އާދީއްތަ 27 ސެޕްޓެންބަރ 2020
07 އަތަ
1442 ސަފަރު 09
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:02
އިޝާ 19:13
ނަދީމްގެ މަރު

ނަދީމްގެ މަރު: ދައުވާލިބޭ 4 މީހުންވެސް ދައުވާއަށް އިންކާރުކޮށްފި، ހެކި ހުށައަޅަން 10 ދުވަސް!

  • ނަދީމްއަށް ހަމަލާދިނީ 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހު
  • މަފާޒްގެ މައްޗަށް ދައުވާ ސާބިތުވެއްޖެ ނަމަ އޭނާއަށް އަންނާނީ މަރުގެ އަދަބު
  • ދެން އަޑުއެހުމެއް އޮންނާނީ ކޯޓުގެ ރިސެސްއަށް ފަހު

ކ. މާލެ | 9 ޑިސެންބަރ 2019 | ހޯމަ 15:34 | 17,188

ހއ. ތަކަންދޫ، އިބްރާހިމީ ހިޔާ، ނަދީމު އަބްދުއްރަހީމް (ނަޑޭ) - ފޭސްބުކް

ހއ. ތަކަންދޫ، އިބްރާހިމީ ހިޔާ، ނަދީމު އަބްދުއްރަހީމް (ނަޑޭ) 23، އަށް ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ މަރާލާފައިވާ މައްސަލާގައި ދައުލަތުން ދައުވާ އުފުލާފައިވާ ހަތަރު މީހުންވެސް ދައުވާއަށް އިންކާރުކޮށްފިއެވެ.

2017 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހުގެ އިރުއޮއްސުނު ވަގުތު ލޮނުޒިޔާރަތް މަގުގައި ހުންނަ ޓާމިނަލް ކެފޭތެރޭގައި ނަދީމް އިންދައި މޫނު ނިވާކޮށްގެން ތިބި ބަޔަކު ވަދެ ވަޅިން ހަމަލާ ދިނުމުގެ ސަބަބުން ލިބުނު އަނިޔާތަކަށް ފަރުވާދެމުން ދަނިކޮށް އޭގެ ދެ ދުވަސް ފަހުން ނަދީމް ނިޔާ ވެފައިވާއިރު، ހޯމަ ދުވަހު ވަނީ މި މައްސަލައިގެ ދައުވާ އިއްވައި، ހެކި ހުށައެޅުމަށް ދިފާއަށް 10 ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދީފައެވެ. އެގޮތުން ނަދީމް މަރާލި މައްސަލާގައި ދައުލަތުން ދައުވާކުރަނީ ގ. ޝާރާޒް މުހައްމަދު މަފާޒާއި ލ. ގަން ވިދާތަރި، އަލީ ނިފާޒާއި ރ. އިންނަމާދޫ ސަމަންތާ، ހުސައިން ޝާމީނާއި ގއ. ގެމަނަފުށީ ހަވާސް، މުހައްމަދު ކަރަމް ސުހައިލްގެ މައްޗަށެވެ.

އެ ހަތަރު މީހުން ވެސް ވަނީ ދައުވާއަށް އިންކާރުކޮށްފައެވެ.

ނަދީމް މަރާލި މައްސަލާގައި ދައުލަތުން ދައުވާ އުފުލާފައިވާ ހަތަރު މީހުންގެ ތެރެއިން މަފާޒްގެ މައްޗަށް ކުރަނީ ތޫނު އެއްޗެއް ބޭނުން ކޮށްގެން ގަސްދުގައި މީހަކު މެރުމުގެ ދައުވާ އެވެ. ދައުވާގައިވާ ގޮތުން މަފާޒަކީ ނަދީމަށް ހަމަލާދިން މީހާ އެވެ. މަފާޒް ފިޔަވައި ދައުވާ ލިބޭ ދެން ތިބި ތިން މީހުންގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ދައުވާ ކުރަނީ ތޫނު އެއްޗެއް ބޭނުން ކޮށްގެން ގަސްދުގައި މީހަކު މެރުމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ދައުވާ އެވެ. ދައުލަތުން ބުނީ އެ ތިން މީހުންނަކީ ސައިކަލުތަކުގައި އެތަނަށް ގޮސް، އެކަމުގައި ބައިވެރިވި މީހުން ކަމަށެވެ.

މަފާޒްއާއި ނިފާޒްގެ ފަރާތުން ފާހަގަކުރި ކަންކަން:

