ހޯމަ 01 ޖޫން 2020
13 ރޯނު
1441 ޝައްވާލް 09
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:30
އިރުއޮއްސޭ 18:16
އިޝާ 19:34
ފުލުހުން

ޓެރަރިޒްމްގެ ކުށް ސާބިތުވެ، ދިވެއްސަކު 21 އަހަރަށް އަފްޣާނިސްތާނު ޖަލަށް!

  • އަފްޣާނު ފުލުހުން އޭނާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 11 ނޮވެމްބަރު 2018 ގައި
  • އަފްޣާނިސްތާނަށް ދަތުރުކޮށްފައިވަނީ އެ ގައުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް ޖަމާއަތުގެ ގޮތްޕަކާއި ގުޅުމަށް
  • އޭނާ އެގައުމަށް ގޮސްފައިވަނީ އޭނާގެ އަންހެނުންނާއި ދަރިންނާއި އެކު

ކ. މާލެ | 3 ޑިސެންބަރ 2019 | އަންގާރަ 16:38 | 8,158

އަފްޣާނު ފުލުހުން އޭނާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 11 ނޮވެމްބަރު 2018 ގައި - އަލްޖަޒީރާ

ޓެރަރިޒްމްގެ ކުށް ސާބިތުވެ، ދިވެއްސަކު 21 އަހަރަށް އަފްޣާނިސްތާނު ޖަލަށް ލުމަށް ޙުކުމްކޮށްފައިވާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން ބުނެފިއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހު ފުލުހުން ޢާންމުކުރި ނޫސްބަޔާނުގައި ވަނީ ހ. މޫންލައިޓްވެލީ، އަލީ ޝާފިޢުއާއެކު އޭނާގެ އަންހެނުންނާއި ދަރިން އަފްޣާނިސްތާނުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

ފުލުހުންގެ ނޫސްބަޔާނުގައި ވާގޮތުން ޝާފިޢު ވަނީ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހު އޭނާގެ އަންހެނުންނާއި އޭނާގެ 4 ދަރިންނާއިއެކު ބޭސްފަރުވާއަށް ސްރީލަންކާއަށް ގޮސް، އެ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ސްރީލަންކާއިން ޕާކިސްތާނަށް ދަތުރުކޮށް، ޕާކިސްތާނު މަގުން އަފްޣާނިސްތާނަށް އެތެރެވެފައެވެ. ފުލުހުން ބުނީ ސްރީލަންކާއިން ޕާކިސްތާނަށް ދަތުރުކުރިކަމުގެ މަޢުލޫމާތު އެ އިދާރާއަށް ލިބުމާއި ގުޅިގެން ބޭރުގެ ސަލާމަތީ އަދި ތަންފީޒީ އިދާރާތަކާއި ގުޅިގެން ބެލިބެލުމުން ޝާފިޢު ޕާކިސްތާނުގައި ޙަރަކާތްތެރިވަމުންދާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބުނު ކަމަށެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ އަދި އޭގެ ފަހުން ހަމަ އެއަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހު ޝާފިއުއާއި އޭނާގެ އަންހެނުންނާއި ދަރިން އަފްޣާނިސްތާނުގެ ނަންގަހާރު ޕްރޮވިންސުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު އިންޓަރޕޯލް މެދުވެރިކޮށް ފުލުހުންނަށް ލިބުނު ކަމަށެވެ. އަދި އޭނާ އަފްޣާނިސްތާނަށް ދަތުރުކޮށްފައިވަނީ އެ ޤައުމުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް ޖަމާޢަތުގެ ގޮތްޕެއް ކަމަށްވާ 'އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް ޚޮރަސާން ޕްރޮވިންސް، (އައި.ސިސް.ކޭ)' އާއި ގުޅުމަށް ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި އޭނާ އަތުން ނެގުނު ޑިޖިޓަލް ޑިވައިސްއަކުން އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް ޖަމާޢަތުގެ ޕްރޮޕެގެންޑާ ވީޑިއޯތަކެއް ފެނިފައިވާ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ފުލުހުންނަށް ލިބުނު ކަމަށް ބަޔާނުގައިވެއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ އޭނާގެ ޢާއިލާ އަފްޣާނިސްތާނުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބުމާއެކު އާފްޣާނިސްތާނުގެ ޤާނޫނު ތަންފީޒު ކުރާ އިދާރާތަކާއި ގުޅިގެން އެ މައްސަލަ ފުލުހުން ދިޔައީ ވަރަށް ގާތުން ބަލަމުން ކަމަށެވެ. އަދި އެ މައްސަލަ ތަހުޤީޤު ކުރުމަށް އެޤައުމުގެ އިދާރާތަކާއި އެކު ދިވެހި ފުލުހުން ޖޮއިންޓް އޮޕަރޭޝަނެއް ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ކަމަށާއި، ޝާފިޢު އަފްޣާނިސްތާނަށް ފޮނުވުމުގައި އިސްކޮށް ޙަރަކާތްތެރިވި ފަރާތްތައް ދެނެގަނެ، އެ މަޢުލޫމާތު ދިވެހި ފުލުހުންގެ އިދާރާއިން އަފްޣާން ފުލުހުންނާއި ޙިއްސާކޮށްފައިވާކަމަށެވެ.

އަލީ ޝާފިޢުގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލައިގައި އަފްޣާނިސްތާނުގެ ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ އިދާރާތަކުން އެ މައްސަލަ ތަހުޤީޤުކޮށް، އޭނާގެ މައްޗަށް ޝަރީޢަތް ހިންގުމަށްފަހު އޭނާގެ މައްޗަށް ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށް ސާބިތުވެގެން 21 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޖަލަށް ލުމަށް ޙުކުމްކޮށްފައިވާކަމަށް ދިވެހި ފުލުހުންނަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށް ބަޔާނުގައިވެއެވެ.

ނޫސްބަޔާނުގައި ވާގޮތުން ޝާފިޢު އަކީ ދީނީ ހަރުކަށި ފިކުރަށް ތާޢީދު ކުރާ އަދި އެފަދަ ފަރާތްތަކާއި ގުޅުން ބާއްވަމުން އައިސްފައިވާ މީހެކެވެ. އެގޮތުން 2015 ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 9 ވަނަ ދުވަހު އޭނާގެ ކުރީގެ އަނބިމީހާ އާއި ދަރިފުޅު ގޮވައިގެން ސީރިއާގައި ހިނގަމުންދާ ދާޚިލީ ހަނގުރާމައިގައި ބައިވެރިވުމަށް ތުރުކީއަށް ފުރަން އުޅެނިކޮށް، ފުލުހުން އެމީހުން ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުން ހިފަހައްޓާފައިވެއެވެ. ޝާފިޢު އަކީ 2015 ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހު ހަތިޔާރު ގެންގުޅެ ފޮރުވިކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މައްސަލައެއްގައި ވެސް ހައްޔަރުކުރެވުނު މީހެކެވެ. އެގޮތުން ބ. ހިބަޅިދޫ ކައިރީ ކަނޑުތެރެއިން ފެނުނު ހަތިޔާރާއި، ގޮވާތަކެއްޗާއި ގުޅުންހުރި ބައެއް ތަކެތި އޭނާ އަތުން ފެނުނު ނަމަވެސް ޝަރީޢަތަށް ސާބިތު ކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ ނެތުމުގެ ސަބަބުން 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހު އޭނާ ބަންދުން ދޫކޮށްލާފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.