ބުދަ 30 ސެޕްޓެންބަރ 2020
10 އަތަ
1442 ސަފަރު 12
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:00
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:01
އިޝާ 19:12
މާލޭގެ ހުކުރު މިސްކިތް

ހުކުރު މިސްކިތް އާބާތުރަ ފިލުވައި މަރާމާތަށް ދެ އަހަރު ދުވަސް ނަގާނެ: ހެރިޓޭޖް

  • ހުކުރު މިސްކިތުގައި ފަހުން ޖަހާފައިވާ ލަކުޑި ބެރިތައް ގަނާނެ
  • އިންޑިއާގެ ތަޖުރިބާކާރު ބޭފުޅުންތަކެއް ރާއްޖެވަޑައިގެން ރިޕޯޓްތަކެއް ތައްޔާރު ކޮށްފައިވޭ
  • އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ކުރިން އޮތީ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ފަހު ހަފްތާގައި، ނަމަވެސް ފެށޭނެ ދުވަހެއް ނޭނގެ

ކ. މާލެ | 30 ނޮވެންބަރ 2019 | ހޮނިހިރު 12:32 | 3,176

ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ތޯރިގް: ހުކުރު މިސްކިތުގެ ގޯތި ތެރޭގައި- - ރާއްޖެ އެމްވީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ އާސާރީ އަދި ތާރީޚީ ބިނާ، މާލޭ ހުކުރު މިސްކިތުގެ އާބާތުރަ ފިލުވައި، މަރާމާތު ކުރުމަށްފަހު، ދެން ހުޅުވޭވަރު ވާނީ، ދެ އަހަރު ފަހުން ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އާރޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖުން ބުނެފި އެވެ.

ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ މުޙައްމަދު ޠާރިގު ވިދާޅުވީ، ހުކުރު މިސްކިތުގެ އާބާތުރަ ފިލުވުމާއި މަރާމާތު ކުރުމަށް އިންޑިއާ ސަރުކާރާއެކު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވެމުންދާ ކަމަށާއި ނަމަވެސް ޢަމަލީ މަސައްކަތް އަދި ނުފެށޭ ކަމަށެވެ.

ޠާރިގު ވިދާޅުވީ ދިވެހި ސަރުކާރާއި އިންޑިއާ ސަރުކާރު ގުޅިގެން ހުކުރު މިސްކިތުގެ އާބާތުރަ ފިލުވުމުގެ ނޮވެންބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ފަށާގޮތަށް ހަމަޖެފައިވާ ކަމެވެ. އިންޑިއާ ސަރުކާރާއި ދިވެހި ސަރުކާރާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ހުކުރު މިސްކިތުގެ އާބާތުރަ ފިލުވުމުގެ މަސައްކަތަކީ ވަރަށް ބޮޑު މަސައްކަތެއް ކަމަށާއި، ހުކުރު މިސްކިތުގެ ކިތައްމެ ކުޑަ ގެއްލުމެއް ވިޔަސް އެކަމެއް މަރާމާތު ކުރެވޭނެ ކަމަށް ވެސް ޠާރިގު ވިދާޅުވި އެވެ.

މީގެއިތުރުން ޠާރިގު ވިދާޅުވީ، އިންޑިއާގެ ތަޖުރިބާކާރުންގެ ދެތިން ވަފުދެއް ރާއްޖެ ވަޑައިގެން ހުކުރު މިސްކިތް ސާރވޭކޮށް، ބައްލަވާ ވަރަށް ތަފުޞީލު ރިޕޯޓުތަކެއް ހައްދަވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެރިޕޯޓުތަކާއި އެކަން ދިރާސާކުރި ބޭފުޅުން ވިދާޅުވާގޮތުން، ހުކުރު މިސްކިތުގެ އާބާތުރަ ފިލުވުމާއި މަރާމާތު ކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތަށް ދެ އަހަރު ދުވަސް ބޭނުންވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވާ ކަމަށް ޠާރިގު ވިދާޅުވި އެވެ.

ޠާރިގު ވިދާޅުވީ އިންޑިއާ ސަރުކާރާއެކު ކުރެވުމު މަޝްވަރާތަކުން ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ފަހު ހަފްތާގައި އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށޭވަރުވާނެ ކަމަށް ކުރިން ގަބޫލު ކުރެވުނު ނަމަވެސް ދެން ނޮވެބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ހުކުރު މިސްކިތުގެ އާބާތުރަ ފިލުވުމާއި މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނުފެށޭނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ވަރަށް އަވަހަށް އެމަސައްކަތުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެށޭވަރުވާނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރައްވާ ކަމަށް ވެސް ޠާރިގު ވިދާޅުވި އެވެ.

ޠާރިގު ވިދާޅުވީ ހުކުރު މިސްކިތުގައި ކަތުރުފަނި އަޅާ އެ މިސްކިތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ގެއްލުން ލިބިފައިވާތީ، މިވަގުތު އެހުރީ، އެކަމަށް ދޭންޖެހޭ ފަރުވާ ދީފަ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެ މިސްކިތް މިވަގުތު ހުޅުވާން ބޭނުން ނުވަނީ، ކަތުރުފަނި ނައްތާލަން ވަރަށް ގިނަ ކެމިކަލް ބޭނުންކޮށްފައިވާތީ، މީހުންނަށް ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެ ކަމަށް ވިސްނާ އަދި މިސްކިތުގެ އާބާތުރަ ފިލުގައި މަރާމާތުގެ މަސައްކަތް ވެސް ވަރަށް އަވަހަށް ފެއްޓޭވަރުވާނެ ކަމަށް ފެންނާތީ ކަމަށް ވެސް ޠާރިގު ވިދާޅުވި އެވެ.

ޠާރިގު ވިދާޅުވީ ހުކުރު މިސްކިތުގައި އެހާވަރަށް ކަތުރުފަނި އަޅާ، މިސްކިތައް އެހާބޮޑު ގެއްލުމެއް ލިބިފައިވަނީ، ވަކި ޚާއްޞަ ތާވަލެއްގެ ދަށުން ކަތުރުފަނިން ސަލާމަތްވުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ނުކުރެވި، ފަރުވާ ދެވިފައިނުވާތީ ކަމަށެވެ. އަދި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނުގެ ސަރުކާރުން، އެ މިސްކިތް މަރާމާތު ކުރުމުގައި ފްލައިވުޑާއި ލަކުޑީގެ އިތުރު ބެރިތަކެއް ހަރުކުރުމުގެ ސަބަބުން ވެސް ކަރުތުފަނީގެ މައްސަލަ ބޮޑުވެފައި، މިސްކިތަށް ގެއްލުންތަކެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށް ވެސް ޠާރިގު ވިދާޅުވި އެވެ.

ޠާރިގު ވިދާޅުވީ، ހުކުރު މިސްކިތުގައި ފަހުން ހަރުކޮށްފައިވާ، ލަކުޑި ބެރިތައް އެއްކޮށް ނަގާނެ ކަމަށެވެ. ހުކުރު މިސްކިތުގައި ފަހުން ވަނީ ލަކުޑީގެ ގިނަ ބެރިތަކެއް ހަރުކޮށްފަ އެވެ. އެކަމުގެ ސަބަބުން، އެ މިސްކިތުގައި ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދު ކުރާ މީހުންނަށް މިސްކިތުގެ ޖާގަވެސް ކޮންމެވެސް ވަރަށް ވަނީ ގެއްލިފަ އެވެ.

ހުކުރު މިސްކިތުގެ އާބާތުރަ ފިލުވުމާއި މަރާމާތު ކުރުމަށް ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓްރީން ބަންދު ކުރީ މިދިއަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 13 ވީ ހުކުރު ދުވަހުގެ ހުކުރު ނަމާދަށް ފަހުގަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.