ބުދަ 05 އޯގަސްޓު 2020
08 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 15
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:34
އިރުއޮއްސޭ 18:22
އިޝާ 19:37
ޖޭސީސީ

ޖާހް ގެ ފިހާރާއެއް ހުޅުމާލޭގައި، އަތޮޅު ތެރެއަށް ވިޔަފާރި ފުޅާކުރަނީ

  • ގޭތެރެއަށް ބޭނުންވާ ގިނަ ސާމާނުތައް ލިބެން ހުންނާނެ
  • ނިއުއިޔާ ސޭލް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވޭ
  • ފިހާރަ ހުންނަނީ ދުވާ ޓްރެކް ސަރަހައްދުގައި

ކ. މާލެ | 9 ޑިސެންބަރ 2019 | ހޯމަ 07:50 | 6,545

ޖާހްގެ ހުޅުމާލެ ޝޯވރުމް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން - ރާއްޖެއެމްވީ

ރާއްޖޭގައި ފުޅާދާއިރާ އެއްގައި ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ ސާމާނުތައް ވިއްކާ ޖާހް ކުންފުނިން, ޖާހް ސިޓީ ސެންޓަރ (ޖޭސީސީ) ގެ ނަމުގައި ހުޅުމާލޭގައި ޝޯވ ރޫމެއް ހުޅުވައިފިއެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހުގެރޭ ހުޅުމާލޭގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ފިހާރަ ހުޅުއްވައިދެއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޢަލީ ނިޔާޒް(ނިޔާ) އެވެ.

އެ ޝޯވ ރޫމުން ތަށިމުއްޓާއި، ސެނިޓަރީ ވެއަރގެ އިތުރުން ކުލައާއި، ގޭތެރޭ ޒީނަތްތެރި ކުރުމުގެ ބެނުންވާ ރަގްސް، ވޯލް ޕޭޕަރ، ޕްލާންޓްސް ފަދަ ސާމާނު ލިބެން އެބަހުއްޓެވެ.

އަދި ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ބްރޭންޑެއް ކަމަށްވާ ހެފޭލް ބްރޭންޑުގެ ބަދިގެ ސާމާނުތައް ލިބެން ހުންނާނެ ކަމަށް ޖާހުން މަޢުލޫމާތުދެއެވެ. ހުޅުމާލޭ ދުވާ ޓްރެކް ކުރިމަތިން ލިންޗްޕިން ފިހާރައާ ޖެހިގެން ހުޅުވި އެ ފިހަރާ ގައި ހުންނަ ބްރޭންޑް ތަކަކީ، ލަންކާ ޓައިލްސް، ސަރްއޭޝިޔާ، ކޮކޯ، ވެޑޯ، ހަފޭލް، ޕަރްމޮގްލޭޒް، ސަޔރ ލެކް ފަދަ މަޝްހޫރު ބްރޭންޑް ތަކެވެ.

ޖާހް ޝޯ ރޫމް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ އާއްމުން ބައިވެރިވި. ފޮޓޯ: ޖާހް

ޖާހްގެ ޝޯވރޫމެއް ހުޅުމާލޭ ގައި ހުޅުވުމުގެ އެންމެ ބޮޑު މަޤްޞަދަކީ ހުޅުމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށާއި، ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާ ބޭފުޅުންނަށް ފަސޭހައިން ޖޭސީސީގެ ޕްރޮޑަކްޓްތައް ލިބޭނެ މަގު ތަނަވަސް ކޮށްދިނުންކަމުގަ ޖާހް އިން ބުނެއެވެ. އަދި ހުކުރު ދުވަސް ފިޔަވާ ކޮންމެ ދުވަހަކު ހެނދުނު ނުވަޔަކުން ރޭގަނޑު ދިހަ އަކަށް ފިހާރައިން ވިޔަފާރި ވިޔަފާރިއަށް ހުޅުވާފައި ހުންނާނެކަމަށްވެސް ޖާހްއިން ބުނެއެވެ.

ހުޅުމާލެ މެމްބަރު ނިޔާ، ޖާހް ޝޯރޫމް ބައްލަވައިލައްވަނީ ފޮޓޯ: ޖާހް

މާލޭ ޝޯރޫމާ އެއްގޮތަށް މި މަހުގެ 31 ގެ ނިޔަލަށް ''ހޭވޯލް 2020'' ގެ ނަމުގައި އަންނަ އަހަރާ ހަމަޔަށް އިޔަރ އެންޑް ޕްރޮމޯޝަން ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ޖާހް އިން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. ޖާހުން ބުނީ، އެމް ނައިން ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން 75 އިންސައްތަ އާއި ހަމަޔަށް ޑިސްކައުންޓް ލިބޭނެ ކަމަށާއި، އަދި "ސްޕެންޑް އެންޑް ވިން"ގެ ދަށުން ވިޔަފާރި ކޮށްގެން އަގުހުރި ހަދިޔާ ކޮންމެ ދުވަހަކު ދެމުން ދާނެ ކަމަށެވެ.

ޖާހްގެ ޗެއަރމަން ޖައުފަރު އީސާ އާދަމް (ޖައުސާ ޖައުފަރު) ވާހަކަ ދައްކަވަނީ. ފޮޓޯ: ޖާހް

އަލަށް ހުޅުވި ފިހާރާއާ ބެހޭ ގޮތުން ރާއްޖެ.އެމްވީ އަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވަމުން ޖާހްގެ ޗެއަރމަން ޖައުފަރު އީސާ އާދަމް (ޖައުސާ ޖައުފަރު) ވިދާޅުވީ، އެކުންފުނީގެ ހުރިހާވެސް ކާމިޔާބީ އެއް ގުޅިފައިވަނީ ކުންފުނީގެ ކަސްޓަމަރުންނާއި ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ ކަސްޓަމަރުން ދޭ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުންކަން ފާހަގަ ކުރައްވާ ޖައުފަރު ވިދާޅުވި، ޖާހްގެ ވިޔަފާރި އަތޮޅުތެރެއަށް ފުޅާ ކުރުމުގެ ގޮތުން ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ޝޯވރޫމެއް ހުޅުވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ޖައުސާ އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ނަމުގައި 1999 އުފެއްދި ޖައުސާ ކުންފުންޏަކީ ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތް ކުރާ ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތުގައި ވިޔަފާރި ފެށި ކުންފުންޏެވެ.

އެ ކުންފުނީގެ މަސައްކަތްތައް ފުޅާކޮށް 2018 ވަނަ އެ ކުންފުނީގެ ނަން ޖައުސާ އިން ޖާ އިންވެސްޓް މެންޓަށް ރީ ބްރޭންޑް ކުރިއެވެ. އެ ކުންފުންޏަކީ ރާއްޖޭގެ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ސިނާޢަތުގައި ނަން ހިނގާ މަޤުބޫލު ކުންފުންޏެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.