އާދީއްތަ 09 އޯގަސްޓު 2020
12 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 19
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:32
އިރުއޮއްސޭ 18:22
އިޝާ 19:36
މަގޭ ރިޕޯޓް

އިދިކޮޅަށް ހީވަނީ ފުޅަށްބުޑުން ގޮސްފިއްޔާ ކެޔޮގަނޑު ކަނޑާލަފާނެހެން

  • އެމްޑީޕީން ވަނީ ދައުލަތުގެ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކުރާ ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފައި

ކ. މާލެ | 12 ޖެނުއަރީ 2020 | އާދީއްތަ 19:26 | 2,292

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދުވަސްވަރު ޕީޕީއެމުން ބޭއްވި ޖަލްސާއެއްގެ ތެރެއިން - ރައީސް އޮފީސް

ކުރިޔަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު ކައިރިވީހެން އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީން ދަނީ ރައްޔިތުންގެ ގުނބޯ ހައްދަން އެތަކެއް ކަމެއް ކުރަމުންނެވެ. ޖަލުގައި ހުންނެވި ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީނަށްޓަކައި އެމަނިކުފާނުގެ ނަންފުޅު ބޭނުުން ކުރައްވައިގެން ރައްޔިތުންނަށް ދަޅަ ދެއްކުމަށް އިދިކޮޅުން ދަނީ އެކި ގޮތްގޮތަކަށް އެކި ކަހަލަ ހުވަފެންތައް ދައްކަމުން ހެން ހީވާ ކަހަލައެވެ. ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުންނަށް ވެސް ގިނަ ފަހަރު ވާނުވާ ނޭގެ ހިސާބަށް އޮތީ ކަންތައް ގޮސްފައެވެ. ޔާމީނު މިނިވަން ކުރުމަށް ބައިނަލްއަޤުވާމީ ވަކީލުންގެ ޓީމެއް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށްބުނެ މޮޅެތި ''ސްޓަންޓް'' ޖެއްސެވުމުގައި ބައެއް ބޭބޭފުޅުން އުޅުއްވަނީ ވަރަށް ބުރަކޮށްނެވެ.

އަދި މިވަަރަކުން ފުއްދާލީކީއެއް ނޫނެވެ. އިންތިޚާބުން ބަލިވެދާނެ ކަމުގެ ބިރު، އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުގެ ތެރޭގައި އުޅޭހެން ހީވާން ފަށައިފިއެވެ. އިދިކޮޅަށް ވޯޓު ނުދީފިއްޔާ މި ރާއްޖެ ނޯންނާނެ ކަމަށްވެސް މި ބޭފުޅުން ދަނީ އަޑުގެ ނެތްތަނަށް ގޮވަމުންނެވެ. މިހާރު އަނެއްކާ މާމޮޅު ވާހަކަތަކެއް ތިލަކޮށްލައްވައިގެން އުޅޭތަން ފެނޭއެވެ. އެއީ ވެރިކަންކުރާ މައި ޕާޓީ، އެމްޑީޕީން ދައުލަތުގެ ވަޞީލަތްތައް ބޭނުންކުރާ ވާހަކައެެވެ.

އެކަމަކު އެމްޑީޕީން ވަނީ އެވާހަކަތައް ދޮގުކޮށްފައެވެ. މިގައި އެންމެ ހެއްވާ ތަންކޮޅަކީ ޔާމީނުގެ ވެރިކަމުގައި ޕީޕީއެމްގެ ޙަރަކާތްތަކަށް ދައުލަތުގެ ވަޞީލަތްތައް ބޭނުންކުރިކަން އެހާ އަވަހަށް ހަނދާން ނެތުނީމައެވެ. އަދި އެކަން ކުރެއްވި ބޭފުޅުން މިހާރު އެ ވާހަކަ ދައްކަން ކެރޭކަންވެސް ފެނިފައި އަޖައިބުވެ އަންތަރީސްވެއެވެ. މިއީ ތުންތުންމަތިން ދެކެވޭ ވާހަކަތަކެއް ނޫނެވެ. މިއީ އެންމެންނަށްވެސް އެނގޭ ބޮޑު ސިއްރެކެވެ. އޮޑިޓް ރިޕޯޓުތައް ހާވާލީމަ މިކަން މާ ބޮޑަށް ސާފުވެއެވެ.

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ޔާމީނަށް ސައްސައްތައިން ތާޢީދު އޮތް ކަމަށް ހުވަފެން ދެއްކީ ހުޅުމާލެ އަކީ ބޮޑު ހެއްކެކެވެ. އެ ރަށުގައި ޕީޕީއެމުން ޖެހިހާ ސަކަރާތެއް ޖަހަން ބޭނުންކުރީ އެޗްޑީސީ އެވެ. އެތަނުގައި ހަދާފައި ހުރި ރައީސް ޔާމީނުގެ ކެމްޕެއިން އޮފީހުގެ ސެޓްއަޕްއިން ފެށިގެން ތަނަށް ހޯދިއްޔާ ހޯދިހާ ފޮތް ފަންސޫރެއްވެސް ހޯދީ އެޗްޑީސީގެ ބަޖެޓުން ކަމަށްވެއެވެ. ނުވިތާކަށް ހުޅުމާލެގައި ޖަހާފައި ހުރި ރައީސް ޔާމީނުގެ ފޮޓޮއެއް ވިޔަސް، ބިލް ބޯޑެއް ވިޔަސް މިހެން ގޮސް ދެމި ބެނަރ އެއްވެސް ދެމީ އެޗްޑީސީގެ ޚަރަދުގައެވެ.

