ހުކުރު 13 ޑިސެންބަރު 2019
04 މުލަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 16
ފަތިސް 04:45
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:24
މަޣްރިބް 17:58
އިޝާ 19:16
ރާއްޖެ - ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީ

އާސަންދައާއި އެންސްޕާގެ ޚިދުމަތްތައް ފަސޭހައިން ދިނުމާއި ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޓީއާއި މަޝްވަރާކޮށްފި

  • ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި އަންނަ އަހަރު ބަޖެޓްގެ ދަތިކަމެއް ނެތް
  • ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުންއަރާ ކަންކަމާއި ރައްޔިތުންގެ ޝަކުވާތައް ކޮމިޓީ މެމްބަރުން ހިއްސާ ކުރެއްވި
  • ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ މެދުވެރިކޮށްވެސް ތެރަޕިއުޓިކް ފަރުވާގެ އިނާޔަތްތައް ލިބޭނެ

ލައިޝާ އަހްމަދު
LailaAhmeds

ކ. މާލެ 21 ނޮވެންބަރު 2019 | ބުރާސްފަތި 13:42 1,980

އާސަންދައާއި އެންސްޕާގެ ބޭފުޅުން ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީއަށް ވަޑައިގަތުން - ރާއްޖެއެމްވީ

އާސަންދަ ކުންފުންޏާއި ނެޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެންސްޕާ) އިން ދޭ ޚިދުމަތްތައް ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހައިން ދިނުމާއި ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުންނާ މަޝްވަރާކޮށްފިއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު އާސަންދައާއި އެންސްޕާއާއި ބައްދަލުކުރައްވައި ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުން ވަނީ ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހައިން ޚިދުމަތް ދެވޭނެ ގޮތްތަކަކީ ކޮބައިކަން އޮޅުން ފިލުވައި، އަންނަ އަހަރަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ބަޖެޓާއި ގުޅޭގޮތުންވެސް މަޝްވަރާ ކުރައްވާފައެވެ.

އެގޮތުން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށްދޭ ތެރަޕިއުޓިކް ފަރުވާއާއި ގުޅޭގޮތުން އަދިވެސް ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުންއަރާ ކަންކަން ހުރިކަމާއި ރައްޔިތުންގެ ޝަކުވާތައް ލިބެމުންދާކަން ފާހަގަކުރައްވައި މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން ވަނީ އެކަންކަން ހިއްސާ ކުރައްވާފައެވެ.

އެކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އެންސްޕާގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ އިސްމާއިލް އައްޒާމް ވަޖީހު ވިދާޅުވީ، ދައުލަތުގެ ސިއްހީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ތަންތަނުގެ އިތުރުން ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ މެދުވެރިކޮށްވެސް ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ލިބެންޖެހޭ ތެރަޕިއުޓިކް ފަރުވާގެ އިނާޔަތްތައް ލިބެން ހުންނާނެ ކަމަށާއި، އާސަންދައިގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެންނާއި، އެންސްޕާގެ ތެރަޕީ ސަރވިސްއަށް އެދޭ ފޯމް ހުށައަޅައިގެންވެސް އެ ޚިދުމަތްތައް ލިބޭނެ ކަމަށެވެ.

އެންސްޕާގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ އިސްމާއިލް އައްޒާމް ވަޖީހު

އައްޒާމް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށްދޭ ތެރަޕިއުޓިކް ފަރުވާއަށް އަންނަ އަހަރަށް ލިބިފައިވަނީ އުއްމީދީ ބަޖެޓެއް ކަމަށާއި، އެންސްޕާގެ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ބަޖެޓުގެ ދަތިކަމެއް އަންނާނެ ކަމަށް ނުބެލެވޭ ކަމަށެވެ. އަދި ލިބިފައިވާ ބަޖެޓާއި އެއްވަރަށް އެންސްޕާއިން ދޭ ޚިދުމަތްތައް ފުޅާކޮށް އަތޮޅުތެރޭގައިވެސް ވަރުގަދަ ކުރެވިގެންދާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ކޮމިޓީގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އާސަންދައިގެ އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އިބްރާހިމް ރަޝީދު ވިދާޅުވީ، އެންސްޕާއާއި ގުޅިގެން ޚިދުމަތްތައް އަވަސްކަމާއި ފަސޭހަ ކަމާއެކު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރުވެސް ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި، ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުން އަރާ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށްވެސް ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ޚާއްސަ އިސްކަމެއް ދެއްވާނެ ކަމަށެވެ.

އާސަންދަ ކުންފުނިން އެހެން ބުނެފައިވާއިރު، ހުސްނުވާ އާސަންދަ ސްކީމްގެ ދަށުން ދޭ ޚިދްމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް ލުއި ފަސޭހަގޮތެއްގައި ޚިދްމަތް ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިދިނުމުގެ ބޭނުމުގައި "ވިނަވި ޕޯޓަލް" ފަރުމާކޮށް، ރާއްޖޭގެ ހުރިހައި އަތޮޅެއް ވިނަވި ޕޯޓަލްއާއި ގުޅާލުމުގެ މަސައްކަތް އާސަންދަ ކުންފުނިން ވަނީ ކޮށްފައެވެ.

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަަށްދޭ "ތެރަޕިއުޓިކް" ފަރުވާއަށް ފާއިތުވި ދެ އަހަރުވެސް ވަކި ބަޖެޓެއް ކަނޑައެޅިފައެއް ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް އަންނަ އަހަރު އެކަމަށްވެސް 36 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައުލަތުން އިންވެސްޓް ކޮށްފައިވާއިރު، އެ ޚިދުމަތް މާލެއާއި އަތޮޅު ތެރޭގައިވެސް އިތުރަށް ފަސޭހަ ކުރެވިގެންދާނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން އާސަންދައާއި އެންސްޕާއިން ވަނީ ދީފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް