ބުރާސްފަތި 13 އޯގަސްޓު 2020
03 މާ
1441 ޒުލްޙައްޖު 23
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:30
އިރުއޮއްސޭ 18:21
އިޝާ 19:34
އާސްކްސްޕީކަރ

އައިޖީއެމްއެޗްގައި ތުއްތު ކުދިންތަކެއް ނިޔާވި މައްސަލަ ބަލައިދޭނަން: ރައީސް ނަޝީދު

  • ކަމެއް ހިނގާފަ އޮތް ސީދާ ގޮތް ހޯދެންދެން އެކަމެއް ބަލާނެކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވި
  • 'އާސްކް ސްޕީކަރ' ޕްރޮގުރާމުގައި އާންމު ރައްޔިތަކު ސުވާލުކޮށްފައިވަނީ އެމައްސަލަ ހުށަހަޅަންވީ ކޮންތާކަށްތޯ
  • އައިޖީއެމްއެޗުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ތުއްތު ދެ ކުދިން ނިޔާވެފައިވާ ކަމަށް ބެލެވެނީ ވިހެއުމުގެ ކުރިން ކަަމަށް

ކ. މާލެ | 8 ޑިސެންބަރ 2019 | އާދީއްތަ 08:53 | 1,647

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު "އާސްކް ސްޕީކަރ" ޕްރޮގްރާމްގައި - މަޖިލިސް

މިދިޔަ މަސްތެރޭގައި އައިޖީއެމްއެޗްގައި ވިހޭ ތުއްތު ތިން ކުއްޖަކު ނިޔާވި މައްސަލައިގައި ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ބަލާނެ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އާއި ސުވާލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ޢާންމު ރައްޔިތުންނަށް ދިނުމަށް ބޭއްވި 'އާސްކް ސްޕީކަރ' ޕްރޮގުރާމުގައި މުހައްމަދު ޝަމީ ކިޔާ އާންމު ރައްޔިތަކު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އާއި ސުވާލުކުރަމުން ބުނެފައިވަނީ އެއީ ނިޔާވި ތަނުން އެއް ކުއްޖެއްގެ ބައްޕަ ކަމަށެވެ. ޝަމީ ވަނީ އެމައްސަލަ އެއްވެސް މުއައްސަސާއަކުން ނުބަލަނީ ކީއްވެތޯ ސުވާލުކޮށްފަ އެވެ. އަދި މިމައްސަލާގައި ބަޔާން ނެރެފައިވަނީ ހަމައެކަނި އައިޖީއެމްއެޗުން ކަމަށާއި އެއީ އިހުމާލުން ހިނގާފައިވާ ކަމެއްކަން ސާބިތު ކުރެވޭ ވަރަށް ހެކި ހުރިކަމަށް ޝަމީ ވަނީ ބުނެފައެވެ. އަދި އެމައްސަލަ ހުށަހަޅަންވީ ކޮންތާކަށްތޯ އާއި މިމައްސަލާގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތައް ޖަވާބު ދާރީ ކުރުވަން ބޭނުން ކަމަށްވެސް ޝާމީ ވަނީ ސުވާލުކުރަމުން ބުނެފައެވެ.

އެސުވާލަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ އެމައްސަލަ ހުށަހަޅަންވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ކަމަށެވެ.

ހުށަހަޅުއްވަންވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އެކަމެއް ހިނގާފަ އޮތް ސީދާ ގޮތް ހޯދެންދެން އަޅުގަނޑުމެން ބަލާނަން. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މަޖިލީހުގެ ކަމާބެހޭ ކޮމިޓީއަކުން ތި މައްސަލަ ބަލައިދޭނަން.

~ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިޔުމަންރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީން އަންނަނީ މިފަދަ މައްސަލަތައް ބަލާ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތައް ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކޮށް ސުވާލުކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން ދާދި ފަހުން ފެންމަތިވި 13 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ބަލިވެ އިނދެ ވިހޭ މައްސަލައިގައި އެކޮމިޓީން ވަނީ ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތައް ހާޒިރުކޮށް ސުވާލުކޮށްފަ އެވެ. އަދި އޭގެކުރިން ވިލިމާލޭގައި ހުންނަ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގައި ހުއްޓައި ގެއްލިގެން ހޯދި 14 އަހަރުގެ ކުއްޖާގެ މައްސަލައިގައި ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރ ޝިދާތާ ޝަރީފު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކޮށް ވަނީ ސުވާލު ކޮށްފަ އެވެ.

މިދިޔަ ނޮވެމްބަރ މަހުގެ ކުރީކޮޅު އައިޖީއެމްއެޗުގައި ވިހޭ ތިން ކުއްޖަކު ސައުވީސް ގަޑިރުގެ ތެރޭގައި ނިޔާވެފައިވާތީ އެކަމާމެދު ޢާންމުން ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ސޯޝަލް މީޑިޔާގައި ނުރުހުން ފާޅުކޮށްފަ އެވެ. އަދި އެޚަބަރު މީޑިޔާތަކުން ރިޕޯޓު ކުރުމާއި ގުޅިގެން އައިޖީއެމްއެޗުން ވަނީ ބަޔާނެއް ނެރެފަ އެވެ. އައިޖީއެމްއެޗުން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ ތުއްތު ދެ ކުދިން ނިޔާވެފައިވާ ކަމަށް ބެލެވެނީ ވިހެއުމުގެ ކުރިން ކަަމަށެވެ.

އައިޖީއެމްއެޗުން ބުނެފައިވަނީ މިފަދަ ޕެރިނޭޓަލް މަރުގެ ފުރިހަމަ ތަހުޤީގެއް އެ ހޮސްޕިޓަލުން އަބަދުވެސް ކުރިއަށް ގެންދާ ކަމަށާއި، ޕެރިނޭޓަލް/ޕޯސްޓް ނޭޓަލް ކޮންމެ މަރެއްވެސް ހޮސްޕިޓަލުގެ ތެރޭގައި ތަހުގީގު ކުރާ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ކަމާއިބެހޭ ކޮމިޓީން، ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުތަކުގެ ދަށުން މި މައްސަލަ ބަލަމުންދާ ކަމަށް އައިޖީއެމްއެޗުން ބުނެފައިވެ އެވެ.

ނަމަވެސް މިމައްސަލަައިގައި އޭގެ ފަހުން އިތުރު މައުލޫމާތެއް އައިޖީއެމްއެޗުން ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.