އާދީއްތަ 09 އޯގަސްޓު 2020
12 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 19
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:32
އިރުއޮއްސޭ 18:22
އިޝާ 19:36
އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ

ވިޔަފާރި ހިންގުމަށް މިހާރު މަހު ފީ އަދި ޓްްރޭޑް ޕަރމިޓެއް ބޭނުމެއް ނުވާނެ: މިނިސްޓްރީ

  • މިނިސްޓްރީން އިތުރު ހުއްދައެއް ނުހޯދައި ވިޔަފާރި ފެށޭނެ
  • ކުރިން ވިޔަފާރި ތަކުގެ މަހުފީ ގޮތުގައި މަހަކު 200 ރުފިޔާ ނަގާ
  • އަތޮޅު ތެރޭގައި ނަމަ 50 ރުފިޔާ ޓްރޭޑް ފީގެ ގޮތުގައި ކުރިން ނަގާ

ކ. މާލެ | 5 ޖެނުއަރީ 2020 | އާދީއްތަ 22:38 | 32,552

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވޮލޮޕްމަންޓް - ރާއްޖެއެމްވީ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވޮލޮޕްމަންޓުގެ ދަށުން ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށްފަހު ވިޔަފާރި ހިންގުމަށް ކުރިން ބޭނުންވާ ޓްރޭޑް ފީއާއި ޓްރޭޑް ޕަރމިޓް (ވިޔަފާރި ހުއްދަ) ބޭނުން ނުވާނެ ކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.

ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު އިސްލާޙަށް އަމަލުކުރަން ފަށާފައިވާއިރު، އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން އާދިއްތަ ދުވަހު މިނިސްޓްރީން ނެރުނު އިއުލާނެއްގައި ބުނީ، އެ އިސްލާހަށް އަމަލު ކުރަން ފެށުމާއެކު މިނިސްޓްރީން ކުރިން ދޫކުރަމުން އައި އިމްޕޯޓް މުދަލުގެ ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ހުއްދައާއި، ސައިހޮޓާ ހިންގުމުގެ ހުއްދައާއި، ރެސްޓޯރަންޓް ހިންގުމުގެ ހުއްދަ އަދި ކެންޓީން ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ނެގުމަކާއިނުލައި ވިޔަފާރި ހިންގޭނެ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރިއާއި، ކުންފުންޏާއި، ޕާރޓްނަރޝިޕް އަދި ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށްފަހު މިނިސްޓްރީން އިތުރު ހުއްދައެއް ނުހޯދައި ވިޔަފާރި ފެށޭނެ ކަމަށް މިނިސްޓްރީގެ އިއުލާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އަދި އެ ހުއްދަތަކުގެ ދަށުން މަހު ފީ ބަލައިގަތުން މިނިސްޓްރީންނާއި ސިޓީ ކައުންސިލްތަކުންނާއި، ރަށު ކައުންސިލް ތަކުންނާއި އަދި މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިޔު އޮތޯރިޓީން ހުއްޓާލާފައިވާކަންވެސް މިނިސްޓްރީން ވަނީ އިއުލާނު ކޮށްފައެވެ.

ވިޔަފާރިތައް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ މަހުފީ ނެގުން މިނިސްޓްރީން ހުއްޓާލާފައިވާއިރު، ކުރިން ވިޔަފާރި ތަކުގެ މަހުފީ ގޮތުގައި މަހަކު 200 ރުފިޔާ އެ ވިިޔަފާރިތަކުން ދައްކަން ޖެހެއެވެ. އަދި އަތޮޅު ތެރޭގައި ނަމަ 50 ރުފިޔާ ޓްރޭޑް ފީގެ ގޮތުގައި ރަށު ކައުންސިލަށް ދައްކަން ޖެހެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.