ހުކުރު 05 ޖޫން 2020
03 މިއަހެލި
1441 ޝައްވާލް 13
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:31
އިރުއޮއްސޭ 18:17
އިޝާ 19:35
އެޖެންޑާ 19 ރަށަށް

"ލޯބި ލިބޭނީ ލޯބި ދިނީމަ، ހިފެހެއްޓީމަ އަންނާނީ ރުޅި"

  • ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ތަރައްގީ ގުޅިފައި އޮތީ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމާއި ކަމަށް
  • ތަރައްގީގެ ތަބީއީ ސިފައަކީ ހެދިފޯދުން ކަމަށް ވިދާޅުވި
  • ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ކޮންމެ ދަތުރެއްގައިވެސް ދޮރުން ދޮރަށް ހިނގަނީ ވަޒީފާ ނެތް މީހާ ހޯދުމުގެ ބޭނުމުގައި

ކ. މާލެ | 14 ޖެނުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 10:33 | 25,458

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ހަނިމާދޫގައި ވާހަކަދައްކަވަނީ - ޔޫސުފް ސޮފްވާން ރަޝީދު

ބާރުތައް މަރުކަޒުކޮށްގެން ގައުމެއް ތަރައްގީއެއް ނުވާނެ ކަމަށާއި ގައުމެއް ތަރައްގީވާނީ ބާރުތައް ދޫކޮށްގެން ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ސަރުކާރު ހިންގާ ކޯލިޝަންގެ މައި ޕާޓީ, އެމްޑީޕީގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ކެމްޕެއިނަށް އެމްޑީޕީން ތިލަދުންމައްޗަށް ކުރާ ދަތުރުގައި، ހދ.ހަނިމާދޫގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ މުޅި ރާއްޖޭގެ ތަރައްގީއާ ގުޅިފައިއޮތީ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމާއި ކަމަށެވެ. ބާރުތައް މަރުކަޒު ކޮށްގެން ތަރައްގީއެއް ނާންނާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ތަރައްގީގެ ހަމަޔަކީ އަދި ތަރައްގީގެ ތަބީއީ ސިފައަކީ ހެދިފޯދުން ކަމަށެވެ. އަދި ހެދިފޯދޭނީ ދޫކޮށްގެން ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި އެވެ.

މި ރަށްރަށުގެ ތަރައްގީ ގުޅިފައި އޮތީ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމާ، މުޅި ރާއްޖޭގެ ތަރައްގީ ގުޅިފައި އޮތީ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމާ. ގައުމެއް ތަރައްގީ ވިޔަ އެއް ނުދާނެ އޮބަހައްޓާއިގެނެއް. ބާރުތައް މަރުކަޒު ކޮށްގެން. މާލޭގައި ހިފަހައްޓައިގެނެއް ގައުމެއް ތަރައްގީއެއް ނުވާނެ. ތަރައްގީގެ ހަމަޔަކީ ތަރައްގީގެ އުސޫލަކީ، ތަރައްގީގެ ތޮބީއީ ސިފައަކީ ހެދިފޯދުން. ދޫކޮށްލީމާ ހެދިފޯދޭނީ. އެއީ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ އަބަދުވެސް ގަބޫލު ކުރާ ކަމެއް. ލޯބި ލިބޭނީ ލޯބި ދިނީމަ. ހިފެހެއްޓީމަ އަންނާނީ ރުޅި. ދޫކުރީމާ އިންސާނާގެ މުޅި ވަރު އެ މުޖްތަމައު އަކަށް ފެނިގެންދޭ. އޭނާ ބިނާ ކުރާ މިންވަރާއި އޭނާ އުފައްދާ މިންވަރާއި އޭނާގެ މުޅި ހަޔާތް، އޭނާ ކުރިއަށް ދާގޮތް ބަޔާން ކުރަނީ އެ މުޖްތަމައު، އެ ގައުމު ބިނާ ވެގެންދާނެ ގޮތަށް.

މީގެއިތުރުން އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ ކޮންމެ ދަތުރެއްގައިވެސް ދޮރުން ދޮރަށް ހިނގަނީ ވަޒީފާ ނެތް މީހާ ހޯދުމުގެ ބޭނުމުގައި ކަމަށެވެ. އަދި މި ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ވާނެ ވައުދަކީ އެމީހާއަށް ލުއި ފަސޭހަތަކެއް ހޯދައި ދިނުން ކަމަށެވެ.

އަޅުގަނޑުމެން މިރަށަށް އައިސް މި ރަށުގައި ތިބި ވަޒީފާ ނެތް މީހުން ހޯދަން. އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިނގޭ ކޮންމެ ރަށެއްގައި ވަޒީފާގައި އުޅޭ އަދަދު. އަޅުގަނޑުމެމްނަށް އިނގޭ ކޮންމެ ރަށެއްގައި ވެސް ވަޒީފާގެ އުމުރުގައި ތިބި މީހުންގެ އަދަދު. އެހެންވީމާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިނގޭ ވަޒީފާ ނެތް މީހުންނަކީ ކޮބާކަން. ދޮރުން ދޮރަށް ހިނގަނީ އެމީހާ ހޯދަން. އަޅުގަނޑުމެން މިއަންނަނީ އެމީހާ ހޯދައިގެން. އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެމީހާ އިނގޭ. އޭނާގެ އާއިލާވެސް އިނގޭ. އޭނާގެ މުޅި ހަޔާތް އަޅުގަނޑުމެން ދަންނަން. އަޅުގަނޑުމެން މި އިންތިހާބުގައި ވައުދުވާނީ އޭނާގެ ހަޔާތައް ލުޔެއް ގެނައުމަށް.

2020 ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލްތަކަށް ލިބޭ ބަޖެޓު ބޮޑުކަން ފާހަގަކުރައްވާ ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ މީގެ ކުރީގައި ރަށެއްގެ ކައުންސިލަށް ލިބުނު އެއްޗެއްގެ ހަ ގުނަ އިތުރަށް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އޭގެ ބޭނުމަކީ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ތަނަވަސް މުސްތަގުބަލެއް ހޯދައިދީ، އަމިއްލަ ފައިމައްޗަށް ތެދުވެވޭނެ ގޮތްތަކަކާއި ސިޔާސަތުތަކެއް އެކުލަވާލުން ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.