އާދީއްތަ 09 އޯގަސްޓު 2020
12 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 19
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:32
އިރުއޮއްސޭ 18:22
އިޝާ 19:36
ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ ހަލްސާ

ހަގީގީ ޖުމްހޫރީ ވެރިކަމެއް ދެމިއޮންނާނީ އެ ވެރިކަމަށް ރައްޔިތުންގެ ލޯބި ލިބޭނަމަ: ހޯމް މިނިސްޓަރ

  • ރައްޔިތުންނަށް އިހްލާސްތެރިވުމަކީ ދައުލަތުގެ އެންމެ މަތީ މަސްއޫލިއްޔަތު
  • ޖުމްހުރީ ވެރިކަމަކީ ރައްޔިތުންނަށްޓަކައި ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ފެށިގެން އަންނަ ރައްޔިތުން ހިންގާ ވެރިކަމެއް
  • ތިމާގެ އަމިއްލަ މަސްލަހަތާއި މަންފާއަށް ވުރެން ރައްޔިތުންނާއި ގައުމުގެ މަސްލަހަތު އިސްކުރަންޖެހޭ

ކ. މާލެ | 10 ނޮވެންބަރ 2019 | އާދީއްތަ 22:35 | 3,371

ހޯމް މިނިސްޓަރ އިމްރާން އަބްދުﷲ - ޓްވިޓަރ

ހަގީގީ ޖުމްހޫރީ ވެރިކަމެއް ދެމިއޮންނާނީ އެ ވެރިކަމަކަމަކަށް ރައްޔިތުންގެ ލޯތްބާއި ކުލުނު ލިބޭހާ ހިނދަކުކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރ އިމްރާން އަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ 52 ވަނަ ޖުމްހޫރި ދުވަހުގެ މުނާސަބާގައި ބޭއްވި ހާއްސަ ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ހޯމް މިނިސްޓަރ އިމްރާން އަބްދުﷲ ވިދާޅުވީ ޖުމްހޫރީ ވެރިކަމެއްގެ ހަގީގީ މިލްކުވެރިންނަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުންކަމަށާއި ޖުމްހޫރީ ވެރިކަމުގެ ވައްޓަފާޅިއާއި ވެރިކަމުގެ ނަޒަރިއްޔާތާއި ކަންމިންތަކާއި މެދު ފުންކޮށް ވިސްނައި ފިކުރުކޮށް އައުދާނަކަން އިތުރުކުރުމުގެ ހިޔާލާއި ފިކުރު އިސްކުރުމަކީ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ މުސްތަގްބަލް އުޖާލާކޮށް ދިރުވުމަށްޓަކައި ކޮންމެ ރައްޔިތެއްގެ ކޮނޑުގައި އެޅިފައިވާ ގައުމީ ވާޖިބެއްކަމަށެވެ.

ޖަލްސާގައި އިތުރަށް ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރ އިމްރާން ވިދާޅުވީ، ޖުމްހުރީ ވެރިކަމަކީ ރައްޔިތުންނަށްޓަކައި ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ފެށިގެން އަންނަ ރައްޔިތުން ހިންގާ ވެރިކަމެއްކަމަށާއި ޖުމްހޫރީ ވެރިކަމެއްގެ މިލްކުވެރިންނަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުން ކަމަށެވެ،

ބައެއް ސިޔާސީ މުފައްކިރުން ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި ޖުމްހޫރީ ވެރިކަމަކީ ރައްޔިތުންނަށްޓަކައި ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ފެށިގެން އަންނަ ރައްޔިތުން ހިންގާ ވެރިކަމެއް. އެހެންކަމުން ޖުމްހޫރީ ވެރިކަމެއްގެ މިލްކުވެރިންނަކީ ހަމަ ރައްޔިތުން. ޖުމްހޫރީ ވެރިކަމެއްގެ ލާބަޔާއި މަންފާއާއި ހިއްސާ ލިބެންޖެހޭނީ ވެސް ހަމަ ރައްޔިތުންނަށް. އަދި ކިއެއް. ހަގީގީ ޖުމްހޫރީ ވެރިކަމެއް ދެމި އޮންނާނީ އެ ވެރިކަމަކަށް ރައްޔިތުންގެ ލޮތްބާއި ކުލުނު ލިބޭހާ ހިނދަކު.