ކެމްޕޭނަށް ގަނެފައިވާ ސަމުސާ އިން ފެށިގެން ކެއުމަށްވެސް ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ އެޗްޑީސީގެ ޚަރަދުގައި ކަމަށް އޭރުވެސް މީހުން ކިޔައި އުޅެއެވެ. ކެމްޕޭނު ދުވަސްވަރު އެޗްޑީސީގެ މުވައްޒަފުން ''ހެދީ ބޭނުން އެއްޗެއް'' ކެވެ. ކެމްޕޭނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން އެތަނަށް މުވައްޒަފުން ވެއްދި ޢަދަދުވެސް ބުނާކަށް ނޭނގޭއެވެ. ދައުލަތުގެ ވަޞީލަތްތައް ބޭނުންކުރީ އޭރު ތިބި މީހުން ހިތަށް އެރި ގޮތަކަށެވެ. އެމްޕީއެލް، މިފްކޯ، އެސްޓީއޯ، ކުއްޑޫ، މި ހައްތާވެސް ޔާމީންގެ ކެމްޕޭނަށް ޚަރަދުކުރި ތަންތަން ކަމަށް ޚުދު އެ ތަނުގެ މުވައްޒަފުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ޔާމީނުގެ އަނބިކަނބަލުން މެޑަމް ފާތުން ހިންގި ޚިތާނީ ކޭމްޕަށް އެނދު ޖަހާއި ދިނުމާއި، ތާޢީދު އޮތް މިންވަރު ދެއްކުމަށް ރަށްރަށުގައި ބޭއްވި ސައިކަލު ބުރާއި، ކާރު ބުރުތަކާކީ ދައުލަތުގެ ވަޞީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ހިންގީ ކެމްޕޭނުތަކެވެ. މުވައްޒަފުން ލައްވާ ކެމްޕޭނު ކުޅިވަރުން ގޮސް އެ މުވައްޒަފުންނަށްވެސް އެމީހުން ކުރަން ޖެހެނީ ކޮންކަމެއް ނޭގެ ހިސާބަށް ކަންތައް ދިޔައެވެ.

ފެނާކަ ފަދަ މުއައްސަސާތައް އެއްކޮށް ކިލަނބު ކޮށްލާފައިވަނީ އެ ތަންތަނުގައި ސިޔާސީ ސަކަރާތް ޖަހައިގެންނެވެ. މި ހުރިހާ ކުންފުނިތަކުގެ މައްސަލަތައް އޭސީސީ އަށް ފޮނުވުނު ޢަދަދެއް ނޭނގޭހާ ގިނައެވެ. މިއީ ދަޢުލަތުގެ ވަޞީލަތްތަކެއް ނޫންތޯއެވެ؟ އެއީ ތިބޭފުޅުންގެ އަމިއްލަ ހަރު މުދާތޯ؟ މި ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ހިންގީ ތި ބޭފުޅުންގެ ވެރިކަމުގައެވެ. ޖަހާނެ ސަކަރާތެއް ޖަހާ، ހަދާނެހާ އެއްޗެއް ހަދާފައި މިއަދު ޕޯޑިއަމްގައި ދައުލަތުގެ ވަޞީލަތްތައް ބޭނުުންކުރާ ކަމަށް ބަޔަކަށް ތުހުމަތު ކުރަމުންދާއިރު، އެއް ފަހަރުވެސް ޔާމީނުގެ ސަރުކާރުގައި ކަންތައް ކުރިގޮތް މަތިން ހަނދާން އާ ކޮށްލިންތޯއެވެ.

މިއީ ހަމަ ތިބޭފުޅުންގެ ވެރިކަމުގައި ތިބޭފުޅުން އިސްވެ ތިއްބަވައިގެން ކުރެއްވި ކަންތައްތަކެެވެ. ދައުލަތުގެ ވަޞީލަތްތަައް ބޭނުންކުރި ކޮން ބައެއްކަން ރައްޔިިތުންނަށް ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނގޭއެވެ. ދައުލަތުގެ ވަޞީލަތްތައް ބޭނުން ކުރަންހޭ އަޅުގަނޑު އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ގާތު އެހުމުން ދެންނެވީ ހަމަ ހެޔޮކޮށެވެ. ''ހަސަނަށް ހީވާނީ ފުޅައް ބުޑުން ގޮސްފިއްޔާ ކެޔޮގަނޑު ކަނޑާލާނެހެން''މިހެންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.