ބުދަ 23 ސެޕްޓެންބަރ 2020
03 އަތަ
1442 ސަފަރު 05
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:07
އިރުއޮއްސޭ 18:04
އިޝާ 19:15
އުލިގަމު

ރާއްޖެ އަށް އަންނަ ޔޮޓް ފަހަރާއި މެދު އަމަލުކުރާނެ އެއް މިންގަނޑެއް އޮންނަންޖެހޭ: ކަސްޓަމްސް

  • ސިންގަލް ވިންޑޯއެއް ގާއިމް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވެމުންދާ ކަމަށް ވިދާޅުވި

ކ. މާލެ | 2 ޑިސެންބަރ 2019 | ހޯމަ 20:33 | 2,423

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިގްތިޞާދީ ކޮމެޓީ - ރާއްޖެއެމްވީ

ރާއްޖޭގައި ޔޮޓް ފަހަރު ބަނދަރުކުރުމާއި ގުޅުން ހުރި ޤަވާއިދުތަކަށް ކުރިން ގެނެވުނު ބަދަލުތަކެއްގެ ސަބަބުން ރާއްޖެއަށް އަންނަ ޔޮޓް ފަހަރުގެ ޢަދަދު މަދުވެފައިވާ މައްސަލަ ޙައްލު ކުރެވޭނީ، ކަމާއި ގުޅުން ހުރި އިދާރާތަކުން ޢަމަލުކުރާނެ އެއް މިންގަނޑެއް އޮވެގެން ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް އިން ބުނެފިއެވެ.

ރާއްޖޭގައި ޔޮޓް ފަހަރު ބަނދަރުކުރުމާއި ގުޅުން ހުރި ސަރުކާރުގެ ޤަވާއިދުތަކާއި އުޞޫލްތަކައް ގެނައި ބަދަލުގެ ސަބަބުން އުލިގަމުގައި ޔޮޓް ބަނދަރުކުރުން މިހާރު މަދުވެފައިވާކަން ފާހަގަކޮށް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިގްތިޞާދީ ކޮމެޓީއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން ހޯމަ ދުވަހު ބޭއްވި ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމަށް ވަނީ ކަމާއި ގުޅުން ހުރި އިދާރާތައް ހާޒިރު ކޮށްފައެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހު ބޭއްވި ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމުގައި އުލިގަމު ކައުންސިލުން ފާހަގަ ކޮށްފައިވާ ކަންކަމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ކޮމިޓީ ބައްދަލު ވުމުގައި މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގެ އެސިސްޓެންޓް ކޮމިޝަނަރ އަބްދުއް ރަޝީދު އިބްރާހިމް ވިދާޅުވީ، އެ މައްސަލަތައް ޙައްލު ކުރެވޭނެ ގޮތްތަކާއި ގުޅޭ ގުޅޭގޮތުން ކަސްޓަމްސްއާއި ގުޅުންހުރި ދާއިރާ ތަކުން މަޝްވަރާކޮށްފައި ކަރުދާހެއް އެކުލަވާލާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ކަރުދާސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާއި ހިއްސާކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ކްރޫޒް ލައިނާ ތަކާއި އާދައިގެ ޔޮޓް ތަކުން ނަގާ ފީ އެއް އަގެއްގައި މިހާރު ހުރި ހުރުމަށް ބަދަލުގެންނަން ވިސްނަމުންދާ ކަން ފާހަގަ ކުރައްވާފައިވެއެވެ.

އޮފީސްތަކުން ހޯދަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ނުވަތަ ހުއްދަތައް ލިބުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތައް ޙައްލު ކުރެވޭނީ ކަމާގުޅުން ހުރި އިދާރާތަކުން ކަންކަން ހިނގާ ގޮތް އެއް ކަރުދާހަކަށް ގެނެސް އެއް އުޞޫލަކުން މަސައްކަތް ކުރުމުން ކަމަށް ކަސްޓަމްސްގެ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ސިންގަލް ވިންޑޯއެއް ޤާއިމު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި، އެކަން ތަންފީޒުކުރަން ފެށުމުން އޮންލައިންކޮށް ޓްރާންސެކްޝަން ގެންދިއުމަށް ފަސޭހަވެގެންދާނެކަމަށް ކަސްޓަމްސް އިން ބުނެއެވެ.

މި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން އެމްޕީއެލްގެ ސީއީއޯ ޝާހިދު އަލީ ވިދާޅުވީ 2017 ގައި ބަނދަރު ތަކާއި ބެހޭ ޤާނުނަށް ގެނެވުނު ބަދަލާއި ގުޅިގެން އުލިގަމު ބަނދަރުގެ އޮޕަރޭޝަންތައް ކުރިޔަށްގެންދިއުމުގައި އެމްޕީއެލްގެ އެއްވެސް ހިއްސާއެއް ނޯންނަކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓްޜީ އޮފް ފިނޭންސުން އެމްޕީއެލްގެ ޒިންމާގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސާފައިވަނީ 4 ބަނދަރެއް ބެލެހެއްޓުމަށެވެ. އެއީ ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ޕޯޓާއި، މާމިގިލީ އިންޓަނޭޝަނަލް ޕޯޓާއި، މާލޭ ކޮމަރޝަލް ހާބަރުގެ އިތުރުން ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ޕޯޓެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.