ބުދަ 11 ޑިސެންބަރު 2019
02 މުލަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 14
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:23
މަޣްރިބް 17:58
އިޝާ 19:15
ރިޕޯޓު - މަގޭ ރިޕޯޓް

ދެ ފަނޑިޔާރުން ވަކިކުރުން، އުފާކުރަންޖެހޭފަދަ ބޮޑު ކާމިޔާބެއް!

  • ދެ ފަނޑިޔާރުން ވަކިކުރުމަށް މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި 69 މެމްބަރުން ވޯޓުދެއްވި

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
DeNaseer

ކ. މާލެ 19 ނޮވެންބަރު 2019 | އަންގާރަ 16:25 8,720

ފަނޑިޔާރުކަމުން ވަކިކުރެވުނު ޑރ. އަހުމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ އާއި، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުހައްމަދު އަބްދުﷲ - ރާއްޖެ އެމްވީ

ހޯމަ ދުވަހުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއިން އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި ޑރ. އަހުމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ އާއި، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި އާދަމް މުހައްމަދު އަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރުކަމުން ވަކިކުރުމަށް ނިންމި ނިންމުމަކީ ތާރީހީ ބޮޑު ނިންމުމެކެވެ. ދެ ފަނޑިޔާރުން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބޭރުކުރުމަށް ފާސްކުރީ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވި އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުންގެ އިތުރުން މަހުޖަނު ޤާސިމް އިބްރާހިމް ފިޔަވައި، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ މެމްބަރުންނާއި، އަމިއްލަ މެމްބަރުންގެ ވޯޓާއެކުގަ އެވެ. ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެ ދެ ފަނޑިޔާރުން ބޭރުކުރުމަށް މަޖިލީހުގެ 69 މެމްބަރުންގެ އަޤުލަބިއްޔަތު ލިބިގެންގޮސްފައިވެއެވެ.

ދެ ފަނޑިޔާރުން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބޭރުކުރުމަށް ފާސްކުރުމާއެކު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުންވެސް ފެނިގެންދިޔައީ އުފާފާޅުކުރަމުންދިޔަ މަންޒަރު އެވެ. މެމްބަރުން އަތްޖައްސަވަމުންގެންދެވިއިރު، މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތުގައި އިންނެވި ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މެމްބަރުންނަށް ދަންނަވަމުންގެންދެވީ ކާމިޔާބީގައި ހިތްތިރިކުރަންޖެހޭނެކަމަށެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗުން އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާގޮތަށް ދެ ފަނޑިޔާރުން ބޭރުކުރެވުމަކީ މެމްބަރުންނާއި އެއް މިންވަރަށް، ރައްޔިތުންވެސް އެކަމުގައި އުފާކުރަންޖެހޭކަމެކެވެ. ސަބަބުތައް ގިނަވެފައި، އެކަމަކީ ރައްޔިތުންނަށް ލިބުނު ބޮޑުކުރިއެރުމަކަށްވާތީ އެވެ. ފަނޑިޔާރުގެ އިސްލާހުކުރުމަށްކުރާ މަސައްކަތުގައި އެޅުނު ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅަކަށްވާތީ އެވެ.

އެކަމުގައި އުފާފާޅުކުރަންޖެހޭ ސަބަބުތަކަކީ، ހުދުމުހުތާރު، ބޮޑާވެރި، އިންސާފުން އެއްކިބާވެފައިވާ ފަނޑިޔާރުންތަކެއްގެ ނިމުން އައިތީ އެވެ. ހިތުހުރިގޮތަކަށް ހުކުމްތައް ކުރައްވަމުންގެންދެވި ފަނޑިޔާރުންތަކެއްގެ އެ މަސައްކަތްތަކަށް ނިމުމެއް ގެނުވީތީ އެވެ. ބޮޑާކަމާއި، ކިބުރުވެރިކަމާއެކު ކޮންމެކަމެއް ކޮންމެގޮތަކަށް ކުރެއްވިނަމަވެސް، ތިމަންމެނާ ނުބެހެވޭނެކަމަށް ވިދާޅުވެ ގަދަ ހެއްދެވި ހެއްދެވުމަށް ނިމުމެއް ގެނުވީތީ އެވެ. އިންސާފަކީ ގަނެ ވިއްކާ އެއްޗެއްގެ ގޮތުގައި ދެކެ، މަޤާމުގެ މަތިކަން ލިބޭ ކޮޅަކަށް ހުކުމްތައް ނެރުއްވުން ހުއްޓުމަކަށް ގެނުވީތީ އެވެ.

މިއީ ހައްތަހާވެސް ދެ ފަނޑިޔާރުން، ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބޭރުކުރި މައްސަލާގައި އުފާކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެވެ. އެކަމުގައި ރައްޔިތުން އަތްޖަހަންޖެހޭ ސަބަބުތަކެވެ.

