ބުދަ 23 ސެޕްޓެންބަރ 2020
03 އަތަ
1442 ސަފަރު 05
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:07
އިރުއޮއްސޭ 18:04
އިޝާ 19:15
އެމްއާރުއެމް

ދިވެހިރާއްޖެ ތަރައްޤީއަށް މިސްރާބު ޖަހާފައިވާ މަންޒަރު ފެނޭ: އެމްއާރުއެމް

  • ރައީސް ޞޯލިޙުގެ ސަރުކާރަކީ އެމް.އާރް.އެމް އަށްވެސް ނިސްބަތްވާ ސަރުކާރަކަށްވުމަކީ ޕާޓީއަށް ލިބޭ އުފަލަކާއި ޝަރަފެެއްކަމަށް

ކ. މާލެ | 17 ނޮވެންބަރ 2019 | އާދީއްތަ 21:42 | 3,997

މޯލްޑިވްސް ރީފޯރމް މޫވްމެންޓް (އެމްއާރުއެމް) - ޔޫސުފް ސޮފްވާން ރަޝީދު

މިއަދު ޤައުމުގެ ހުރިހާ ދިމާއަކުންވެސް ފެންނަމުންދަނީ، ކުރިން ވޭތުވެ ދިޔަ ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޤައުމު ވެއްޓިފައިވާ ވަޅުގަނޑުން އަރައިގަނެ، ތަރައްޤީއަށް މިސްރާބު ޖަހާފައިވާ މަންޒަރު ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ރީފޯރމް މޫވްމެންޓް (އެމްއާރުއެމް) އިން ބުނެފިއެވެ.

އެމްއާރުއެމް އިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގެ މަޤާމާ ޙަވާލުވެވަޑައިގެން، ކޯލިޝަން ސަރުކާރެއް އުފެއްދެވިތާ އެއް އަހަރު ފުރޭ މުނާސަބަތުގައި ނެރުނު ނޫސްބަޔާނުގައި ބުނެފައި ވަނީ، އެމްއާރުއެމްގެ އިންތިޤާލި ރައީސް، ރައީސް މައުމޫން ޢަބްދުލް ޤައްޔޫމާއި، ޕާޓީގެ އިންތިޤާލީ ކައުންސިލާއި، ޕާޓީގެ ލޮބުވެތި މެންބަރުންގެ ނަމުގައި ރައީސް ޞާލިޙަށް ތަހުނިޔާއާއި މުބާރިކްބާދީ ދަންނަވާކަމަށެވެ. އަދި ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙުގެ ސަރުކާރަކީ އެމް.އާރް.އެމަށްވެސް ނިޞްބަތްވާ ސަރުކާރަކަށްވުމަކީ ޕާޓީއަށް ލިބޭ އުފަލަކާއި ޝަރަފެެއްކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

އެމްއާރުއެމް އިން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ވަނީ ސަރުކާރަށް އެއްއަހަރު ފުރުނުއިރު، އެކި ދާއިރާތަކުން ވަރަށް ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ޙާޞިލްކުރައްވާފައިވާކަން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. އެއީ ރާއްޖޭގައި ޞުލްޙަމަސްލަސްކަމާއި އަމަން އަމާންކަން ޤާއިމުކޮށް، ތިންބާރު ވަކިވެފައިވާ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން މަސައްކަތްކުރުމާއިއެކު ޖޮއިންޓް މެނިފެސްޓޯގައި ހިމެނޭ ކަންކަން ތަންފީޒުކުރެއްވުމަށްޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ބުރަ މަސައްކަތްޕުޅުގެ ނަތީޖާގެ ގޮތުގައި ސިފަކުރައްވާފައިވެއެވެ. އަދި ކޯލިޝަންގެ އަސާސްތަކާއި ސިޔާސަތުތައް، ދަމަހައްޓަވާ ޤައުމާއި ރައްޔިތުންގެ ލާބައާއި މަންފާއަށްޓަކައި ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މިންނަތް މަސައްކަތްޕުޅު ކަމަށް ވެސް ބަޔާނުގައި ވެއެވެ. އަދި ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި މަޝްރޫއުތަކުގައި ރާއްޖޭގެ ރަށްތައް އިސްތިސްނާ ކުރުމެއް ނެތި ހިމަނުއްވާފައިވާކަން، ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ބަލައިގަންނަނީ އުފަލާއެކުގައި ކަމަށްވެސް ބުނެފައިވެއެވެ.

މީގެއިތުރުން ރާއްޖެއާއި ބޭރު ދުނިޔެއާ ދެމެދު އުފެދިފައިވާ ގުޅުން ހީނަރުވެފައިވަނިކޮށް އެގުޅުން އިތުރަށް ވަރުގަދަވަމުން ދާ މަންޒަރު ފެންނަމުންދާކަމަށާއި ޞަރަޙައްދީ ޤައުމު ތަކާއި ދެމެދު އެކުވެރި ގުޅުމެއް ބާއްވަމުން، ބައިނަލްއަޤުވާމީ ދުނިޔެއަށް ރާއްޖެ ހުޅުވާލާ ދިވެހިންނަށް އިތުރު ފަސޭހަތަކެއް ހޯއްދައިދެއްވުމަށް ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކުރައްވާފައިވާކަން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

ބަޔާން ނިންމާލަމުން އެމްއާރުއެމުން ބުނީ ކާމިޔާބުކަމާއެކު ސަރުކާރު ހިންގުމުގައި ރައީސް ޞާލިޙު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކޮންމެ މަސައްކަތްޕުޅެއްގައި އެމްއާރްއެމްގެ ރައީސް އަދި ޕާޓީގެ މެންބަރުންގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުމާއި ތާއީދު އަބަދުމެ ލިބޭނެކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަޤީންކަން ސަރުކާރަށް އަރުވާކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.