މި މައްސަލައިގައި ނަދީމް މެރުމުގެ ދައުވާކޮށްފައިވާ މަފާޒްއާއި އެކަމުގައި ބައިވެރިވިކަމުގެ ދައުވާކޮށްފައިވާ ނިފާޒްގެ ވަކީލު ވިދާޅުވީ، މަފާޒްގެ ފަރާތުން ކަނޑައެޅިގެން ދައުވާއަށް އިންކާރުކުރާ ކަަމަށާއި، މިކަމުގައި ބައިވެރިވި ކަމުގެ ދައުވާ އުފުލާފައިވާ އެހެން ފަރާތްތަކާއި ޚިލާފަށް ނިފާޒްގެ ބައިވެރިވުން އޮތީ ކިހިނެއްކަން ދައުވާގެ ސަބަބުގައި ސާފުވާން ނެތް ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން މި މައްސަލައިގައި ބައިވެރިވި ކަމުގެ ދައުވާލިބޭ އެހެން ފަރާތްތައް ބައިވެރިވިގޮތް ދައުވާގައި ބުނެފައިވީނަމަވެސް ނިފާޒްގެ މައްޗަށް ކުރި ދައުވާގެ ސަބަބުގައި ވަނީ " އޭނާ މަފާޒާއެކު ކެފޭއިން ނުކުމެގެން ގޮސްފައިވާތީއާއި، އަމަލު ހިންގުމުގައި ބައިވެރިވެފައިވާތީ" ކަމަށް ބުނެފައިވާއިރު، މަފާޒާއެކު ކެފޭއިން ނުކުތުން އެއީ ދައުވާކުރެވިދާނެ ސަބަބެއްތޯ ދިފާއުން ވަނީ ސުވާލު އުފައްދާފައެވެ. އަދި އަމަލު ހިންގުމުގައި ބައިވެރިވުމަށް އޭނާ ކުރީ ކޮން ކަމެއްކަން ދައުވާގެ ސަބަބުގައި ބަޔާން ކުރަންޖެހޭނެކަން ދިފާއީ ވަކީލު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އެކަމާގުޅޭގޮތުން ދައުލަތުން ބުނީ، މި މައްސަލައިގައި ކަން ހިނގާފައިވާގޮތަށް ބަލާއިރު، މަފާޒާއެކު އޭނާ އެތަނަށް ދިއުމާއި، މަފާޒާއެކު ކެފޭތެރެއަށް ވަނުމުގެ އިތުރުން މި މައްސަލައިގެ ސިއްރުހެކިންގެ ބަޔާނުން އޭނާގެ އަތުގައި ވަޅިއެއް އޮތްކަން އެނގިފައިވުމަކީ އޭނާ މި އަމަލުގައި ބައިވެރިވިކަމުގެ ދައުވާ ކުރެވިދާނެ އަސާސްތަކެއް ކަމަށް ދައުލަތުން ފާހާގަކުރިއެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ނަދީމް މެރުމުގެ ދައުވާކޮށްފައިވާ މަފާޒް

ކަރަމްއާއި ޝާމީންގެ ފަރާތުން ފާހަގަކުރި ކަންކަން:

މި މައްސަލައިގައި ކުށުގެ އަމަލު ހިންގުމުގައި ބައިވެރިވި ކަމުގެ ދައުވާ ކަރަމްގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވަނީ މި މައްސަލައިގައި ދައުވާލިބޭ މީހުންނާއެކު އޭނާވެސް ސައިކަލުގައި ގޮސްފައިވާތީއެވެ. އެގޮތުން ކަރަމްގެ ވަކީލް ވިދާޅުވީ، އެވަގުތު ޓާރމިނަލް ކެފޭ ކައިރީގައި ސައިކަލުގައި އިނުން އެއީ ދައުވާކުރެވިދާނެ ސަބަބެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ދައުލަތުން ބުނީ، މި މައްސަލައިގައި ސައިކަލުތަކުގައި ދިޔަ މީހުންނާއެކު ކަރަމްވެސް އެތަނަށް ދިޔަ ކަމަށާއި، ވަކިން ސައިކަލެއްގައި އޭނާ ދިޔަ ނަމަވެސް މި މައްސަލައާއި ގުޅުންހުރި ސީސީޓީވީ ފުޓޭޖްތަކުންނާއި، ފުލުހުންގެ ތަޙުޤީޤަށް ކަރަމްއަކީވެސް މިކަމުގައި ބައިވެރިވި މީހެއްކަން އެނގިގެންދާ ކަމަށާއި، އެކަމާ ގުޅޭ ހެކިތައް ހުށައަޅުއްވާނެ ކަމަށެވެ.

އޭގެއިތުރުން، މި އަމަލުގައި ބައިވެރިވި ކަމުގެ ދައުވާލިބޭ ހުސައިން ޝާމީންގެ ވަކީލްވެސް ވިދާޅުވީ، އޭނާ ސާފުކޮށް ދައުވާއަށް އިންކާރު ކުރާ ކަމަށެވެ.

ހއ. ތަކަންދޫ، އިބްރާހިމީ ހިޔާ، ނަދީމު އަބްދުއްރަހީމް (ނަޑޭ)

މި މައްސަލައިގައި ދެފަރާތުން ފާޙަގަކުރި ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް މައްސަލަ ބައްލަވާ ގާޒީ ވަނީ ހެކި ހުށައެޅުމަށް 10 ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދީފައެވެ. އެގޮތުން ގާޒީ ވިދާޅުވީ، ކްރިމިނަލް ކޯޓު ރިސެސްއަށް ދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާތީ ދެން ޝަރީއަތް ތާވަލުކުރެވޭނީ ފެށޭ އަހަރު ތެރޭގައި ކަމަށެވެ.

މި މައްސަލައިގައި މަފާޒްގެ މައްޗަށް ދައުވާ ސާބިތުވެއްޖެ ނަމަ އޭނާއަށް އަންނާނީ މަރުގެ އަދަބެވެ. ނަމަވެސް މަފާޒްގެ މައްޗަށް އެ ދައުވާ ސާބިތުނުވެ، އެ ކުށުގެ އަމަލުން ފުރިހަމަވާ އެހެން ކުށެއް ސާބިތުވެއްޖެ ނަމަ 15 އަހަރާއި 25 އަހަރާ ދެމެދުގެ ޖަލު ހުކުމެއް މަފާޒަށް އަންނާނެ އެވެ. އޭގެ އިތުރުން، އެކަމުގައި ބައިވެރިވި މީހުންގެ މައްޗަށް އެ ދައުވާ ސާބިތުވެއްޖެ ނަމަ 15 އަހަރާއި 25 އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އަންނާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.