތްތައް ލިބޭގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕްލޭން އެބައޮތް. ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމަކުން ރާއްޖެ ތަރައްގީކުރެވޭ އިރުގައި ދަތުރުފަތުރަކީ މީގެ އެއްމެ ބޮޑު ދައުރު އަދާކުރާނެ ނިޒާމް. ދަތުރު ފަތުރުގެ ނިޒާމް ތަރައްގީކުރުމަށްޓަކައި އަޅުގަނޑުމެން އެ ނިޒާމް ފަށާނީ މި ތިލަދުންމަތިން. އެކަމަށްޓަކައި މި އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ވާނީ 150 މިލިއަން ރުފިޔާ ހިމަނާފައި،

~ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު

ރައީސް ވިދާޅުވީ ކުޅުދުއްފުށީގައި ބޯހިޔާވަހިކަމުގައި އެތައް މައްސަލަތައް އެބަހުރި ކަމަށެވެ. އަދި މީގެ ކުރިން ހަދަން ފަށާ ނުނިމި ހުރި ހައުސިން ޔުނިޓުތަކާއި އަދި ހަދަން ބުނެ ނުހަދާ ހުރި ހައުސިން ޔުނިޓްތައް އެބަހުރި ކަމަށާއި، ރަށުގެ މަގުތައް ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތަރައްޤީކުރަންޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި މިއަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި މަގުތައް ހެދުމަށް ނިންމާ ބަޖެޓު ކުރެވިފައިވާނެކަން ހާމަކުރައްވަމުން ރައީސް ވިދާޅުވީ ހައުސިން ޔުނިޓުތައް ނިންމާ ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ރައްޔިތުންނާ ޙަވާލުކުރުމަށް ލަހެއް ނުވެ ފެށިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް