ބުދަ 15 ޖުލައި 2020
01 ފުސް
1441 ޒުލްގައިދާ 24
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
ޕީސީބީ

ޕީސީބީ މެމްބަރުންނަށް ރުހުން ހޯދުމަށް ފޮނުވާފައިވާ މައްސަލަ ކޮމެޓީއަށް

  • ރައީސް އެ ހަތް ބޭފުޅުންގެ ނަން މަޖިލީހަށް ފޮނުވާފައިވަނީ ބުދަ ދުވަހު
  • ވަކި ގާނޫނެއްގެ ދަށުން ޕްރައިވެޓައިޒޭޝަން ބޯޑު އުފައްދާފައި ވަނީ 2013 ވަނަ އަހަރު
  • ކުރީގައި ބޯޑުގެ މެމްބަރުން އައްޔަން ކޮށްފައިވަނީ މަޖިލީހުގެ ރުހުން ނުހޯދާ

ކ. މާލެ | 14 ނޮވެންބަރ 2019 | ބުރާސްފަތި 09:36 | 1,788

ޕީސީބީ ހިންގަނީ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން - ރާއްޖެއެމްވީ

ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑު (ޕީސީބީ)ގެ ބޯޑުގެ މެންބަރުކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ޢައްޔަންކުރައްވާފައިވާ 7 މެންބަރުންނަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރުހުން ހޯއްދެވުމަށް ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ ކޮމެޓީއަށް ފޮނުވައިފިއެވެ.

ދައުލަތުގެ ވިޔަފާރި ތަންތަން ޕްރައިވަޓައިޒް ކުރުމާއި ކޯޕަރަޓައިޒް ކުރުމާއި އަދި މޮނިޓަރކޮށް އިވެލުއޭޓް ކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 4 ވަނަ މާއްދާގެ(ހ)އާއި (ށ) އާއި ، 9 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)އާއި (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޕީސީބީގެ މެންބަރުކަމަށް ޢައްޔަން ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅުންނަށް ރުހުން ހޯދުމުގެ މައްސަލަ ދިރާސާ ކޮށް ގޮތެއް ނިންމުމަށް ފޮނުވާފައިވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަޕްރައިޒެސް ކޮމިޓީ (އެސްއޯއީ) އަށެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް، ޕީސީބީގެ މެންބަރުކަމަށް ޢައްޔަން ކުރައްވާފައިވާ ހަތް ބޭފުޅުންގެ ނަންފުޅު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވާފައިވަނީ ބުދަ ދުވަހުއެވެ.

ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑުގެ މެންބަރުކަމަށް ޢައްޔަން ކުރެއްވުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރުހުން ހޯއްދެވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފައިވާ ނަންފުޅުތަކަކީ:

  1. ޙަސަން ވަޙީދު، ކުދިމާގެ، ގދ. ތިނަދޫ (ބޯޑުގެ ރައީސްކަމުގެ މަގާމަށް)
  2. ޢާޞިމް މުޙައްމަދު، ގ. މެޒަރިން (ބޯޑުގެ ނައިބު ރައީސްކަމުގެ މަގާމަށް)
  3. ޢާއިޝަތު ޝާޒުލީ، މ. ސެވޯއީ
  4. ރުޝާހާ އަޙްމަދު ޝަރީފް، ހ. އޮއިސިސްވިޔޫ
  5. ޢަލީ ޝަފީޢު، މ. ހުދުކަނީރުގެ
  6. އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ޝުޖާޢު، ފަހަލަ، ޅ. ހިންނަވަރު
  7. އަޙްމަދު ޝަރީފް ޔޫސުފް، މ. ސަތާވަރީގެ

ވަކި ގާނޫނެއްގެ ދަށުން ޕްރައިވެޓައިޒޭޝަން ބޯޑު އުފައްދާފައި ވަނީ 2013 ވަނަ އަހަރު އެވެ. ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން އެ ބޯޑަށް މެމްބަރުން އައްޔަން ކުރިިއިރު މަޖިލީހުގެ ރުހުން ހޯދާފައީ ނުވާތީ އެސްއޯއީ އިން ވަނީ އެބޯޑު އަލުން އެކުލަވާލުމަށް މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ފޮނުވި ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފަ އެވެ. އަދި އެ މެމްބަރުންގެ ޒިންމާ އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް އަދާކޮށްފައިނުވާ ކަމަށްވެސް ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެ އެވެ. ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިންގާ ޕީސީބީގައި ތިއްބެވި މެމްބަރުން ވަކިކޮށް އައު މެމްބަރުންތަކެއް އައްޔަންކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ރުހުން ދީފައިވަނީ އޮގަސްޓް މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

ދައުލަތުގެ ވިޔަފާރީ ކުންފުނިތައް ޕްރައިވެޓައިޒް ކުރުމާއި ކޯޕަރަޓައިޒް ކުރުން އަދި މޮނިޓާކޮށް އިވެލުއޭޓްކުރުމުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން އެކުލަވާލާފައިވާ ޕްރައިވެޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑުގައި 7 މެމްބަރުން ހިމެނޭއިރު، ދައުލަތުގެ ވިޔަފާރި ތަންތަން ޕްރައިވެޓައިޒް ކުރުމުގެ ކަންކަން ރާވާ ހިންގުމުގެ އިތުރުން، ޕްރައިވެޓައިޒް ކުރުމުގެ ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައަޅައި ރައީސްގެ ހުއްދަ އެ ސިޔާސަތުތަކަށް ހޯދުމަކީ އެ ބޯޑުގެ ޒިންމާއެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.