~ ހޯމް މިނިސްޓަރ އިމްރާން އަބްދުﷲ

ޖުމްހޫރީ ވެރިކަމެއްގެ އަސާސަކީ ރައްޔިތުންކަން ފާހަގަކޮށް މިނިސްޓަރ އިމްރާން ވިދާޅުވީ ވެރިކަމަށް ވެރިންގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުންނަށް އަދާކޮށްދޭން ޖެހޭ ހައްގުތަކާއި ހިދުމަތްތަކެއް ވާފަދައިން ރައްޔިތުންގެ މައްޗަށް ވެރިކަމަށްޓަކައި ނުވަތަ ވެރިންނަށްޓަކައި އަދާކުރަންޖެހޭ ޒިންމާތަކަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތެއްވާކަމަށެވެ.

މިނިސްޓަރ ވިދާލުވީ އިންސާނި މުޖްތަމައެއްގައި ހަމަޖެހުމާއި މަސްލަހަތަށް ދެމިގެންދާ ވެރިކަމެއް ގާއިމުވެފައި އޮންނާނީ ފަރުދުންނަށް ލިބެންޖެހޭ ހައްގުތަކާއި އެއްވަރަށް ފަރުދުންގެ ޒިންމާތައް ވެސް ފުރިހަމަ ގޮތުގައި އަދާކުރެވިގެންކަމަށެވެ. މިނިސްޓަރ އިމްރާންގެ ވާހަކަފުޅުގައި ވަނީ ރާއްޖެ ބައިނަލްއަގްވާމި ގައުމުތަކާއި ފައި ހަމަ ނުކުރެވޭ ހިސާބަށް ނުދިއުމުގެ ފަހަތުގައި ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ވާކަން ފާހަގަކޮށް ޖުމްހޫރިއްޔަތުގެ ކުރިއެރުން ބައިނަލްއަގްވާމީ ގައުމުތަކާއި ހަމަޔަށް ގެންދިޔުމަށްޓަކައި ވެރިކަމުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނާއި ރައްޔިތުން ގުޅިގެން ޖުމްހޫރިއްޔަތު ކުރިއެރުވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ގޮވާލައްވާފައެވެ.

ރައްޔިތުންނަށް އިހްލާސްތެރިވުމަކީ ދައުލަތުގެ އެންމެ މަތީ މަސްއޫލިއްޔަތުކަން ފާހަގަކުރައްވައި މިނިސްޓަރ އިމްރާން ވިދާޅުވީ ތިމާގެ އަމިއްލަ މަސްލަހަތާއި މަންފާއަށް ވުރެން ރައްޔިތުންނާއި ގައުމުގެ މަސްލަހަތު އިސްނުކުރެވޭނަމަ ގައުމުގެ މުސްތަގްބަލް އުޖާލާކުރުމުގައި ދަތިކަމާއި ހުރަސްކަމެއް ކުރިމަތިވެގެންދާނެކަމަށެވެ.

އިއްޔެ ގައުމު ހިންގަން ތިބި ބޭފުޅުންނާއި މެދު މިއަދު ވާހަކަ ދެކެވެމުން ދާ ހިނދު މިއަދު ގައުމު ހިންގަވަން ތިއްބަވާ ބޭފުޅުންނާއި މެދު މާދަމާ ވާހަކަ ދެކެވޭނެކަން ހަނދުމަ ބަހައްޓައިގެން ރައްޔިތުންގެ ލޯތްބާއި އިހްތިރާމް ލިބޭގޮތަށް ޖުމްހޫރީ ވެރިކަމެއް ބައްޓަންކުރުމަކީ މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންގެ ބޮލުގައި އެޅިފައިވާ ވާޖިބެއް.

~ ހޯމް މިނިސްޓަރ އިމްރާން އަބްދުﷲ

މިނިސްޓަރ ވަނީ ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔަތުގެ ސަލާމަތާއުި ރައްކައުތެރިކަމާއި އަމާންކަމަށް ގޮންޖެހުން އަންނާނެ ކޮންމެ ދިމާއަކުން ރާއްޖެ ސަލާމަތް ކުރުމަށްޓަަކައި ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުން އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. މީގެއިތުރުން މިނިސްޓަރ އިމްރާން ވަނީ ޖުމްހޫރީ ވެރިކަމެއްގެ ސިފަ އަށަގެންނެވުމަށްޓަކައި ރައީސް ސޯލިހު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ބުރަ މަސައްކަތްޕުޅަށްޓަކައި އެމަނިކުފާނަށް ޝުކުރުއަދާކުރައްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.