ހޯމަ 20 ޖެނުއަރީ 2020
2 ހުވަން
1441 ޖުމާދަލްއޫލާ 25
ފަތިސް 05:02
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:21
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:16
އިޝާ 19:32
ރާއްޖެ - މަޖިލިސް 2019

3000 އަށް ވުރެ ގިނަ އާބާދީތަކަށް 7 ކައުންސިލަރުން އިންތިހާބު ކުރާ ގޮތަށް ފާސްކޮށްފި

  • މި ބިލް ފާސްވީ 76 ވޯޓާއި އެކު
  • 3000 އަށް ކުޑަ އާބާދީއެއް ހިމެނޭ ކޮންމެ ރަށު ކައުންސިލަކަށް 5 ކައުންސިލް މެމްބަރުން އިންތިހާބު ކުރަންޖެހޭ
  • ޖުމުލަ 11 އިޞްލާހެއް ކޮމެޓީ ރިޕޯޓަށް ހުށަހެޅުއްވި

އުމްނާ އިސްމާއިލް
UmnaIsmail

ކ. މާލެ 5 ޑިސެންބަރު 2019 | ބުރާސްފަތި 16:28 5,633

މި ބިލް ފާސްވީ 76 ވޯޓާއި އެކު - ރައީސް އޮފީސް

3000 މީހުންނަށް ވުރެ ބޮޑު އާބާދީއެއް ހިމެނޭ ރަށެއްނަމަ 7 ކައުންސިލް މެމްބަރުން އިންތިޚާބު ކުރާ ގޮތަށް 'އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ ކުރުމުގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު' ފާސްވެއްޖެއެވެ.

ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޔާޒް ހުށަހެޅުއްވި މި ބިލު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ލާމަރުކަޒީ ކޮމެޓީން ދިރާސާކޮށް، ރިޕޯޓެއް އެކުލަވާލާފައިވާއިރު، ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި މެންބަރުންވަނީ ތަޅުމުގައި ކޮމެޓީ ރިޕޯޓަށް އިޞްލާޙުތަކެއް ހުށަހަޅުއްވާފައެވެ. އެގޮތުން ޖުމުލަ 11 އިޞްލާހެއް ކޮމެޓީ ރިޕޯޓަށް ހުށަހެޅުއްވިއެވެ. މަޖިލީހުން ގެނައި އިޞްލާޙުތަކާއި އެކު މި ބިލު ފާސްވީ 76 ވޯޓާއި އެކުއެވެ.

އެގޮތުން ފާހަގަކޮށްލެވޭ އިޞްލާޙުތަކުގެ ތެރޭގައި 3000 މީހުންނަށް ވުރެ ކުޑަ އާބާދީއެއް ހިމެނޭ ކޮންމެ ރަށު ކައުންސިލަކަށް 5 ކައުންސިލް މެމްބަރުން އިންތިޚާބު ކުރާ ގޮތަށް އިޞްލާޙު ގެނެސްފައިވެއެވެ. އަދި 5 ކައުންސިލަރުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ކޮންމެ ކައުންސިލެއްގައި 2 އަންހެން ކައުންސިލް މެމްބަރުން ހިމަނަންޖެހެއެވެ. އަދި 7 ކައުންސިލް މެމްބަރުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ކައުންސިލްތަކުގައި 3 އަންހެން މެމްބަރުން ހިމަނަން ޖެހެއެވެ.

ކޮމެޓީ ރިޕޯޓުގައި މަޖިލީހުގެ އިރުޝާދާއެކު ކައުންސިލަރުންނަށް އެލްޖީއޭ އިން ފިޔަވަޅު އަޅާ ގޮތަަށް އޮތް ނަމަވެސް ތަޅުމުގައި ހުށަހެޅުނު އިޞްލާޙުގައި ވަނީ ކައުންސިލަރުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑުތަކާއި ޚިލާފަށް ޢަމަލުތައް ބަހައްޓާނަމަ، އެ ފަދަ ކައުންސިލަރުންނާއި މެދު ނުވަތަ ރައީސުންނާއި މެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ބާރު ލޯކަލް ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ) އަށް ލިބޭ ގޮތަށެވެ.

ލާމަރުކަޒީ ބިލު ފާސްވެގެން ދިޔައިރު މަރަދޫ ފޭދޫ އަށާއި މީދޫ އަށް ވަކި ގޮނޑިއެއް ލިބޭ ގޮތަށް ވެސް މި ވަނީ ފާސްވެފައެވެ.

ބިލު ހުށަހެޅުމުގެ ބޭނުމަކީ ދިވެހި ރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީކޮށް ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކައުންސިލްތަކަށް ލިބިދީފައިވާ ބާރުތަކުގެ ތެރެއިން ވޭތުވެ ދިޔަ މުއްދަތުގައި ކައުންސިލުތަކުގެ ކިބައިން ވަކި ކުރެވިފައިވާ ބާރުތަކާއި ޒިންމާތައް އަލުން އިޔާދަކޮށްދިނުމެވެ. އަދި ޤާނޫނު އަސާސީން ކަނޑައަޅާފައިވާ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމާއި އެއްގޮތް ވާގޮތުގެ މަތިން ރައްޔިތުންގެ މަންދޫބުންގެ ބައިވެރިވުމާއެކު ކައުންސިލުތަކުގެ ކަންތައްތައް ހިންގުމަށް މަގުފަހިކޮށްދީ ކައުންސިލުތައް އަލުން ފުރިހަމަޔަށް ބާރުވެރިކުރުވުމަށްޓަކައި ގެނެވޭ އިޞްލާޙެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް