އާދީއްތަ 20 ސެޕްޓެންބަރ 2020
14 އުތުރަ
1442 ސަފަރު 02
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:06
އިރުއޮއްސޭ 18:05
އިޝާ 19:16
ހުކުރު މިސްކިތް

ހުކުރު މިސްކިތުގެ ހަތަރު ވަޅު ބެލެހެއްޓުން ސްޓެލްކޯއިން ހަވާލުވެއްޖެ

  • އެ އެއްބަސްވުން ކުރިއަށް އޮތް ހަތަރު އަހަރަށް ދެމިއޮންނާނެ
  • އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުން އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު

ކ. މާލެ | 26 ނޮވެންބަރ 2019 | އަންގާރަ 13:34 | 4,906

މާލޭގެ ހުކުރު މިސްކިތް - މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ އާސާރީ އަދި ތާރީޚީ ބިނާ، މާލޭ ހުކުރު މިސްކިތުގެ މުންނާރާއި، ހުކުރު މިސްކިތުގެ ގޯތިތެރޭގައި ހުރި ހަތަރު ވަޅު، ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ (ސްޓެލްކޯ)އިން ޙަވާލު ވެއްޖެ އެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް އާރޓް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖާއި ސްޓެލްކޯއާ ދެމެދު އަންގާރަ ދުވަހު ވަނީ މި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ފަހުމުނާމާއެއްގައި ސޮއި ކުރައްވާފަ އެވެ. ހެރިޓޭޓް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން އެ ފަހުމުނާމާގައި ސޮއި ކުރެއްވީ އެމިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ މުޙައްމަދު ޠާރިޤެވެ. އަދި ސްޓެލްކޯގެ ފަރާތުން ސޮއި ކުރެއްވީ އެކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ޙަސަން މުޣުނީ އެވެ.

ސްޓެލްކޯގައި ބޭއްވި އެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ޠާރިޤް ވިދާޅުވީ އެއީ ވަރަށް މުހިއްމު އެއްބަސްވުމެއް ކަމަށާއި، ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކުން ރާއްޖޭގެ ތާރީޚާއި ޘަޤާފަަތް ރައްކާތެރިކުރުމާއި ދިރުވުމަށް އެމިނިސްޓްރީއާއި ދިވެހި ތާރީޚާއި ޘަޤާފަަތް ރައްކާތެރި ކުރުމާބެހޭ ސެންޓަރުގެ ފަރާތުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތައް ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު ހިތްވަރެއް ކަމަށެވެ.

ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު މުޣުނީ ވަނީ، ސްޓެލްކޯއެކޭ އެއްގޮތަށް ސަރުކާރުގެ އެހެން ކުންފުނިތަކުން ވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީޚާއި ޘަޤާފަަތް ރައްކާތެރި ކުރުމަށް ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓްރީއާއި ހެރިޓޭޖް ސެންޓަރުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަށް އެއްބާރުލުންދީ އެކަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ގޮވާލައްވާފައެވެ.

އެ ފަހުމުނާމާގެ ދަށުން ކުރިއަށް އޮތް ހަތަރު އަހަރު ދުވަހު، މާލޭގެ ހުކުރު މިސްކިތުގެ މުންނާރާއި އެ މިސްކިތުގެ ގޯތިތެރޭގައި ހުރި ހަތަރު ވަޅު، ސާފުކޮށް، ރައްކާތެރިކޮށް، ބެލައްޓަމުންދާނީ ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓްރީގެ އިރުޝާދާއެކު ސްޓެލްކޯއިން ނެވެ.

އެއެއްބަސް ވުމުގެ ދަށުން، ހުކުރު މިސްކިތުގެ މުންނާރާއި ހަތަރު ވަޅު ސާފު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ސްޓެލްކޯއިން ފެށުމަށް ވަނީ ނިންމާފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.