މި ދެންނެވި ދެ ފަނޑިޔާރުން ދެކިވަޑައިގެންނެވި ގޮތުގައި ކޮންމެގޮތަކަށް ހުކުމް ނެރުއްވިނަމަވެސް އެބޭފުޅުން ނެރުއްވާ ހުކުމެއްގެ މައްސަލައެއް ނުބެލޭނެ އެވެ. އެއީ ތިން ދުވަހު ތިންގޮތަށް ހުކުމްތައް ނެރުއްވިނަމަވެސް ކުރެއްވޭނެކަމެއް ނޫންކަމަށް އެބޭފުޅުން ދެކިވަޑައިގެން ތިއްބެވި އެވެ. އެންމެފަހު ވަގުތާއި ހަމައަށްވެސް ވިދާޅުވަމުންގެންދެވީ ނެރުއްވާ ހުކުމަކާއި ގުޅިގެން އެބޭފުޅުންގެ މައްސަލައެއް ނުބެއްލެވޭނެކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ކޮންމެކަމެއްގައިވެސް ވަކި ހައްދަކާއި، ވަކި އިމެއް އިންނަކަން މިދެންނެވި ދެ ފަނޑިޔާރުން އެނގިވަޑައިނުގެން ތިއްބެވުމަކީ ވަރަށް ލަދުވެތިކަމެކެވެ.

ޤާނޫނު އަސާސީންނާއި، ޤާނޫނުތަކުން ރައްކާތެރިކަމެއް ލިބުނުނަމަވެސް، އެ ރައްކާތެރިކަމެއް ދެމި އޮންނާނީ ވަކި އިމެއްގަ އެވެ. މިއަދު އެއްގޮތަށް ހުކުމް ނެރުއްވުމަށްފަހު، އަނެއް ދުވަހު ލިބިވަޑައިގަންނަވާ މަޤާމަކަށް ބެއްލެވުމަށްފަހު ހުކުމް ބަދަލުކުރައްވާ، ޖެހިގެން އަންނަ ދުވަހު ސަރުކާރު ބަދަލުވުމުން މަޤާމު ދިފާއުކުރައްވަން އެ ހުކުމް ތިންވަނަ ގޮތަށް ބަދަލުކުރައްވާނަމަ އެ އޮތީ އެކަމުގައި ހައްދުން ކައްސާލާފަކަން މި ދެންނެވި ބޭފުޅުން ދެކިވަޑައިނުގެންނެވުމަކީ ފަނޑިޔާރުކަމަށް ޝަރުތުހަމަނުވާކަން ހާމަކޮށްދޭ ކަންކަމެވެ.

ހަމަ މި ނުކުތާގައި އިތުރު ކަމެއްވެސް ހަނދާނަށް ގެންނަންޖެހެ އެވެ. ފަސް ފަނޑިޔާރުން އެއްބަސްވިދާޅުވެ، 2018 ފެބުރުއަރީ މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހު ހުކުމް އެޅުއްވުމަށްފަހު، އޭގެތެރެއިން ދެ ފަނޑިޔާރުން މަޅީގައި ޖައްސަވައި، ފުރާޅުން ޓިނު ނައްގަވަން ފުރުސަތު ދެއްވީވެސް މި ދެންނެވި ދެ ފަނޑިޔާރުންކަމެވެ. އެ ދުވަހު ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރަކަށް ހުންނެވި ބޭފުޅާ ޖަލަށްލެއްވުމަށްފަހު އަތްޖައްސަވާ، މަޤާމުގެ ދަހިވެތިކަމުގައި އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުކަމަށް ވެޑުވިގެން އިންނެވީވެސް މިބޭފުޅާކަމެވެ.

މިއަދު އެ ފަނޑިޔަރުން ނިމުން އައިގޮތަކީ އެޔަށްވުރެވެސް ހުތުރު ގޮތެކަށްވުމެވެ. އެހެނީ ދެ ފަނޑިޔާރުން، ފަނޑިޔާރުކަމުން ވަކިކޮށް، ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބޭރުކޮށްލެވުނީ ރައްޔިތުން އެބޭފުޅުންގެ މައްޗަށްކުރާ އިތުބާރާ ނަޖާހަތްތެރިކަން އެއްކޮށް ގެއްލިފައިވާކަމަށް ގަބޫލުކޮށްފައިވަނިކޮށްކަމަށްވުމެވެ. އެބޭފުޅުންގެ ދިފާއުގައިނަމަވެސް އެއްޗެއް ބުނާނެ ރައްޔިތަކު ނެތްކަމުންނެވެ.

ފެނިގެންދިޔަ މަންޒަރަކީ އިންސާފުން އެއްކިބާވެ، މަޤާމުގެ ދަހިވެތިކަމުގައި ހުކުމްތައް ނެރުއްވަމުންގެންދަވާ ފަނޑިޔާރުންނަށް އިބުރަތެއްގެ ގޮތުގައި ނަގަންޖެހޭކަމެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް