އަންގާރަ 11 އޯގަސްޓު 2020
01 މާ
1441 ޒުލްޙައްޖު 21
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:31
އިރުއޮއްސޭ 18:21
އިޝާ 19:35
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު

ކައުންސިލް އިންތިހާބަށް ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް މި ފަހަރު 300 ސުވާލާއި ޖަވާބު ހިމެނޭ ލީފްލެޓެއް ބަހާނެ

  • ލީފްލެޓްތައް ބަހާނީ ކޮންމެ ރަށެއްގައި ހުންނަ ފޯކަލްޕޮއިންޓު މެދުވެރިކޮށް
  • ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުގައި ވެސް ބެހުމަށް ފެންނަ ކަމަށް ވިދާޅުވި
  • މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާއި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގޭނެ

ކ. މާލެ | 15 ޖެނުއަރީ 2020 | ބުދަ 13:36 | 2,279

އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަހުމަދު ޝަރީފް - ޝުއައިބް މުހައްމަދު އިގްބާލް

އަންނަ އޭޕްރިލް މަހުގެ 4 ވަނަ ދުވަހު އޮންނަ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބަށް އާއްމުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް އާމުންގެ ހިތްތަކުގައި އުފެދިދާނެ 300 އެއްހާ ސުވާލާއި ޖަވާބު ހިމެނޭ ލީފްލެޓެއް ތައްޔާރުކޮށް، ބެހުމަށް ރާވާފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަހުމަދު ޝަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިހާބު 2020ގެ ގައުމީ ލަފާދެ ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމުގައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުމާއި ގުޅިގެން ވާހަކަދައްކަވަމުން ޝަރީފް ވިދާޅުވީ އިންތިހާބާއި ގުޅިގެން 300 އެއްހާ ސުވާލާއި ޖަވާބު ހިމެނޭ ގޮތަށް ލީފްލެޓެއް ތައްޔާރު ކުރުމަށްފަހު ކޮންމެ ރަށެއްގައި ހުންނަ ފޯކަލް ޕޮއިންޓު މެދުވެރިކޮށް ގޭގެއަށް ބަހާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ލީފްލެޓުތައް ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާތަކަށާއި އެ އޮފީސްތަކުން ޚިދުމަތް ހޯދަން އަންނަ ފަރާތްތަކަށްވެސް ބެހުމަށް ފެންނަކަމަށެވެ. ޝަރީފް ވިދާޅުވީ މި ލީފްލެޓުތައް ތައްޔާރު ކުރާއިރު މައުލޫމާތުގެ ފުށުއެރުންތަކަށް ސަމާލުކަންދޭނެ ކަމަށެވެ.

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބާއި ގުޅިގެން 300 ވަރަކަސް ސުވާލު، އާމުން ކޮށްފާނެ ކަހަލަ 300 ވަރަކަށް ސުވާލާއި އެ ސުވާލުތަކުގެ ޖަވާބާއި. އެކަހަލަ ލީފްލެޓެއް ހަދާފައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮންމެ ރަށެއްގައި މިހާރު ހުންނާނެ ފޯކަލް ޕޮއިންޓެއް. އެ ފޯކަލް ޕޮއިންޓު ލައްވާ ގޭގެއަށް ބަހާލަނީ. އަދި ހޮޅުއަށިތަކަށާއި ގޭގެއަށް ބަހާލަނީ

~ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަހުމަދު ޝަރީފް

މީގެއިތުރުން ޝަރީފް ވިދާޅުވީ މާލޭގައި އެކި ފަރާތްތަކަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުމަށްވެސް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށާއި މީޑިއާގެ އިތުރުން މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ އިސްވެރިންނާއި ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކުގެ އިސްވެރިންނަށް ވެސް ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް ރާވާފައިވާ ކަމަށް ޝަރީފް ވިިދާޅުވިއެވެ.

ޝަރީފް ވިދާޅުވީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންގެ އިތުރުން އެ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް މާލެ އާދެވޭ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވެސް ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ހިލޭ ސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމިއްޔާތަކަށްވެސް ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.